[Введите текст]бет1/23
Дата11.06.2016
өлшемі1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

[Введите текст]


Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ИИО ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ СЕРИЯСЫ

ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫТоқсан сайын шығарылады
Құрылтайшылар

Л. Н. Гумилев aтындағы Еуразия ұлттық университеті

Заң факультеті

Бас редактор

Қаржаубаев Е.Қ. – з.ғ.д., профессор

Редакциялық кеңес

1. Абайділдинов Е.М. – з.ғ.д., профессор

2. Балтабаев К.Ж. – з.ғ.д., профессор

3. Бикситова Б.С. – з.ғ.к., доцент

4. Бұсұрманов Ж.Д. – з.ғ.д., профессор

5. Қосанов Ж.Х. – з.ғ.д., профессор

6. Кұлжабаева Ж.О. – з.ғ.к., профессор

7. Нұргалиева Е.Н. – з.ғ.д., профессор

8. Муқашева А.А. – з.ғ.д., профессор

9. Сқаков А.Б. – з.ғ.д., профессор

10. Шиқтыбаев Т.Т. – з.ғ.д., профессор
Техникалық редактор

Касымжанова Д.С.Беттеген

Елешева Д.А.Дизайн

Бұлан К.
Автордың пікірі редакцияның көзқарасын білдірмейді.

Қолжазба рецензияланбайды және авторға қайтарылмайды.

Тапсырылған материалдар үшін автор жауапты.

Материалдарды қайта басу кезінде журналға сілтеме жасау шарт.

Қазақстан Республикасы

Мәдениет және ақпарат министрлігінің

Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген.

Тіркеу куәлігі – Заң ғылымдары сериясы № 10348-Ж

Журналдың оригинал-макеті Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасында даярланған.

Pедакцияның мекен-жайы: 010008, Астана қ., А. Пушкин к-сі, 13/1

тел/факс: 8 (7172) 709-508; тел.: 8 (7172) 709-500

e-mail:bixitova.bib@yandex.ru

© Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2012ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА

СЕРИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛВыпускается ежеквартально
Учредители

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева

Юридический факультет
Главный редактор

Каржаубаев Е.К. – д.ю.н., профессор

Редакционный совет

1. Абайдельдинов Е.М. – д.ю.н., профессор

2. Балтабаев К.Ж. – д.ю.н., профессор

3. Бикситова Б.С. – к.ю.н., доцент

4. Бусурманов Ж.Д. – д.ю.н., профессор

5. Косанов Ж.Х. – д.ю.н., профессор

6. Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н., профессор

7. Нургалиева Е.Н. – д.ю.н., профессор

8. Мукашева А.А. – д.ю.н., профессор

9. Скаков А.Б. – д.ю.н., профессор

10. Шиктыбаев Т.Т. – д.ю.н., профессор
Технический редактор

Касымжанова Д.С.Верстка

Елешева Д.А.Дизайн

Булан К.


Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность представленных материалов ответственность несет автор. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Зарегистрирован в Комитете информации

и архивов Министерства информации и культуры Республики Казахстан.

Свидетельство о регистрации – Серия Юридические науки № 10348-Ж

Оригинал – макет журнала подготовлен

в типографии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Адрес редакции: 010008, г. Астана, ул. А. Пушкина, 13/1,

тел/факс: 8 (7172) 709-508

тел.: 8 (7172) 709-500, внутр. 34304

e-mail:bixitova.bib@yandex.ru
Вестник Евразийского Научный журнал

национального Основан в 2009 г.

университета

им. Л. Н. Гумилева
Серия Юридические науки

ИИО ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Выходит 1 раз в квартал

СОДЕРЖАНИЕ
Теория и история государства и права
Б у с у р м а н о в Ж. Д.

Права человека через призму евразийства................................................................6

А л т ы н б а с о в Б. Ө.

Сапалы білім мен ғылым арқылы жалпыға ортақ еңбек қоғамына……...……...13

Б а қ т ы г е р е е в а С. О.

Халықаралық бала құқығын қорғау халықаралық құқық интитуты ретінде …..21

Б е р д и я р о в а Ж. С.

Еңбек ету бостандығы түсінігінің кейбір тұстары.................................................24

Б е р д ы г а л и е в а Г. Б.

Соотношение «Азиатских ценностей» и европейской универсальности ……...33

Ж а н г у т т и н о в а Д. М.

Конкретизация правовых норм как важный элемент осуществления

правовых норм…………………………......……………………………………….39

Ж у м а ш е в а Г. С.

Региональное лидерство как путь к укреплению позиций Казахстана

на мировой арене…………………………...……………………............................47

Қ а п с ә л я м о в Қ. Ж., Қ а п с ә л я м о в а С. С.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың криминалистикалық сипаттаудағы негізгі аспектілері және жедел-іздестіру қызметін жетілдірудің кейбір мәселелері…..52

К а с ы м ж а н о в а Д.С.

Анализ европейской и межамериканской систем защиты прав человека ……..58

Қ а д ы р б е к қ ы з ы Г.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқық негіздері ………………..64

М о м и н б е к о в а А. К.

Некоторые аспекты образования букеевской орды и формирования

взглядов хана Джангира............................................................................................68

М ы р з а т а е в Н. Д.

Қазіргі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі оқытушы

үлгілерін қалыптастырудың кейбір мәселелері......................................................75

Х а м з и н а М. Ғ.

Қазақстандағы саяси-құқықтық режимнің қалыптасуы…………………………83


Гражданское право и гражданский процесс
Б и к с и т о в а Б. С.

О проблемах внедрения медиации в Казахстане………………………………...92

Е л е у с и з о в а И. К.

Қазақстанның инновациялық дамуындағы өнеркәсіптік меншік

объектілерінің ролі....................................................................................................97

Ж а к у п о в Р.Е.

К вопросу о смежных правах по законодательству Республики Казахстан ….104

К а н а т о в Р. К.

Классификация рынка ценных бумаг……………………………………………109

Ш а л б а е в Е.

Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуында жастарды еңбекпен

қамтудың рөлі………………………………………………………..……………118


Международное право
А б д р а с у л о в а Г. Э.

Спацифика правового регулирования внешнеэкономических сделок………..124

М у к а ж а н о в а Г. З.

Правовое регулирование процесса репатриации в Республике Казахстан…...131


Уголовное право и процесс
К а р ж а у б а е в Е.К.

Институт медиации в уголовном судопроизводстве РК……………..………..136


Материалы круглого стола: «Совершенствование применения норм международного права в сфере судебной защиты прав и свобод человека в странах Единого Экономического Пространства (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация) и Европейского Союза»
Информационное сообщение об итогах круглого стола ………………………141
А б а й д е л ь д и н о в Е.М.

Имплементация норм европейского права в законодательство

Республики Казахстан в сфере судебной власти ……………………………….142

А б д р а с у л о в а Г.Э.

Судебная охрана объектов интеллектуальной собственности

в условиях членства Республики Казахстан в ВТО ……………………….…...147

З у к а й Ж.

Қазақстан Республикасында соттардың адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты халықаралық құқық нормаларын қолдануының құқықтық негіздері.156

И с к а к о в а Ж.Т.

Порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. ……………..………160

К а р а б а е в Ф.Ж.

К истории становления и развития Международного уголовного суда ……...167

К а л а Н.С.

Халықаралық құқықтағы құқықсубъектіліктің жаңа даму тенденциялары ….172

К о п ы л о в М.Н., С о л н ц е в А.М.

К вопросу о прогрессивном развитии международного

экологического права……………………………………………………………..177

К у л ж а б а е в а Ж.О.

Роль принципов международного права в вопросах обеспечения

экономической безопасности государств ………………………………….…...192

С е й д е ш Б.Б.

Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары мен

бостандықтарын қорғаудағы сот жүйесінің маңызы .…………………...……..202
Наши гости: Саратовская школа права
М а т у з о в Н. И.

Правовой нигилизм как образ жизни……………………………………………209

В о р о т н и к о в А. А.

Феномен бюрократической государственности………………………………...231

К у л а п о в В. Л.

Юридическая оценка индивидуального и коллективного поведения

в условиях толпы …………………………………………………………………245

Л и с ю т к и н А. Б.

Природа правотворческих ошибок ………………….…………………………..251

М а л ь к о А. В.

Правовая политика как общетеоретическая категория ………………..………258

С е н я к и н И. Н.

Проблемы противоречий и преемственности

в российском законодательстве………………………………………………….268

С и н ю к о в В. Н., С и н ю к о в а Т. В.

О типологической принадлежности российского права

к евразийскому правовому пространству………..……………………….....…..288

Теория и история государства и права

Бусурманов Ж.Д., д.ю.н., профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕВРАЗИЙСТВА
Ключевые слова: институт прав человека, евразийство.
Автор обращается к история развития института прав человека в контексте разворачивающихся процессов последовательного перехода цивилизаций к демократическому, либеральному типу. Развивает теорию прав евразийства в условиях современного развития цивилизации.
Keywords: institute of human rights, евразийство.
An author calls history of development of institute of human rights in the context of the opened out processes of successive transition of civilizations to the democratic, liberal type. Develops the theory of rights for евразийства in the conditions of modern development of civilization.
История развития института прав человека в контексте разворачивающихся процессов последовательного перехода цивилизаций к демократическому, либеральному типу показывает, что проблема прав человека не только не утратила своего значения, но еще более обострилась. Более того, наметилась мегатенденция, направленная на придание всему западно-европейскому всеобщего универсального значения. М. Вебер, ярый сторонник этого, утверждал, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались в направлении, получившем универсальное значение. Он был твердо убежден, что именно европейские мерки должны выступать универсальными, т.к. основополагающими началами западной культуры, науки, искусства, сословного государства, капитализма выступают экономические условия, в форме рациональной капиталистической организации свободного труда. [1, С. 44]

Распространение неолиберальной идеологии повлекло за собой всеобщую стандартизацию образа жизни. Так, в основе формирования Европейского Союза лежит главное условие – стандартизация и унификация правовых систем стран-участниц, поэтапный отказ от многих особенностей правовых систем национальных государств. Отныне надо смириться с тем, что история европейского права пишется в Брюсселе и в Страсбурге.

Еще более отчетливо универсализация проявляется в экономической сфере, т.к. законы мирового рынка приобретают наднациональный характер. Экономическая глобализация ведет к фрагментации власти национальных государств. Рынки товаров, капиталов и услуг чаще формируются вне государств и их правовых систем. Поэтому, международные торговые конвенции, международные правовые обычаи регулируют основные потоки экономических обменов в интересах транснациональных компаний. Отсюда делается следующее заключение, что эпоха национальных и суверенных государств закончилась, по крайней мере, в Европе.

А некоторые исследователи уже стали возвещать о пришествии Человека Интернационального как нового типа людей, мыслящих вселенскими категориями, не замыкающихся в рамках интересов своего села, страны, региона, обладающих тягой к взаимному объединению и единению.

Таким образом, всему миру навязывается европоцентризм в основе которого лежит постулат - общечеловеческие ценности, идеи демократии, свободы и гуманизма характерны, прежде всего, для европейской цивилизации как центру мира, тем самым, фетишируя образ жизни европейской цивилизации.

В связи с чем, хочу привести высказывание Л.Н. Гумилева, который придерживался другого общеметодологического принципа, а именно – евразийского полицентризма, предполагавшего, что «...таких центров много. Европа – центр мира, но и Палестина – центр мира, Иберия и Китай – то же самое, и т.д. Центров много, число их можно подсчитать по сходству ландшафтов».[2, С. 27] Исходя из этого, он делает вывод, что «европоцентризм – явление бедственное, а иногда даже гибельное», т.к. «…космополитизм, как любая другая форма навязывания своих навыков иным суперэтносам является разновидностью шовинизма и, будучи таковым, не может рассматриваться как благо». [2, С. 47]

В своем Послании народу 2030 Глава государства Н.А. Назарбаев, автор идеи новой евразийской интеграции – мегапроекта, соответствующего сложным вызовам настоящего и будущего, отметил: «Мы - евразийская страна, имеющая свою собственную историю и свое собственное будущее. Поэтому наша модель не будет похожа ни на чью другую. Она впитает в себя достижения разных цивилизаций.

Перед нами не будет стоять вопроса – или то, или другое. Мы будем диалектичны и станем использовать и то, и другое, переймем лучшие достижения всех цивилизаций, доказавших на деле свою эффективность». [3, С. 131]

Понимание евразийской сути, как фактора, может быть принято лишь через призму глобального видения всей истории развития человеческой цивилизации, оправданно тесня догматов от европоцентризма. Для последних тюркская цивилизация отнесена на задворки магистрали развития человечества, периферию мировой истории.

Живучая закостенелость и ущербность идеологии европоцентризма до сих пор не позволяет нам достичь того уровня осознания, что древний тюркский мир с его способом хозяйствования, позволяющим жить в ладу со средой обитания и природой, его отдельные правила и нормы поведения, обычаи и традиции, особенно при осуществлении власти и отправления правосудия в условиях так называемой кочевой цивилизации казахов, достойны восхищения и подражания в нашем урбанизированном XXI веке.

1. Евразийская концепция прав человека.

Очевидно, что на мировоззрение и мировосприятие вообще, а на идею прав и свобод человека в частности, оказывают влияние не только экономические устои и способ хозяйствования, но и менталитет, уклад жизни, значимые правовые и культурные традиции, обычаи, уровень развитости политической и правовой систем, степень влияния религии и иные особенности того или иного общества и государства. Поэтому, помимо европейской концепции прав человека существуют еще исламская, китайская, японская, традиционалистская и социалистическая концепции, а в нашем случае, и евразийская, которые существенно дополняют и обогащают европейскую. Каждая из них по-своему уникальна, самобытна и интересна, пренебрегать ими не следует, поэтому хотелось бы призвать воздержаться от их недооценки.

Так, исламская концепция прав человека, гармонично вплетенная в систему общеобязательных предписаний мусульманского права, позволяет гражданам исламского мира позитивно воспринимать и считаться с правами и свободами человека, в том случае, если они не противоречат догмам исламской веры.

В странах «конфуцианского культурного ареала» - Китае и Японии предпочтение отдавалось нормам морали и нравственности, долгу и чести. Право рассматривалось здесь как следствие ценностного остова в сознании, и потому отсутствовало преклонение и трепетное отношение к юридическим предписаниям. На Западе же евразийского материка на базе христианских добродетелей, наоборот, фетишировалось право, что отнюдь не воспрепятствовало появлению двух тиранов во Франции и Германии, повлиявших на ход мировой истории. Более того, стоит заметить, что эпицентром и Первой и Второй мировых войн являлась именно Европа. Страны-колонизаторы также были присущи ей, а не Азии.

Иначе говоря, азиатская концепция прав человека выстраивалась с позиции ее соответствия принципам «гуманности», «правильности», «справедливости» и «полезности», позволяющих достичь величия и благополучия отдельного человека, семьи и государства, а также их взаимного долга друг перед другом. Возможно, этим можно объяснить впечатляющие успехи в модернизации экономики Японии и Китая, где «коллективистские конфуцианские ценности» обладают большей значимостью и влиянием, чем юридически закрепленные права и свободы человека, не всегда гарантирующие стабильный мир.

Основанная на марксистском учении социалистическая концепция прав человека, напротив, провозглашавшая приоритет и доминирование коллективных, общественных и государственных интересов над индивидуальными, оправдывала установку, что человек в советском обществе всего лишь винтик в механизме государства. В этом она доходила до абсолютной крайности, утверждая, что естественных, неотъемлемых и неотчуждаемых прав человека не бывает, т.к. любые права и свободы даруются индивиду государством, в той мере и дозе, которые оно сочтет нужным, забывая, что изначально государство – лишь продукт делегирования власти граждан, призванный им служить, удовлетворяя их потребности.

Для западноевропейского мира, с точностью наоборот, индивидуализм предполагает полную автономию и диктатуру личности, приоритетность ее индивидуальных прав и свобод. Он основан на жестком прагматизме, ориентированном на получении наибольшей экономической выгоды с наименьшими затратами при рационализме действий. Именно такое понимание легло в основу теории «европоцентризма», а в области прав человека – в теорию «персоноцентризма».

С «позиции же теории права и государства права человека представляют собой нормативно выраженные возможности человека в самореализации и развитии, которые следуют из собственных способностей (состояния) и/или из поддержки со стороны государства и общества» (Глухарева Л.И. – Автореферат докторской диссертации. - М., 2004 г.). Принимая это во внимание, презентуемая евразийская концепция прав человека позволяет взглянуть на идею прав человека с точки зрения материковой, континентальной сопричастности. Ее суть заключается в следующем. Не отвергая, а напротив, считаясь с европейской концепцией прав человека, необходима ее универсализация посредством обогащения следующим утверждением – взаимное соблюдение прав и свобод, обязанностей и ответственности между людьми, между людьми и государством, это главное и исходное начало в институте прав человека.

Это условие особенно важно сейчас, т.к. нарушилась заповедь, гласящая, нет прав без обязанностей, как и обязанностей без прав, ибо это две стороны одной медали. Например, для полиэтнического евразийского общества Казахстана крайне важна гарантированность его коллективного права на межнациональное согласие и мир, обеспечение гармонии межнациональных отношений. На это неоднократно указывал Глава государства – Лидер Нации. Именно это коллективное право является залогом соблюдения индивидуальных прав человека в многонациональном государстве. В связи с чем, только взаимная ответственность, баланс интересов личности и общества способствует реальному осуществлению как индивидуальных, так и коллективных прав и свобод. Пожалуй, трудно найти более значимую и более востребованную проблему в нашем современном мире, сотрясаемом конфликтами на межнациональной, межэтнической и межконфессиональной почве. Отсюда, новая евразийская концепция прав человека, с этой точки зрения, предстает актуальнейшей и отвечающей вызовам времени научной идеей.

2. Евразийская Декларация прав человека и народов

Евразийская концепция прав человека может вывести на необходимость принятия Евразийской Декларации прав человека и народов как нового регионального документа в этой области. Дело в том, что новая концепция предполагает возможность несколько иначе подойти к проблеме единых, универсальных международных стандартов и норм в сфере прав человека. Ведь помимо Всеобщей Декларации прав человека существуют региональные конвенции, декларации и хартии, которые отражают своеобразие и особенность в вопросах обеспечения и гарантирования прав человека на региональном уровне. К ним относятся – Европейская Конвенция о правах человека, Европейская социальная Хартия (1950 г.), Американская Конвенция о правах человека (1969 г.), Африканская Хартия о правах человека и народов (1981 г.), Всеобщая Исламская Декларация прав человека (1981 г.), Азиатско-Тихоокеанская Декларация человеческих прав индивидов и народов (1988 г.).

Принятие приведенных региональных документов обусловлено необходимостью уделения соответствующего внимания внутреннему законодательству и правоприменительной практике стран-участниц с целью поддержания единообразия всей системы прав человека на международном уровне. Поэтому, региональные и национальные нормы и стандарты прав человека позволяют более конкретно и предметно выявить и определить уровень их соответствия всеобщим нормам и стандартам, увидеть определенные издержки или преимущества, стать ориентирами коррекции действий на предмет приведения в соответствие с международными нормами и стандартами действующее национальное право.

Отсюда следует вывод: в области прав человека должны существовать стандарты нескольких уровней: высший – мировой, всеобщий, универсальный, единый (пример – Всеобщая декларация, международные пакты и конвенции); средний – региональный (вышеперечисленные конвенции и хартии); нижний – национальный, государственный (Конституция страны, кодексы, законы). На каждом уровне решаются задачи по обеспечению единообразия в системе международно-правовых норм защиты прав человека, при одном существенном условии – с учетом особенностей, своеобразия и уникальности того или иного государства, общества, народа.

3. Евразийский Суд по правам человека

Реализация проекта Евразийского союза становится важнейшей задачей и основным вектором внешней политики, в первую очередь, России, Казахстана и Белоруссии, - стран входящих в Таможенный союз. Причем, исподволь становится заметным, что претворяя эту идею в жизнь каждое из этих государств преследует свои определенные интересы.

Так, например, Россия прилагает немалые усилия по ускорению процесса формирования Евразийского союза, для чего предоставила свою площадку для работы Таможенной Комиссии как наднационального, оперативно-исполнительного органа, обеспечивающего всю подготовительную работу, организационно-правового характера, необходимую для будущего союза. Выдвинула предложения по формированию Евразийского парламента – законодательного органа будущего союзного государства. Для того чтобы интегрироваться в новый евразийский проект она намерена пригласить максимальное количество стран с разным уровнем развития. В ближней и дальней перспективе, по мнению России, в этот союз могли бы войти такие страны как Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Сербия, Монголия и т.д.

Белоруссия решает в основном свои экономические проблемы, расширяя рынок своим конкурентоспособным, разнообразным товарам, а также, в какой-то мере, желая с достоинством выйти из политической изоляции, созданной Западом.

Другое дело Казахстан. Он как инициатор идеи евразийства вкладывает в нее несколько иной смысл. В Евразийском союзе, в казахстанском видении, должны быть представлены те государства, для которых стержнем интеграции должна стать сама евразийская идея как духовное начало, тысячами нитей пронизывающее их прошлое, настоящее и будущее. Охватывающее их менталитет, культуру, мировоззрение, мировосприятие и выступающее основой формирования единства взглядов на многие аспекты жизни в условиях глобализирующегося мира. И чем шире будет ареал охвата этой идеи, скажем, по континентальному, материковому принципу, где могут интегрироваться, помимо указанных, такие государства как Китай, Индия, Япония, Турция и др., тем устойчивее ее материализация в виде Евразийского союза равных между собой суверенных и независимых государств. В такой интеграции не будет места и оснований для проявления чувствам боязни потерять суверенитет или позиции лидерства, или превратиться в объект чужой экспансии, т.к. ее идейная составляющая преломлена через призму духовного единения, где отсутствует почва для политического и экономического эгоизма и меркантильности. Такая постановка вопроса исключает всяческую суету и поспешность в принятии решений, а наоборот, строгого следования разумному правилу «тише едешь, дальше будешь».

В силу того, что одним из интегрирующих начал нового Евразийского союза может стать Евразийская концепция прав человека, а также Евразийская Декларация прав человека и народов как региональный документ в области прав человека, отражающий как особенные, так и универсальные взгляды и подходы государств-участников нового союза на континентальном, материковом уровне, в решении проблем в этой сложной области взаимоотношений, то уместна постановка вопроса о создании Евразийского Суда по правам человека. Этот институт может сыграть роль органа правосудия при наличии фактов попрания гражданских прав и основных свобод человека и народов на евразийском пространстве, в случаях, когда исчерпаны все внутренние национальные возможности и механизмы их разрешения. Действие Евразийской Декларации прав человека и народов, а также Евразийского Суда по правам человека стало бы показателем жизнестойкости самого Евразийского союза. Они заменили бы не состоявшиеся и не заработавшие Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека (1995 г.) и Положения о Комиссии по правам человека СНГ (1993 г.). Видимо отсутствие единообразия в понимании сути и перспектив Содружества, а также сплачивающего единого идейного стержня в этом государственном объединении, в конечном счете, послужили причиной не подписания указанных политико-правовых документов целым рядом стран Содружества, среди которых Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. В связи с чем, Евразийская Декларация прав человека и народов и Евразийский суд по правам человека, формирующиеся на иной идейной основе, смогли бы стать реальными политико-правовыми инструментами в области прав человека и народов на континентальном евразийском пространстве. Отсутствие названного регионального суда, способствует тому, что страны новой демократии, СНГ вынуждены постоянно попадать в положение оправдывающейся стороны перед Европейским Судом по правам человека, для которого естественно не понятны те или иные особенности евразийских государств. Более того, для Евразийского союза государств, образованного по континентальному, материковому принципу, создается возможность иметь свой суд по правам человека, подобный суду стран европейского континента. Учитывая то обстоятельство, что Казахстан трансконтинентальная страна, географически расположен в середине Евразийского континента, то уместно было бы местоположением правозащитного института Евразийского союза определить именно Казахстан, а точнее, г. Алматы.


Каталог: repository -> repository2013
repository2013 -> жаһандану жағдайында қазақстандық ҚОҒамдағЫ
repository2013 -> Бюллетень (қазан-желтоқсан) Ғылым салаларының аталымы
repository2013 -> ЖҰмыспен қамту саласындағы гендерлік айырмашылық МӘселесі байжолова Раиса Әлиқызы
repository2013 -> О некоторых математических моделях распространения газа в атмосфере
repository2013 -> Л. Н. Гумилев: этногенез теориясы
repository2013 -> Влияние экологической обстановки на заболеваемость населения в регионах казахстана
repository2013 -> Смағамбет Б. Ж. КӘсіпкерлік және руханилық
repository2013 -> Материалдары
repository2013 -> Қазақ тілінің ғылым тілі ретіндегі маңызы мен мәні хақында


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет