Тема: строителство, строителен контролбет1/10
Дата24.06.2016
өлшемі0.8 Mb.
#156551
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
13 април 2009 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. Стандарт 2

В. Стандарт 3

В. Стандарт 4

В. Стандарт 5

В. Стандарт 5

В. Стандарт 6

В. Стандарт 7

В. Стандарт 7

В. Стандарт 8

В. Стандарт 8

В. Стандарт 8

В. Стандарт 9

В. Монитор 11

В. Монитор 12

В. Монитор 12

В. Монитор 13

В. Монитор 13

В. Монитор 14

В. Монитор 14

В. Монитор 14

В. Монитор 17

В. 24 часа 21

В. 24 часа 21

В. 24 часа 21

В. 24 часа 22

В. 24 часа 22

В. 24 часа 22

В. 24 часа 23

В. 24 часа 25

В. Класа 28

В. Класа 28

В. Класа 28

В. Класа 29

В. Класа 30

В. Класа 32

В. Класа 34

В. Класа 35

В. Новинар 37

В. Новинар 37

В. Новинар 37

В. Новинар 38

В. Новинар 38

В. Земя 38

В. Сега 40

В. Сега 41

В. Телеграф 47

В. Телеграф 49

В. Телеграф 49

В. Телеграф 49

В. Телеграф 49

В. Дневник 50

В. Дневник 52

В. Дневник 53

В. Дневник 53

В. Дневник 57

В. Труд 58

В. Труд 60

В. Труд/13.04.2009 62

В. Дума 64

В. Пари 67
12.04.2009 г., с. 13-15
Последната соцопашка се точи по „Московска”
Всеки вторник измамени от държавата чакат с надежда да хванат последния

шанс
КРУМ БЛАГОВ

Колко би се радвал всеки собственик, ако пред магазина му се извие опашка... Уви, тези явления останаха в миналото. Днес сто­ката е повече от пари­те. Няма вещ, която да не можеш да си ку­пиш веднага, стига да можеш да я платиш.

Някога имаше опашки за всичко - за банани, за коли, за цветни телевизори, за хладилници с камери за дълбоко замразя­ване... Естествено - и за жилища. Над 300 хиляди души държаха парите си без лихва в ДСК с надежда да им дойде редът за някоя панелка. Сто и осем­десет хиляди от тях и до днес си остават са­мо с надеждите.

Инфлацията обез­цени парите им - кой­то е имал жилищно-спестовен влог с 10 хиляди лева, колкото преди 20 години стру­ваше една гарсоние­ра, сега има 10 деноминирани.

Колко би се радвал всеки собственик, ако пред магази­на му се извие опашка... Уви, тези явления останаха в ми­налото. Днес стоката е пове­че от парите. Няма вещ, коя­то да не можеш да си купиш веднага, стига да можеш да я платиш.

Някога имаше опашки за всичко - за банани, за коли-, за цветни телевизори, за хладил­ници с камери за дълбоко замразяване... Естествено - и за жилища. Над 300 хиляди души държаха парите си без лихва в ДСК с надежда да им дойде редът за някоя панелка. Сто и осемдесет хиляди от тях и до днес си остават само с надеждите.

Инфлацията обезцени па­рите им - който е имал жилищно-спестовен влог с 10 хи­ляди лева, колкото преди 20 години струваше една гарсо­ниера, сега има 10 деноминирани.

Вместо лихва държавата начисляваше върху тези пари "лихвочисла" - 1 лев, държан една година в банката, дава­ше една лихвоточка.

През 1990 г., когато стана ясно, че държавата няма да може да продължи да строи жилища, беше гласуван спе­циален закон. На измамените вложители се обещаваше, че ще бъдат обезщетени през годините.

Краят на илюзиите дойде две десетилетия по-късно. Миналата есен парламентът гласува закон, с който се дава краен срок за използването на лихвоточките - 21 ноември 2013 година.

Но за тази цел трябва да си в списъка на нуждаещите се от жилище, а документи за влизане в него ще се приемат до 21 май.

След 40 дни мандалото хлопва за 140 хиляди души, които имат лихвоточки, но все още не са включени в спи­съка. Затова в големите гра­дове се извиха последните соцопашки. В София можете да я видите всеки вторник на "Московска" 41.


Снимка на две колони - Всеки вторник десетки софиянци се строяват пред сградата на "Московска" 41


12.04.2009 г., с. 15-16
Списъкът се пише от седем сутринта
Приемният час е от десет, обаче сами казали да ида поне час и половина по-рано. Строявам се'в осем и половина пред двуетажната къща на "Московска" 41. Едър мъж ме записва в списък. Получа­вам номер 15.

По тротоара се мотае един познат, кой­то е там от осем без петнайсет. Неговият номер е девет. Първите са дошли от се­дем. В девет сме вече 30 души. Половин час по-късно листът свършва с номер 63 и се започва втори списък.

Опашката е пъстра - има жени и мъже на всички възрасти, включително и таки­ва, които са по-млади от лихвоточките. Слава Богу, с последните промени в зако­на депутатите разрешиха правата да се прехвърлят на роднини. Така дъщери, си­нове и роднини на измамените получават шанса да си помогнат с някой лев, ако се включат в строеж.

Теоретично общините трябва да дават на хората с лихвоточки право на строеж на най-ниски цени, но това се спазва поч­ти само в София. В столицата са постро­ени 120 такива кооперации. Но и тук от четири години не е даван общински терен, твърди председателят на Съюза на прите­жателите на компенсаторни инструменти Валентин Христов.

Сега за лихвоточка се плащат осем сто­тинки. Ако имаш 50 000, купиш ли жили­ще, ще получиш 4000 лева. Това не стига дори за обзавеждането на една баня. Пък и тези пари не са сигурни. Плащат се само ако се включиш в строеж. Някога това се казваше "да станеш правоимащ".

На "Московска" се редят правоимащите. В момента те са 42 000 души в цялата страна. Не е възможно да се каже с точ­ност колко от тях са в столицата, но се. предполага, че са почти половината. Дру­гите собственици на лихвоточки, които се изчисляват на 140 хиляди, трябва да ми­нат през ДСК и през районната общинска администрация, за да станат "правоимащи". И то - до 21 май.

Защо тогава на "Московска" приемат са­мо три часа във вторник, пита някакъв мъж. Няма отговор.

Повечето хора на опашката имат съв­сем смътна представа за новите правила. Една възрастна жена чака само за да пита как да постъпи.

Някога прехвърлила лихвоточките на дъщеря си, но междувременно момичето починало. Сега нещастната майка е нас­ледила собствения си влог, но не отговаря на изискванията на закона.

За да влезеш в списъка, трябва да имаш имоти за по-малко от 40 хиляди лева. Днес дори панелните гарсониери са двойно по-скъпи.

Десет часа.-Вратите на старата сграда се отварят и тълпата от стотина души я щурмува.

Последните стават първи, както беше предсказал някой поет. В момента не си спомням кой е, защото не запазя ли равно­весие, тълпата ще мине през мен. Доби­рам се до заветния вход, макар и сред пос­ледните.

За ред вече не може да се говори. Далеч напред виждам едрия мъж все още да дър­жи станалия безполезен списък.

Фоайето е широко, но едва ни побира. Едър мъжага - охрана ли, служител ли, не разбирам - едва удържа реда. Той успокоя­ва хората, че през следващите три часа всич­ки ще бъдат обслужени. После събира спес­товните им книжки и ги дава в една от ста­ите.

Половин час по-късно почват да ги връ­щат. Правоимащите получават скъпоценен лист, отпечатан на принтер. Останалите са три четвърти от опашката.

Като разбират, че не са конкуренти, хора­та се успокояват. Правоимащите имат пет години да оползотворят лихвоточките си. Останалите - 40 дни, за да извървят дългия път до заветния списък.

Фоайето става зала за консултации. Хо­рата разпитват служителите как да постъ­пят. Повечето си тръгват. В дванайсет в сгра­дата вече е спокойно. Вярно излезе, че до един часа всички ще бъдат оправени. Но на­ли в българския тази дума има двоен сми­съл...

На 1 януари 1990 г. жилищноспестовни влогове са имали 315 112 души в България. Те са изключи­телно от големите градове на страната, където квар­тирният проблем беше най-остър. Почти полови­ната от вложителите са от София.

До края на миналата го­дина компенсации за вло­говете си под формата на евтини терени за строеж или парична помощ при покупка на жилище са по­лучили 88 хиляди души. 42 хиляди са се отказали от правата си.

Към днешна дата прите­жателите на лихвоточки остават малко над 180 хи-

ляди души. От тях 42 хиля­ди са влезли в списъците на общините, където живе­ят, и имат право на парич­на компенсация при по­купка на жилищен имот.

140 хиляди са тези, кои­то имат влогове, но не са в списъците. Документи за включване в последния списък се приемат до 21 май т. г.

Кандидатите трябва да нямат имущество за по­вече от 40 хиляди лева. Допуска се влоговете за­едно с лихвоточките да се прехвърлят на деца или близки роднини. Догово­рът за това обаче трябва да се завери при нотари­ус.
Снимка на две колони - Валентин Христов смята, че лихвоточките струват два-три пъти повече
Снимка на две колони - В наше време само пред държавните учреждения се редят опашки
Снимка на две колони - Панелка плюс нов "Москвич" беше мечтата на социалистическия труженик12.04.2009 г., с. 16
Лихвоточката струвала три пъти повече
В момента лихвоточките се плащат по осем стотинки, ко­ето е поне три пъти под стой­ността им, смята председате­лят на Съюза на собственици­те на компенсаторни инстру­менти Валентин Христов. Държавата може да увеличи цената им дори на 30-40 сто­тинки, показват изчисленията на експерта на съюза Слав Славов.

Ако се приеме, че тези 180 хиляди души, които все още имат жилищно-спестовни вло­гове от едно време, имат сред­но по 50-60 хиляди лихвоточки, значи неоползотворени ос­тават около десет милиарда. За да ги удовлетвори при се­гашната цена, държавата трябва да предвиди 800 мили­она лева.

Сумата не е проблем при те­зи излишъци в бюджета през последните три години, смята

Христов. Обаче през 2008 г. за обезщетения са били предвиде­ни малко повече от 15 милиар­да лева. При тези суми до 2013 г. могат да се заплатят само ед­на десета от лихвоточките. Ос­таналите ще бъдат измамени отново, този път - завинаги.

Валентин Христов подчер­тава, че миналата година дори тази скромна сума не е била похарчена. Компенсирани са били 2500 души с по-малко от 15 милиона лева, или средно по 6000 на човек. Причината е, че държавата поставя неп­рекъснато препятствия по пъ­тя на компенсациите.

Не е справедливо например да се изисква кандидатите да нямат имущество над 40 хиля­ди лева. Този праг до минала­та есен беше абсурдно нисък -15 000. В същото време пари се дават само при покупка на жилище.

Една гарсониера в София днес струва поне 100 000 лева, прави сметка Христов. Как човекът, който не притежава почти нищо, ще си купи тако­ва жилище и коя банка ще го кредитира, пита той.

Според Христов следващи­ят парламент трябва да пре­махне тези ограничения. Лихвоточките трябва да се плащат без условия, при това по цена, два-три пъти по-висока от се­гашната, защото строителст­вото е в криза.

От съюза настояват също да се удължат сроковете, пос­тавени в закона от ноември миналата година. Немислимо е за пет години държавата да успее да изплати обезщетение на всички вложители. В бю­джета за тази цел трябва да се предвиждат няколко пъти по­вече пари. За 2009 г. обаче су­мата даже е намалена в срав­нение с миналата.

Освен това общините тряб­ва да изпълнят задълженията си, разписани в закона. На хо­рата с лихвоточки трябва да се отпускат общински терени за строеж на най-ниската въз­можна цена. Според Слав Сла­вов при това положение стой­ността на жилището в една ЖСК може да се намали с 5 до 8 процента.
13.04.2009 г., с. 1
Похитителите прибраха
620 000 евро откуп за Киров
Бизнесменът още го няма, БМВ отнесло плячката
620 000 евро откуп платиха роднините на бизнесмена Киро Киров. Парите са предадени на похитителите в нощта срещу неделя близо до София, научи "Стандарт" от антимафиоти. Синът на бизнесмена Иван Киров успял от втори опит да плати исканата сума. 73-годишният Киро Киров обаче все още е в неизвестност. До 20 ч снощи нямаше информация за освобождаването му.

Похитителите прибрали парите с кука от мост над магистрала "Тракия". Синът закачил сака с пачките на указаното място и бандитите го издърпали. В следващата секунда се чуло свистене на гуми и тъмносин джип БМВ Х5 изчезнал с мръсна газ. Полицията установила по-късно, че е с фалшива бургаска регистрация. Антимафиотите, които пазели акцията, не успели изобщо да реагират.
13.04.2009 г., с. 2
След пазарлък и два неуспешни опита
Теглят с кука откупа за Киров
Похитителите прибрали парите от мост над магистрала "Тракия", антимафиотите гледали от бус
620 000 евро откуп платиха роднините на бизнесмена Киро Киров за живота му, научи "Стандарт". Парите бяха предадени в нощта срещу неделя близо до София.

73-годишният собственик на "Киров" АД бе отвлечен на 28 март пред дома си в столичния кв. "Банкя". Той бе свален от джипа си "Порше Кайен" пред вратата на гаража, а фаровете на возилото бяха оставени включени. По същото време съседи видели тъмен джип БМВ Х5 да тръгва с мръсна газ в неизвестна посока. Точно 10 дни след инцидента похитителите за първи път влязоха в контакт с близките. Първо те изпратиха 3 снимки с MMS, на които Киров е жив, но бит. На фотографиите се вижда как бизнесменът седи на стар дюшек, а стената зад него е много стара и видимо разрушена. Според разследващите снимките са били направени с висококачествен мобилен телефон. MMS-ите били изпратени на личния мобилен телефон на Киров-син. Час след получаването на снимките похитителите поискаха от сина на Киров 2 млн. евро. В телефонния разговор тогава той обяснил, че няма откъде да събере тази сума. Похитителите свалиха цената за живота на Киров на 1 милион евро и нито цент по-малко. В рамките на 2 дни синът на Киров успял да събере 500 000 евро. Миналия четвъртък похитителите за втори път се обадили на Иван Киров. Тогава той съобщил събраната сума и те отказали да преговарят, "защото парите били наполовина". В петък те отново се свързали с Иван и той казал, че успял да събере още 120 000 евро. Тогава похитителите му казали да тръгне към Самоков и там да чака нови инструкции. Когато стигнал до посоченото от бандитите място, те отново звъннали. И тогава казали на Иван, че няма да види баща си, "защото има опашка". Според разследващите в бандата на похитителите има полицай, тъй като по време на пътуването Иван Киров не е влизал в контакт с униформените. Похитителите обаче разбрали, че колата на Иван е оборудвана с GPS система, и по този начин агентите от МВР знаели местонахождението на Киров-син.

В нощта на събота срещу неделя опитите за предаването на откупа се повторили за трети път. Похитителите отново казали на Иван да тръгне към Самоков. Този път антимафиотите се прикрили добре. Щом стигнал на уреченото място, те отново позвънили. Тогава казали на Иван да отиде на деветнадесетия километър на магистрала "Тракия". Точно там над магистралата има мост. Шосето над магистралата води към Вакарел. Там седели похитителите. Щом Иван пристигнал със сака с пари, те спуснали от моста кука. Синът на отвлечения Киров закачил парите и те издърпали сака. В следващата секунда се чуло свистене на гуми и тъмносин джип БМВ Х5, който изчезна с мръсна газ. По-късно полицаите установили, че е с фалшива бургаска регистрация. Антимафиотите, които отговаряли за акцията, не успели да реагират, разказаха източници на "Стандарт". Те допълниха, че спецполицаите имали заповед да стрелят по похитителите и на всяка цена да ги задържат. Това обаче не станало и похитителите успели да се измъкнат с парите.

24 часа след предаването на парите обаче от Киро Киров няма и следа.

Екип на "Стандарт"


13.04.2009 г., с. 4
Валяци и водоноски плъзват по улиците
Софийските шофьори да се готвят за още по-големи задръствания и денем, и нощем. Освен масираното миене на улици и изхвърлянето на боклука от тази вечер започва и кърпене на дупки. Много е възможно валяци и водоноски да се засекат на един и същи път и движението да стане ад. На някои места ще се работи между 22 и 8 ч, а на други - през деня. Още не е ясно докога. През нощта ще се ремонтират ул. "Св. Наум", изходът на кв. "Мусагеница" към бул. "Г. М. Димитров", "Козлодуй", "Раковски" - от "Козлодуй" до "Сливница", и Околовръстният път от бул. "Европа" към бул."Н. Петков". Столичният зам.-кмет Александър Цветков обеща да няма хаос. По време на ремонтите движението ще се спира само в едната лента. Строителите обаче трябва да са готови на челен сблъсък с около 400 водоноски, камиони за събиране на смет, както и 3000 шофьори, миячи и метачи на мобилизираните 5 фирми да чистят града.


13.04.2009 г., с. 7
Наказаха фирма за къщи по 100 евро
Обявиха за хазарт промоцията в Търново, собственичката обжалва
Велико Търново. Томболата с апартаменти по 100 евро е хазарт. Това реши Държавната комисия по хазарта, която няколко седмици проверяваше томболата с жилища в Търново. Заради откритите от спецовете елементи на хазарт промоцията временно е спряна. Строителната фирма, която обяви наградите с депозит, е наказана. Собственичката Петранка Караколева получила акт от комисията, в който се посочва, че томболата нарушава чл.4, ал.1 от Закона за хазарта.

Промоцията не е хазарт, отсече вчера пред "Стандарт" Караколева. Според нея тя не нарушава разпоредбите, защото внесеният депозит от левовата равностойност на 100 евро не е залог за участие в комарджийска игра. Сумата е авансова вноска по сключен договор за продажба в полза на трето лице. Тя е посочена в договора, който се подписва при внасяне на сумата между фирмата "Пе Ви Па" и участниците. Подобни промоции се правели в много страни в Европа и там никой не ги вини, че прекрачват закона, обяснява строителната шефка. Тя взела назаем идеята заради популярността й в чужбина. От фирмата вече са обжалвали акта от държавната комисия и чакат решение по него.

Няма да се откажа от идеята и ще направя томболата с апартаментите, обяви Караколева. Телефонът в офиса й прегрял от обаждания на мераклии за евтин дом. В момента записванията са стопиране до изясняване на казуса с томболата.

Иван Иванов

13.04.2009 г., с. 10
Оспорваме в Брюксел доклад за фермерите
Земеделското министерство е подготвило възражения срещу констатацията на Европейската сметна палата за открити нарушения при изплащането на помощите за фермери. Става въпрос за субсидии за 2007 г., които нашите земеделци са получили за мери, ливади и пасища. През декември евроексперти са установили, че някои от площите, които са заявени, не са допустими за плащане или не са направени обещаните инвестиции. Докладът на Европейската сметна палата е предварителен, уточни заместник-министърът на земеделието Светла Бъчварова. Според нея възможно е да има и производители, които не са били достатъчно точни и са посочили площи, които не са допустими. Но това не се отнася за всички 1500 производители в категорията на код 6 - мери, ливади и пасища, уточни Бъчварова. Според нея те не могат да бъдат сложени под общ знаменател. Окончателният доклад трябва да бъде готов през май, когато ще стане ясно дали ще бъдат размразени и евросредствата за инфраструктурни проекти по програма ИСПА.


13.04.2009 г., с. 10
Стартират два проекта за изграждане
на водна инфраструктура във Варна и Белослав. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров днес ще даде старт на изпълнението им. Във Варна министърът ще направи символична първа копка по проект за изграждане на помпена станция и напорен тръбопровод под Варненското езеро с цел пречистване на отпадъчните води, финансиран от предприсъединителната програма ИСПА. Договорът за строителството беше подписан през януари миналата година с гръцката фирма "Сфелинос". Той е на стойност 6,18 млн. евро. Крайният срок за завършване на обекта е август 2009 г. Строителният надзор се осъществява от българо-датския консорциум "БТ Инженеринг-НИРАС". В Белослав ще започне изграждането на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води, финансиран от Оперативната програма "Околна среда". Общата стойност на проекта е 21,67 млн. лв., от които 21,12 млн. лв. се осигуряват от ОП "Околна среда", 16,9 млн. лв. от Кохезионния фонд, а 4,22 млн. лв са национално съфинансиране.


13.04.2009 г., с. 10
Зоват емигрантите да почиват в България
Културните паметници не трябва безогледно да се превръщат в туристическа атракция, за да не се повтори картината с презастрояването на Черноморието ни. За това апелира шефката на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова пред БТА. Според нея националната ни реклама като дестинация трябва да се концентрира на няколко основни пазара, както и към българите в чужбина. Тя посочи за пример Мароко, които рекламират туристичуския си продукт на 6 приоритетни пазара. Като първите 5 са чужди страни, а 6-ят - мароканците в чужбина. Ние имаме 50 дестинации в чужбина, в които хвърляме огромни сили и средства при нулев ефект, заяви Крушкова. Българите в чужбина са огромен потенциал за бранша, който трябва да бъде използван. В същото време не трябва да се загърбват и традиционните пазари като Русия и Германия, твърди Крушкова. Значително е нараснал и броят на туристите у нас от бившия социалистически блок.


13.04.2009 г., с. 11
Родни фирми скочиха срещу турския цимент
Българските производители на цимент скочиха срещу турския. Внасяният от Турция цимент е с високо съдържание на шествалентен хром, който е опасен за здравето на работещите с него, както и за крайния потребител. Това заяви изпълнителният секретар на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) Владимир Старирадев.

От началото на годината се осъществява "изключително интензивна експанзия" на внос на турски цимент - около 10 000 тона седмично, допълни той. Вносители на цимент от Турция са 13 фирми, а районът, където най-интензивно се внася, е Югоизточна България, районът на Ямбол и Кърджали, уточни Старирадев. Асоциацията е предоставила на независими български и чужди лаборатории 27 проби от внасяния от Турция цимент.

Резултатите показват, че съдържанието на токсичния водоразтворим шествалентен хром е значително над допустимата от закона концентрация - от 5 до около 60 пъти по-висока, каза Старирадев. Ръководителят на Катедрата по професионални болести в Медицинския университет в София Таня Кунева обясни, че хромът може да проникне в организма на работещите с цимент по три начина - инхалаторно, перорално и през кожата.

При работа с хром най-често работниците страдат от т.нар. перфорация на носната преграда. Достатъчни са два месеца работа с хром, за да се развият астматични бронхити, допълни тя. От компетентните институции само държавният здравен инспектор Тенчо Тенев пое ангажимент да възложи на всички РИОКОЗ да извършат проверки, каза Старирадев. От БАЦИ настояват да се спре вносът на турски цимент, наличните количества да бъдат иззети и третирани като опасни отпадъци.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет