Толықтыратын немесе металл бҧйымдарын бӛлшектерді қосумен, машиналарбет1/15
Дата12.10.2022
өлшемі0.79 Mb.
#462475
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
5B012000 – Беспаев Султан
АҢДАТПА
Слесарлық жҧмыстар – бҧл әдетте станокты механикалық ӛңдеуді толықтыратын немесе металл бҧйымдарын бӛлшектерді қосумен, машиналар мен механизмдерді қҧрастырумен, сондай-ақ оларды реттеумен аяқтайтын металдарды ӛңдеу. Слесарлық жҧмыстар қолмен немесе


механикаландырылған слесарлық қҧралдардың кӛмегімен немесе станоктарда орындалады. Слесарлық қолӛнер Ҧлы Октябрь социалистік революциясынан кейін ерекше дамыды. Біздің ғалымдар, инженерлер, техника мен жҧмысшылар ауыр, аз ӛнімді қолмен жҧмыс істейтін машинамен ауыстыру ҥшін кӛп жҧмыс істеді. Металл кесетін станоктардың пайда болуымен және оларды жетілдірумен біртіндеп қол еңбегінің рӛлі мен ҥлесі қысқарды, ол сҥргілеу, токарь, фрезеровщиктер, ажарлаушылар және т.б. еңбегімен алмастырылды. Слесарь – шебердің еңбегі бҧрынғысынша бағаланады, одан металдарды қолмен ӛңдеудің барлық тҥрлерін орындау қабілеті талап етіледі.

АННОТАЦИЯ


Слесарные работы – это обработка металлов, обычно дополняющая станочную механическую обработку или завершающая изготовление металлических изделий соединением деталей, сборкой машин и механизмов, а также их регулированием. Слесарные работы выполняются с помощью ручного или механизированного слесарного инструмента либо на станках. Особое развитие слесарное ремесло получило после Великой Октябрьской социалистической революции. Наши учѐные, инженеры, техники и рабочие много сделали, чтобы заменить тяжелый , малопроизводительный ручной труд работой механизмом машин. С появлением металлорежущих станков и их совершенствованием постепенно сокращалась роль и доля ручного труда, который стал заменяться трудом строгальщиков, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и др. Но одной из ведущих остаѐтся профессия слесаря. По – прежнему ценится труд слесаря – мастера, от которого требуется умение выполнять все виды ручной обработки металлов.

ANNOTATION


Plumbing is metal, usually complementary supports machining or final metal products manufacturing connection parts, Assembly of machines and mechanisms and their regulation. Fitting is performed using a manual or mechanized hand tools or for machine tools.Special development locksmith craft received after the great October socialist revolution. Our scientists, engineers, technicians and workers has done much to replace the heavy, inefficient hand labor operation mechanism of the machines. With the advent of metal-cutting machines and their improvement gradually reduced the role and share of manual labor, which was replaced by the work of planers, turners, millers, grinders, etc. But one of the leading is the profession of locksmith. Still appreciated the work of a locksmith – master, which requires the ability to perform all kinds of manual processing of metals.
МАЗМҦНЫ

Кіріспе

5

1.1 Слесарлық істің ғылыми мәні мен әдістері

7

1.2 Жӛндеу және монтаждаудың жылдам әдістері

9

1.3 Жӛндеу шеберханаларында жҧмысты ҧйымдастыру

11

2 Технологиялық бӛлім

15

2.1 Слесарлық істі қамтамасыз ететін қҧрылғылар мен техникалық
сипаттамалары

15

2.2 Кәсіпорындағы техникаларға жоспарлы - алдын ала жӛндеу
жҧмыстары жҥйесі

17

2.3 Кәсіпорындағы слесарлық қызметке арналған қҧралдардың
ақауын анықтау және ақау ведомосын жасау

21

3 Әдістемелік бӛлім

22

3.1 Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар
колледжінде слесарлық іс пәнін ӛткізу әдістері мен жолдары

22

3.2 Металл бойынша қайшылар жасау тақырыбында слесарлық іс
пәнін ӛткізудің әдістері мен мақсаты

23

3.3 Колледжде металды аралау тақырыбында слесарлық іс пәнін
ӛткізудің әдістері мен мақсаты

27

4 Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы

29

4.1 Слесарлық жҧмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы

29

4.2 Сабақ барысында қауіпсіздік шараларын ҧстану

32

Қорытынды

34

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

36


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет