Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних І педагогічних працівників


Майстер-клас «Бенефіс флористики»бет11/12
Дата18.07.2016
өлшемі2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Майстер-клас «Бенефіс флористики» проводили Яворська Олена Станіславівна, Прилуцька Світлана Олексіївна, викладачі спецдисциплін Донецького центру професійно-технічної освіти
29−30 жовтня 2013 року відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасний урок у професійній школі: здобутки та перспективи» для старших майстрів, майстрів виробничого навчання та методистів професійно-технічних навчальних закладів України. Організаторами семінару виступили кафедра методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва та відділ сучасних технологій виробництва ІПО ІПП УМО.

У роботі семінару взяли участь 93 педагогічних працівники ПТНЗ, які представляли Київську, Донецьку, Полтавську, Луганську, Херсонську, Сумську, Харківську, Кіровоградську області та Автономну Республіку Крим (місто Севастополь). Серед учасників семінару: заступники директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи, методисти ПТНЗ та ОНМЦ, старші майстри ПТНЗ, майстри виробничого навчання ПТНЗ, викладачі професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ, науковці ІПО ІПП УМО.Жваве обговорення доповідей учасників семінару.

Відділом педагогічних технологій створено три обласних експериментальних майданчики (термін проведення експерименту 2012–2017 рр.) на базі Донецького професійно-технічного училища торгівлі і ресторанного сервісу, Донецького центру професійно-технічної освіти № 115 та Єнакіївського професійного торгово-кулінарного ліцею з метою апробації інноваційних педагогічних технологій та впровадження педагогічного досвіду в навчально-виховний процес ПТНЗ.

Таким чином, впровадження педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ є однією із складових загальної системи управління освітою. Тому в роботі нашого інституту акцент зроблено на управління цілісним педагогічним процесом на науковій основі, розумінні всієї його складності, знанні механізмів і закономірностей педагогічної взаємодії, які сприяють розвитку особистості педагогічних працівників та поширенню перспективного педагогічного досвіду.О. Ю. Шумська,

ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти»

НАПН України, м. Київ


ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, детермінують потребу в модернізації вітчизняної системи освіти в «…контексті викликів нового часу, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, її гуманізації і демократизації, посилення особистісного виміру, переорієнтації на проблемно-діяльнісний, інноваційний тип» [3], оскільки від її результативності залежить якість людського й інтелектуального потенціалу нації. Тому заклади післядипломної педагогічної освіти, як відкриті соціально-педагогічні системи і як складові суспільства, є відповідальними за якість освіти, особистісний розвиток керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи ППО України. Наприкінці ХХ сторіччя розвинуті країни світу поставили собі за мету прискорити перехід від постіндустріального до нового етапу розвитку людства – інформаційного суспільства, основними ресурсами якого є знання та інформація. Однією з основних тенденцій розвитку сучасної післядипломної педагогічної освіти в епоху інформаційних технологій є перегляд концепцій організації фахового зростання педагогічних працівників системи ППО.

Необхідність створення системи інформаційно-ресурсного забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників зумовлена суперечностями, які постали перед системою освіти наприкінці ХХ – початку ХХІ століття:

• різке зростання обсягу інформації, яку слід вивчати;

• забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

• потреба в індивідуальному розвитку та розкритті творчого потенціалу кожної особистості;

• створення умов для безперервного навчання дорослих;

• підвищення вимог до якості освіти;

• покращення якості управління освітою.

Різке зростання обсягу інформації і глобальна масова комунікація суспільства зумовили оновлення змісту і форм підвищення професійного рівня передусім педагогічних працівників системи ППО в напрямі використання ІКТ і систем, які забезпечують доступ до глобальних ресурсів Інтернет, електронних засобів навчання, застосування ресурсів і можливостей автоматизованих банків даних інформаційно-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж.

Інформація відіграє для системи ППО дві ролі: 1) вона є основою для здійснення інноваційної діяльності; 2) виступає засобом зворотного зв’язку, завдяки чому можна судити про стан реалізації інноваційної діяльності й ефективність створення умов для безперервного навчання упродовж життя. А тому забезпечення керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідним змістом і обсягом релевантної та репрезентативної інформації, методикою її опрацювання та аналізу, визначення засобів отримання, трансформації та передачі інформації до наукових установ, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів), педагогів-новаторів допоможе підвищити якість і доступність освіти, розв’язати складні завдання систематизації та структурування освітньої інформації.

Активне використання електронних ресурсів, доступ до віддалених інформаційних ресурсів надає можливість педагогічним, науково-педагогічним працівникам здійснювати свою науково-освітню діяльність на суттєво новому рівні. Мережні комп’ютерні технології дозволяють створювати принципово нове інформаційне середовище. З метою якісного інформаційного ресурсного забезпечення та формування інформаційного простору Університету менеджменту освіти ведеться системна і систематична робота Ресурсного центру (відділу) Науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків щодо заснування Депозитарію електронних ресурсів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Мета створення Депозитарію – забезпечення інформаційних потреб педагогічних, науково-педагогічних співробітників, слухачів та студентів Університету, накопичення, систематизація та зберігання інтелектуальних продуктів Університету в одному місці, а також поширення цих матеріалів у світовому науково-освітньому середовищі.

Депозитарій освітніх ресурсів містить цифрові ресурси, розроблені в системі післядипломної освіти педагогічних працівників. Депозитарій складається з тематичних розділів. Усередині кожного розділу розміщуються назви освітніх ресурсів. Рядки з їх назвами є гіперпосиланнями на відповідні ресурси. За актуалізації гіперпосилання відповідний їй ресурс виводиться в окреме вікно. Ресурси представлені у вигляді електронних онлайнових документів у форматі DOC, PDF, Power Point. Депозитарій розміщено на сайті Університету менеджменту освіти (http://umo.edu.ua) у розділі «Діяльність Університету» – «Науково-методична діяльність УМО» (праворуч) – «Методична скарбничка» (праворуч) – «Депозитарій». Кожний розділ (підрозділ) Депозитарію присвячено окремому виду діяльності Університету:

• електронні ресурси організаційної діяльності Університету;

• Всеукраїнська школа новаторства;

• конкурси професійної майстерності;

• електронні бібліотеки («Золотий фонд дошкілля», періодичні видання, електронна база авторефератів, каталог дисертаційного фонду, електронні адреси сайтів, каталоги видань структурних підрозділів, монографії).

Отже саме з метою поширення інноваційного педагогічного досвіду, який вже існує, об'єднання всіх наявних електронних освітніх ресурсів в одному місці не територіально, а інформативно відбувається його дисемінація в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, діяльність якої представлена у Депозитарії окремим розділом.

За роки діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників накопичено значний педагогічний досвід, який представлено у Депозитарії. Впорядкування освітньої інформації в рамках діяльності Всеукраїнської школи новаторства має важливе значення для підвищення якості науково-освітніх ресурсів, сприяє координації та ефективному управлінню розвитком наукових освітньо-інформаційних потоків.

Всі наші е-ресурси доступні до використання на принципах оперативності, інформативності та комфортності. З метою оптимізації використання Депозитарію електронних освітніх ресурсів Університету та десимінації кращого інноваційного педагогічного досвіду в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників просимо вас, шановні колеги, сприяти наповненню зазначеного освітнього ресурсу.Література

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.

2. Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / В.В. Гуменюк. – К., 2004. – 20 с.

3. Забродська Л.М. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО / Л. Забродська // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 51 – 58.

4. Калініна Л.М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: дис. …д-ра пед. наук: 13.00.06. / Л.М. Калініна. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2008. – Т.1. (рукопис). – 472 с.

5. Любченко Н. В. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма науково-методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Любченко // Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища: тематичний збірник праць / Упоряд. Н. В. Любченко, Н. А. Мельник, Г. Є. Тригубець А. А. Волосюк; за заг. ред.

В. В. Олійника. – Рівне: РОІППО, 2011. – С. 89 – 91.

6. Чернишова Є.Р. Вступне слово / Є. Р. Чернишова // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми. Перспективи розвитку (збірник матеріалів І всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / Упоряд. Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. Освіти НАПН України. – К., 2013. – С. 5– 8.


В. Я. Ястребова,

КЗ «Запорізький обласний інститут»

Запорізької обласної ради

м. Запоріжжя


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Першочергове завдання інформатизації системи освіти Запорізького регіону на 2013−2017 роки – створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Єдиний освітній інформаційний простір регіону складається із бази даних, електронного навчання, віртуальних співтовариств, електронних бібліотек, методичної скарбниці; ці складові забезпечуються організаційно-технологічною структурою: компьютерізацією, інтернетизацією, навчанням учителів, навчанням учнів.

У Запорізькій області створено єдину освітню мережу навчальних закладів, інформаційну систему управління освітою, освітній портал Заповікі (візитка ЗНЗ, інтернет-ресурси, віртуальні МО, РМК, структурні підрозділи ЗОІППО, дистанційні майстер-класи, обласні конкурси, тематичні навчальні роки на Заповікі, творчі лабораторії вчителів, методична скарбниця, електронні портфоліо, веб-квести ).

За наказом ОблУОН Запорізької облдержадміністрації від 28.12.2011 № 914 Запорізьким інститутом післядипломної освіти створено «Школу сучасних знань». Під керівництвом науково-педагогічних працівників інституту створено творчі групи, які розробляють авторські навчальні курси за предметами, розроблено Положення про функціонування «Школи сучасних знань», оголошено обласний конкурс на розробку дистанційного курсу для учнів 9 класів, проведено науково-практичну конференцію «Школа сучасних знань: інформаційні технології навчання в рамках єдиного освітнього простору».

В інституті розроблено 31 навчально-методичний комплекс з дистанційної освіти, впроваджено в практику післядипломної освіти 27 дистанційних курсів та 4 дистанційні спецкурси.

На всіх курсах підвищення кваліфікації всіх категорій педагогів викладається спецкурс з ІКТ, який спрямований на розвиток предметно-орієнтованого рівня ІТ-компетентності вчителів (28 таких спецкурсів різної тематики і для різних категорій вчителів та керівних кадрів).

На даний момент навчання в галузі ІКТ на різних рівнях підготовки пройшли 22808 вчителів, що становить 129,4%.

З 2008 року здійснюється моніторинг рівня інформатизації закладів освіти Запорізької області

На виконання 100% Програми в Запорізькій області спрямована така робота:


 • забезпечення навчання та методичного супроводу учасників інформатизації освіти;

 • забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки викладання курсу інформатики;

 • забезпечення організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність навчальних закладів та відділів (управлінь) освіти;

 • забезпечення розвитку медіа-інформаційної грамотності вчителів та учнів Запорізької області;

 • організація роботи з обдарованими учнями в галузі інформатики та інформаційних технологій та медіа-освіти;

 • розбудова єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області;

 • впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес Запорізької області, розвиток віртуальних педагогічних спільнот.

Кафедрою інформаційних технологій в освіти розроблено багаторівневу модель ІКТ-компетентності педагогів: базовий рівень, професійно-орієнтований рівень, організаційно-управлінський, корпоративний рівень. Інститутом здійснюється координація участі освітян області у Всеукраїнських проектах і програмах: «Intel® Навчання для майбутнього»,

«Партнерство у навчанні», «Цифрові технології», «1 учень –1 комп’ютер», а також : • «он-ляндія – безпечна веб-країна»;

 • «шлях до успіху»;

 • «відкритий світ»;

 • «безпечне використання ІКТ»;

 • «учителі в он-лайні»;

 • «школи-новатори»;

 • «бобер»;

 • «медіа-освіта».

Здійснюється координація регіональних проектів і програм:

 • «формування та розвиток ІТ компетентності педагогів та учнів»;

 • створення єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області;

 • «віртуальна школа програмування»

 • методичний освітній портал ЗапоВікі

 • «школа сучасних знань»

 • розвиток медіа-інформаційної грамотності вчителів та учнів.

Започатковано проведення обласних ІКТ-конкурсів :

 • Інтел «Успішний проект».

 • Майкрософт «Вчитель-новатор».

 • Школа-новатор.

 • Школа інформаційного суспільства.

 • Конкурси веб-ресурсів.

 • Конкурс навчальних програм для профільних спецкурсів з ІКТ.

 • Самсунг − назустріч знанням.

 • Шлях до успіху.

Традиційним стало проведення тренінгу «Актуальні проблеми інформатизації освіти», організація роботи віртуальних методичних об’єднань вчителів-предметників, положення про які затверджено науково-методичною радою.

На сайті інституту видається Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за рік опубліковано 192 статті) та методичний журнал «Імідж» (69 статей).

На сайті працюють:


 • інтернет-спільнота управлінців;

 • віртуальне МО Основи здоров‘я;

 • віртуальна кафедра менеджменту освіти та психології;

 • школа молодого управлінця;

 • консалтинговий пункт з питань управління освітою.

Створюється Віртуальний пункт незалежного педагогічного аудиту.

Кафедрою менеджменту освіти на базі Науково-методичного центра створено Віртуальний університет «Інноватика та інновації»: організовано постійне інтернет-консультування через віртуальний консалтинговий пункт, планується розробка та проведення вебінарів та відеолекцій з проблеми запровадженні інноваційної діяльності в педагогічну та управлінську діяльність. Організовано роботу електронної бібліотеки, салону педагогічних інновацій, виставкового залу педагогічних інноваційних розробок «Майстер-клас» з можливістю інтернет-голосування.

Таким чином, на сьогодні можна стверджувати, що у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти склався досвід використання інформаційних технологій як засіб удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

ДОДАТОК А

Дата проведення: 7 листопада 2013 р.

Місце проведення: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, (м. Київ, вул. Артема, 52-а, 2-й поверх, ауд. 2.4)

Учасники заходу: науково-педагогічні, педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, регіональних закладів ППО


ІІ Інтернет-конференція

«Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи розвитку»
Мета ІІ Інтернет-конференції:


 • створення віртуального середовища науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», в якому керівні, науково-педагогічні, педагогічні працівники й інші зацікавлені особи могли б ефективно обмінятися досвідом щодо створення та діяльності Регіональної (Зональних) шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у межах Всеукраїнської школи новаторства, а також мали можливість повідомити про власні погляди, ідеї, здобутки;

 • обговорення рекомендацій Всеукраїнського «круглого столу» «Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства»;

 • підвищення фахової майстерності в межах діяльності Всеукраїнської школи новаторства, використання новітніх освітніх технологій в управлінській та науково-методичній діяльності.


План проведення

14.00 Відкриття конференції, привітання учасників – керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету менеджменту освіти, регіональних закладів ППООлійник Віктор Васильович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського.
14.05 Про діяльність Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у 2012 – 2013 рр.

Чернишова Євгенія Родіонівна, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

14.15 – 14.45 Виступи координаторів Всеукраїнської школи новаторства: • Любченко Надія Василівна, директор Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук: «Про рекомендації Всеукраїнського «круглого столу» «Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій Регіональної школи новаторства».

Мельник Надія Адамівна, проректор з методичної роботи Рівненського ОІППО, координатор Всеукраїнської школи новаторства з питань післядипломної педагогічної освіти: «Регіональні та Зональні школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як важлива умова створення інноваційного освітнього середовища регіону».

 • Клепко Сергій Федорович, проректор з наукової роботи Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського: «Тезаурусний підхід до навчання в системі підвищення кваліфікації».

Білик Надія Іванівна, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського, координатор ВШН: «Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства».

Пасечнікова Лариса Павлівна, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Інноваційні підходи до підвищення професійної майстерності керівників шкіл (з досвіду роботи Донецької обласної школи новаторства)».

Наумчук Тетяна Володимирівна, викладач кафедри педагогіки і психології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти».


 • Шумська Олена Юріївна, начальник Ресурсного центру (відділу) Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Інформаційно- ресурсне забезпечення діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників».

 • Прокопенко Олена Антонівна, начальник відділу новітніх педагогічних технологій Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Формування професійної Я-концепції в процесі науково-методичної діяльності відділу в межах Всеукраїнської школи новаторства».


Виступи представників ОІППО та інформаційних партнерів -

14.45-15.40. • Виговська Ольга Іванівна, головний редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії»;
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет