Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет9/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

9. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ПРИОРИТЕТ 9.1. ГАРАНТИРАНЕ НА АДЕКВАТНИ, СПРЯМО ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА, НИВА НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ПЛАЩАНИЯ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите
Цел 1: Оптимизиране на социалното подпомагане на уязвимите групи, гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи и запазване на достигнатите им нива

Мерки:

 • Подобряване на действащия механизъм за финансиране, ефективно управление и контрол на процеса на своевременното и адекватно медицинско обслужване на здравнонеосигурените лица

 • Промяна на механизма на изплащането на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия


Цел 2: Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда

Мерки:

 • Изготвяне на план за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.) за очертаване на конкретните действия, които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на стандартите на Конвенцията, определяне на сроковете и на отговорните институции за петгодишен период

 • Изготвяне на Дългосрочна национална стратегия за правата на хората с увреждания в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

 • Въвеждане на нов модел на медицинска и социална оценка на вида и степента на увреждане
ПРИОРИТЕТ 9.2. ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА И ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАРАСТВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА С ДЕМОГРАФСКИТЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАНАТА

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите
Цел 3: Продължаване на реформата в пенсионната система за постигане на сигурни, устойчиви и адекватни пенсии при съобразяване с демографските и социално-икономическите характеристики на страната

Мерки:

 • Изготвяне на анализ за необходимите промени, които да бъдат извършени в Кодекса за социално осигуряване и в други нормативни актове, допринасящи за постигане на сигурни, устойчиви и адекватни пенсии, при съобразяване с демографските и социално-икономическите характеристики на страната

 • Провеждане на обществено обсъждане и подготовка на варианти за промени в Кодекса за социално осигуряване и в други нормативни актове
ПРИОРИТЕТ 9.3. ЗАПАЗВАНЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ДО ПРИЕМАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ПЕНСИОННА РЕФОРМА ПРЕЗ 2015 Г.

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите
Цел 4: Запазване на условията за пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд

Мерки:

 • Изготвяне на промени в нормативната уредба и подлагането им на обществени консултации

 • Отразяване на извършените в нормативната уредба промени в бюджетната процедура за 2015 г.
ПРИОРИТЕТ 9.4. УСТОЙЧИВО НАРАСТВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОХОДИ И ПЕНСИИ, СЪОБРАЗЕНО С ТЕМПОВЕТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите
Цел 5: Увеличаване на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им

Мерки:

 • Осъвременяване на пенсиите на основание разпоредбата чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване

Цел 6: Защита на доходите и жизнения стандарт на нископлатените работници и на „работещите бедни“

Мерки:

 • Изготвяне на анализ за идентифициране на обхвата на „работещите бедни” по региони

 • Съвместно с отрасловите съвети за тристранно сътрудничество картографиране на нископлатените работници по икономически дейности

 • Съвместно със социалните партньори разработване на мерки за намаляване дела на нископлатените работници и на „работещите бедни“


Цел 7: Провеждане на прозрачна политика в областта на доходите от труд и жизнения стандарт, изградена на базата на обективни принципи и механизми

Мерки:

 • Съгласуване/консултиране на механизъм за определяне размера на минималната работна заплата

 • Преглед и анализ на механизма за договаряне на минималните осигурителни доходи

 • Разработване на Концепция на политиката по доходите от труд
ПРИОРИТЕТ 9.5. ГЪВКАВ И ДИНАМИЧЕН ПАЗАР НА ТРУДА И НАМАЛЕНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА. ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 8: Усъвършенстване на националното законодателство с цел подобряване достъпа на бизнеса и на търсещите работа лица до услугите на пазара на труда

Мерки:

 • Промяна на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и на Правилника за прилагане на ЗНЗ – за определяне на гъвкави мерки за неравнопоставените групи и създаване на нов механизъм за финансиране

 • Актуализиране на методиката за кандидатстване на работодателите за разкриване на работни места по програми, проекти и насърчителни мерки за обучение и заетост

 • Промяна на критериите за разпределяне на средствата за активна политика, финансирана от държавния бюджет


Цел 9: Осигуряване на трайна заетост на продължително безработни лица

Мерки:

 • Осигуряване на обучение и заетост на продължително безработни лица по нова програма с бюджетно финансиране и по схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Цел 10: Създаване на условия за практическо прилагане на обучението чрез работа (дуално обучение)

Мерки:

 • Изготвяне на предложение за допълнение на Кодекса на труда с цел регламентиране на самостоятелен трудов договор за обучение чрез работа (дуално обучение)


Цел 11: Намаляване на несъответствията между търсене и предлагане на труд

Мерки:

 • Нормативно регламентиране дейността на Национална система за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики и предоставяне на актуални прогнози за предлагането и търсенето на труд на заинтересованите страни

 • Изграждане на политики на базата на резултатите от проучванията


Цел 12: Развитие на законодателството в областта на трудовото право и безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с принципите на по-доброто регулиране Мерки:

 • Разработване на проекти на нормативни актове, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Международната организация на труда и на законодателството на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право

 • Регламентиране на нормативно основание на създаването на трудово досие за работник или служител при постъпване на работа, в което да се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение

 • Подобряване на трудовомедицинското обслужване на работниците и служителите чрез въвеждане на стандарти за качество на дейността по превенция и контрол на здравните рискове в предприятията
ПРИОРИТЕТ 9.6. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЧАСОВА РАБОТА И ВЪВЕЖДАНЕ НА МИНИМАЛНО ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 13: Анализ на възможностите и формиране на модел за въвеждане на гъвкаво минимално почасово заплащане (в особени случаи)

Мерки:

 • Проучване на европейския опит в областта на почасовото заплащане, включително чрез ваучери

 • Предложения за промени в трудовото и осигурително законодателство
ПРИОРИТЕТ 9.7. ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СРЕД САМОНАЕТИТЕ ЛИЦА И СЕМЕЙНИТЕ ФИРМИ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 14: Осигуряване на подкрепа за малкия и среден бизнес за разкриване на нови работни места

Мерки:

 • Финансово подпомагане на безработни лица за създаване на микропредприятия

 • Финансиране на обучения на заети лица в микро- и малки предприятия – 4 000 лица, включени в обучение

 • Осигуряване на финансова подкрепа за микропредприятия чрез субсидиране на първите пет разкрити работни места – осигурена заетост на 2 000 безработни лица
ПРИОРИТЕТ 9.8. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ВКЛЮЧВАНЕТО В ТЯХ КАКТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ, ТАКА И НА АКТИВНО ТЪРСЕЩИТЕ НОВА РАБОТА

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 15: Повишаване пригодността за заетост на безработните лица, приоритетно от групите в неравностойно положение, на пазара на труда

Мерки:

 • Осигуряване на обучение на безработни лица по заявка на работодател за заемане на новоразкрити работни места – 4 000 лица, включени в обучение

 • Финансиране на обучения за придобиване или актуализиране на знанията, уменията и компетентностите на безработни лица съвместно с национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите – 30 000 лица, включени в обучение
ПРИОРИТЕТ 9.9. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 16: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора – до 29-годишна възраст

Мерки:

 • Повишаване качеството на посредническите услуги на пазара на труда

 • Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда

 • Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане

 • Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице

 • Осигуряване на възможност за заетост

 • Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел намиране на работа

 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи

 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения

 • Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“


Цел 17: Намаляване на безработицата сред младежите

Мерки:

 • Изпълнение на мерки, програми и инициативи, чрез които се осигуряват възможности за младежите в срок до 4 месеца от оставане без работа или напускане на системата на образованието да бъдат включени в заетост, образование или обучение – не по-малко от 10 000 младежи на възраст до 25 г., включени в заетост, образование или обучение

 • Назначаване в общинските администрации на безработни младежи, които ще работят за активиране на икономически неактивните млади хора в изпълнение на Програма „Активиране на неактивни лица“, финансирана със средства за активна политика)

 • Повишаване конкурентоспособността на младежите чрез осигуряването на възможност за стажуване или обучение по време на работа – за 8 000 безработни младежи, в изпълнение на Схема „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Цел 18: Подобряване на координацията между институциите и организациите, ангажирани с изпълнението на Европейската гаранция за младежта

Мерки:

 • Повишаване ефективността на работата на Координационния съвет за изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта


Цел 19: Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

Мерки:

 • Осигуряване на самостоятелна заетост на 200 младежи в изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПРИОРИТЕТ 9.10. ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ СОЦИАЛНИ ОЦЕНКИ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНОТО ИМ ВКЛЮЧВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 20: Насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване броя на пасивните потребители на социални помощи

Мерки:

 • Координирано взаимодействие между системите за социално подпомагане и за насърчаване на заетостта за изработване на индивидуални социални оценки на социално слаби български граждани и търсене на възможност за социалното им включване и осигуряване на заетост
ПРИОРИТЕТ 9.11. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, КОИТО ДА ПОДПОМАГАТ ОБЩИНИТЕ И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩЕСТВОТО

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Администрацията на Министерския съвет
Цел 21: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Мерки:

 • Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните семейства по Проекта за социално включване и други програми

 • Разработване на План за изпълнение на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

 • Разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа с цел стартиране на процеса на деинституционализация на пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора най-късно през 2017 г.

 • Разширяване на мрежата от услуги в домашна среда, социални услуги в общността и развитие на междусекторни услуги за социално включване

 • Строителство, ремонт, реконструкция на социални домове в общността, включително от резидентен тип, за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания

 • Стартиране на операции по Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 • Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти на лица с висок риск от бедност

 • Въвеждане на интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда за възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности, и на хора с физически увреждания или психически разстройства

 • Осигуряване на устойчивост на мрежата от Обществени трапезарии чрез допълване, надграждане и разширяване на техния обхват за целогодишно обслужване на лицата в неравностойно положение


Цел 22: Развитие на сектора на социалната икономика и увеличаване броя на заетите в социалните предприятия и интеграция на лица, получили международна закрила

Мерки:

 • Изпълнение на двегодишните планове за действие по социална икономика

 • Насърчаване на социалното предприемачество – 100 броя кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика, получили подкрепа съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 • Изпълнение на мерките в Националните планове за действие по интеграция в изпълнение на Националната стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България (2014-2020 г.), в т.ч. мерки за квалификация, заетост, социални услуги и помощи, образование и др.


Цел 23: Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги, с цел подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и ефективността на социалните услуги, както и на условията за предоставяне от частни доставчици

Мерки:

 • Разработване на нормативни промени в Закона за социално подпомагане

 • Разработване на Закон за социалните услуги
ПРИОРИТЕТ 9.12. ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройство
Цел 24: Осигуряване на устойчивост на новосъздадените социални услуги за деца, както и на иновативните модели на услуги за деца с тежки увреждания

Мерки:

 • Разработване на нормативни промени за регламентиране на новите модели на услуги, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в т.ч. услугата „Приемна грижа“

 • Осигуряване на необходимата финансова устойчивост за предоставяне на социални услуги за деца, в т.ч. на новооткритите социални услуги по проектиЦел 25: Продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца с увреждания и стартиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ)

Мерки:

 • Разработване, одобряване и стартиране на необходимите проекти за деинституционализация на децата от 7- до 18-годишна възраст, настанени в ДДЛРГ

 • Строителство, ремонт, реконструкция на социални домове в общността, включително от резидентен тип за деца и младежи – центрове за настаняване от семеен тип, наблюдавани жилища, защитени жилища, дневни центрове и др.
ПРИОРИТЕТ 9.13. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯТА В ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Отговорни институции: Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на труда и социалната политика, Администрацията на Министерския съвет
Цел 26: Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите

Мерки:

 • Осигуряване на съвременни и рехабилитирани социални жилища

 • Интеграция на маргинализираните групи от населението, които живеят в изолирани селски райони, в крайно недобри условия и изолация, чрез подобряване на жилищните условия
ПРИОРИТЕТ 9.14. НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОТО РОДИТЕЛСТВО И ПОДКРЕПА НА ТРИДЕТНИЯ МОДЕЛ. ВИСОК ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОДПОМАГАНЕ ДО ТРЕТО ДЕТЕ

Отговорни институции: Министерството на труда и социалната политика
Цел 27: Подобряване на модела за предоставяне на семейни помощи за деца и повишаване на тяхната ефективност

Мерки:


Цел 28: Подобряване на ефективността на прилаганите мерки по Закона за закрила на детето

Мерки:

 • Привеждане на законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на закрилата на детето в съответствие с приетата през 2010 г. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“
ПРИОРИТЕТ 9.15. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА

Отговорни институции: Администрацията на Министерския съвет, всички министерства, Държавната агенция за българите в чужбина, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците
Цел 29: Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението

Мерки:

 • Оценка на изпълнението на мерките в актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) в контекста на противодействие на демографската катастрофа

 • Оценка на въздействието на законодателството за балансирано демографско развитие

 • Адаптиране на социалните системи и секторните политики към демографската промяна


Цел 30: Създаване на условия за раждане, отглеждане, възпитание и социална реализация на деца в предвидима и сигурна семейна и обществена среда

Мерки:

 • Поддържане и разширяване обхвата на мерките, свързани с гъвкаво съчетаване на семеен и професионален живот на родителите

 • Повишаване информираността на подрастващите по въпросите на сексуално-репродуктивното здраве и отговорното родителство

 • Създаване на среда и условия за подходяща организация на свободното време на младите хора и семействата с деца – занимания със спорт, култура, доброволчество и други подходящи дейности

 • Осъществяване на комплексни мерки срещу хроничните незаразни болести чрез Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-
  2020 г.

 • Подобряване на грижите за бременни и деца чрез реализация на мерките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020


Цел 31: Насърчаване на активния живот на възрастните хора

Мерки:

 • Разработване на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора

 • Постепенно въвеждане на Индекс на активния живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво

 • Разработване на двугодишен доклад за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) в секторните политики


Цел 32: Насърчаване на равенството между жените и мъжете и на недискриминацията

Мерки:

 • Приемане на Закон за равенство между половете и институционализиране на националния механизъм по равнопоставеността на жените и мъжете

 • Актуализиране на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. с времеви хоризонт до 2020 г. в съответствие с европейските документи

 • Разработване на Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

 • Мониторинг и отчитане на изпълнението на Националните планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

 • Координиране и участие в изпълнението на национални, европейски и международни ангажименти на Република България във връзка с насърчаване на равенството между половете и недискриминацията
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет