Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет7/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

6. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ПРИОРИТЕТ 6.1. ГАРАНЦИЯ ЗА МАКСИМАЛНО ЕФЕКТИВНО РАЗХОДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ, ПУБЛИЧНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

Отговорни институции: Министерството на финансите, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на икономиката
Цел 1: Цялостно обновяване на нормативната уредба в съответствие с Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки за периода 2014-2020 г.

Мерки:

 • Изготвяне на изцяло нов Закон за обществените поръчки за въвеждане на новите европейски директиви в областта

 • Приемане на Правилник за прилагане на закона и подзаконова нормативна уредба


Цел 2: Законосъобразно разходване на публичните средства, включително на средствата, предоставени чрез европейските финансови инструменти

Мярка:

 • Осигуряване на практическа подкрепа, с цел правилно прилагане на Закона за обществените поръчки чрез развитие на методологията и предварителния контрол, осъществявани от Агенцията по обществени поръчки

 • Изграждане на компетентен, адекватен на функциите и устойчив административен капацитет в органите с правомощия в областта на обществените поръчки и при възложителите


Цел 3: Въвеждане на електронни обществени поръчки

Мерки:

 • Избор на модел за електронно възлагане и приемане на Концепция с план за действие за въвеждане на национален модел за електронни обществени поръчки

 • Разработване на национална платформа (платформи) за електронно възлагане на обществени поръчки

 • Утвърждаване ролята на централизираното възлагане и институционално укрепване на Централния орган за обществени поръчки

Цел 4: Изпълнение на мерките, предвидени като ангажименти на АДФИ в Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в Република България, за периода 2014-2020 г.

Мерки:

 • Разработване на ръководство за унифициране на последващия контрол (избягване припокриването на проверките и еднакво третиране на нарушенията от контролните органи)

 • Анализ на установените нарушения (включително конфликт на интереси) във връзка с възлагането на обществени поръчки и наложените санкции в тази връзка

 • Въвеждане на индикатори и система за периодично отчитане на нарушенията в практиката по наложените административни наказания


7. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОРИТЕТ 7.1. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ОСНОВНА ПЛАТФОРМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА, КЛЮЧОВ ФАКТОР И НЕОТМЕНИМО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХА НА СЕКТОРНИТЕ РЕФОРМИ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Администрацията на Министерския съвет
Цел 1: Ускорено развитие на електронното управление на Република България

Мерки:

 • Изготвяне на стратегически документи, обезпечаващи електронното управление, като основна платформа за модернизация на държавата и провеждането на ефективни секторни реформи

 • Прозрачно задаване на основните принцип и оперативни спецификации на електронното правителство чрез Съвета за административната реформа и Съвета за електронно управление

 • Прозрачно и ефективно използване на публичния ресурс чрез Оперативна програма „Добро управление“


Цел 2: Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса

Мерки:

 • Развитие на базовата инфраструктура за реализация на електронни услуги в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020 г.)

 • Доизграждане на инструментална среда на българското електронно управление

 • Изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност за достъп от следващо поколение (NGA) до кметството на всеки общински център в страната, както и до сградите на публичните институции в тях – 264 свързани общини

 • Изработване на нов специален закон за изграждане на високоскоростни широколентови мрежи

 • Изграждане на основен и резервен център за данни

 • Доизграждане на инфраструктура на държавната администрация (едновременно работещи 170 000 потребители, което е по 20 000 нови потребители на година)Цел 3: Разработване и широко предоставяне на електронни услуги с висок обществен ефект

Мерки:

 • Въвеждане на унифицирана електронна услуга за плащане и система за управление на държавните такси

 • Въвеждане на електронно фактуриране

 • Електронизация на петдесет референтни административни услуги общинските администрации


Цел 4: Приоритетна електронизация на най-често използваните/предоставяните електронни услуги от държавната администрация

Мерки:

 • Интеграция на информационните процеси

 • Създаване и развитие на вътрешни електронни административни услуги, обслужващи интеграцията – свързани регистри

 • Разработване на системи и услуги за реализиране на ефективен електронен документооборот и архив

 • Разработване и внедряване на системи за е-валидиране и е-връчване

 • Осигуряване на собствен оперативен капацитет за завършване и внедряване на Концепцията за Единен системен интегратор на електронното управление

 • Изграждане на център за експертиза в ИТ сектора на държавната администрация

 • Въвеждане на инструменти за реализиране на бъдещи електронни услуги


Цел 5: Електронна свързаност между различни портали за по-лесен достъп до електронни услуги

Мерки:

 • Подобряване на взаимодействието с други институции на пазара на труда, контролните органи и организациите, осъществяващи контрол на условията на труд в предприятията, чрез автоматизиране на взаимния обмен на информация между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, НАП и НОИ (автоматизиран обмен на данни за: уведомления и актуално състояние на трудови договори с НАП; регистрираните трудови злополуки с НОИ)

 • Електронна свързаност между информационни системи и регистри, съхраняващи данни, необходими за кадастъра, чрез:

 • Реализиране на двустранна връзка между Интегрираната информационно система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР), ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, Регистъра на населението (ГРАО), Търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти

 • Реализиране на двустранна връзка между ИИСКИР и информационната система на специализираните карти на обектите по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

 • Електронна свързаност между ИИСКИР и Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Цел 6: Подобряване на функционалността на държавната администрация

Мерки:

 • Подготовка на нормативна уредба (закон, подзаконови нормативни актове и процедури) за ефективна реализация на електронното управление

 • Гарантиране на равен достъп до административни услуги чрез доизграждане на Български пощи като изнесени офиси на българското електронно управление


Цел 7: Повишаване на качеството на извършваните от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) административни услуги

Мерки:

 • Въвеждане на система за управление на качеството

 • Възможност за предоставяне на всички извършвани от АГКК административни услуги по електронен път
ПРИОРИТЕТ 7.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЪРЗИНА И РЕД В ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРУПЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Цел 8: Повишаване качеството на административното обслужване

Мерки:

 • Въвеждане на комплексно административно обслужване

 • Създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване

 • Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги на общинско и областно ниво

 • Прилагане на правилата за организация на административното обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги

 • Предоставяне на административни услуги на Принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“

 • Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите с цел повишаване на нейната ефективност, устойчивост и достоверност

Цел 9: Повишаване на ефективността, бързината и реда на системите за управление и контрол в публичния сектор

Мерки:

 • Повишаване на ефективността на процеса по стратегическо планиране чрез:

 • Законово регламентиране на процеса по разработване, обсъждане и утвърждаване на политики

 • Извършване на прегледи за ефективността и ефикасността на изпълнение на стратегиите

 • Подобрена координация между националните и регионалните стратегически документи

 • Утвърдени унифицирани правила и стандарт за разработване на стратегически документи

 • Създаване на механизъм за мониторинг

 • Намаляване на броя на стратегическите документи

 • Развитие на вътрешноинституционални механизми за персонална ангажираност и отговорност за постигането на резултати чрез системи за управление на изпълнението

 • Подобряване качеството на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството на дейността по вътрешен одит в публичния сектор


Цел 10: Ефективно въвеждане на мерки за превенция на корупцията в системата на държавната администрация

Мерки:

 • Анализ на съществуващите корупционни рискове и практики и ограничаване на предпоставките за корупция чрез намаляване броя на лицензионните и разрешителните режими

 • Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти

 • Подобряване на системите за контрол на корупционния риск в организациите от публичния сектор

 • Приемане от МС на тригодишна Стратегия за развитие на вътрешния контрол и вътрешния одит

 • Провеждане на обучения и работни срещи за подобряване на знанията, уменията и практиките по управление на риска

 • Технологични, обучителни и организационни средства за подпомагане дейността на инспекторатите


Цел 11: Въвеждане на политики за намаляване на разликите между регионите по отношение на електронното управление

Мерки:

 • Въвеждане на стандартизирани електронни услуги, свързани с устройственото планиране

 • Консултации, популяризиране на добри практики и обучение за разработване на стратегии за интелигентни градове на основата на съвременни управленски модели и технологични иновации

 • Въвеждане на механизми за координация на обезпечаването за достъпа и до интернет и съответната ИКТ инфраструктурата

 • Въвеждане на единни индикатори за измерване и изготвяне на анализи за напредъка по въвеждане на принципите за управление на електронно регионално развитие
ПРИОРИТЕТ 7.3. ЕЛЕКТРОНИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО ОРГАНИЗАЦИОННО И ФУНКЦИОНАЛНО ОПТИМИЗИРАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването
Цел 12: Изготвяне на стратегически документи за организационно и функционално оптимизиране, координация и качествено предоставяне на услуги за гражданите

Мерки:

 • Разработване и приемане на секторна Стратегия за е-здравеопазване

 • Актуализиране на секторната Стратегия за е-правосъдие

 • Разработване и приемане на секторна Стратегия за е-образование


Цел 13: Усъвършенстване на системата за електронна идентификация и Валидиращ орган

Мерки:

 • Разработване на Концепция за единен електронен идентификатор и приемането й от Съвета за електронно управление

 • Извършване на нормативни промени, свързани с изграждането на единна система за електронна идентификация

 • Обезпечаване издаването на електронна карта чрез Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

 • Извършване на интеграция на единния електронен идентификатор с личните документи


Цел 14: Подобряване на обслужването на гражданите

Мерки:

 • Разработване на електронни административни услуги за централната администрация – 760 услуги на приходните администрации, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и др.

 • Разработване на електронни административни услуги за местната администрация – 100 нови услуги, внедрени в 264 общини

 • Ефективно внедряване на комплексното административно обслужване


Цел 15: Интеграция на информационните процеси чрез разработване на системи и услуги за реализиране на ефективен електронен документооборот и архив

Мерки:

 • Поетапно внедряване на Административната информационна система за комплексно административно обслужване

 • Ре-инженеринг на работните процеси на всички нива в администрацията и представянето им като унифицирани услуги и процедури

 • Реализиране на приоритетни електронни административни услуги

 • Реализация на базови трансгранични електронни услуги и преминаване към протокол IPv6 чрез включване в електронния обмен на данни между страните от ЕС и интегриране на електронни услуги на регионално ниво. Увеличаване използването на електронни услуги от чужди граждани или от българи, живеещи в чужбина
ПРИОРИТЕТ 7.4. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, С КОЯТО РАЗПОЛАГАТ ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите (Агенция „Митници”)
Цел 16: Подобряване на обмена на данни и публикуване на наличната публична информация в отворен формат

Мерки:

 • Въвеждане на пакет от мерки за отварянето на информационните източници и предоставянето на достъп до структурирана информация за събирането и генерирането на която са използвани публични средства („open data”)

 • Синхронизиране на нормативната уредба с изискванията на правото на ЕС (Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО) в областта на повторното използване на информация от публичния сектор

 • Регламентиране на правилата и принципите при публикуване на публична информация в отворен формат

 • Публикуване на наличната публична информация в отворен формат

 • Разработване и провеждане на обучения по отворени данни

 • Публикуване на годишните отчети на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет

 • Доработване на инструментална среда на българското електронно управление с функции за извършване на справки върху публични данни – разработване на 10 нови функции на информационната система
ПРИОРИТЕТ 7.5. РЕФОРМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ФУНКЦИОНАЛЕН И СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите (Агенция „Митници”)
Цел 17: Постепенна промяна в структурата, функциите и състава на публичните администрации с цел оптимизиране на разходите и по-ефективно предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса

Мерки:

 • Стандартизиране на структурата на общата администрация

 • Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на администрацията

 • Извършване на единен и цялостен анализ на функциите и дейността на областните администрации

 • Оптимизиране на структурата и функциите на администрациите в социалната и в икономическата сфера

 • Създаване на единни правила и принципи за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

 • Изготвяне на концепция за развитие на териториалните звена на централната администрация

 • Подобряване на структурата и функционирането на общинската администрация

 • Трансформиране на областните съвети за развитие в орган с ясни права и отговорности

 • Нормативно регламентиране на механизми за съвместното осъществяване на инспекционни дейности от контролните органи на държавата и въвеждане на задължение за взаимна подкрепа и съвместно сигнализиране

 • Изграждане на системи за оценка и управление на риска и повишаване на капацитета за извършване на проверки, основани на риска

 • Въвеждане на централизирано планиране и контрол на дейностите в ИТ сектора на държавната администрация

 • Въвеждане на стандарти за планиране, организиране, управление и контрол на дейностите в ИТ сектора на държавната администрация – въведен стандарт RUP в 17 министерства


Цел 18: Намаляване на административните нива и процедури като средство за снижаване на корупционния натиск към гражданите и другите нива на управление

Мерки:

 • Усъвършенстване на политиката за местните такси в подкрепа на устойчивия механизъм за недопускане нарастването на регулаторната и административната тежест

 • Прехвърляне на публични функции на правни субекти и администриране на регулаторни режими към браншови организации

 • Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса

 • Подобряване на средата за развитие на бизнес в България и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика предвид показателите на България в Доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка

 • Изграждане на устойчив механизъм за недопускане нарастването на регулаторната и административната тежест


Цел 19: Създаване на стабилна и устойчива професионална администрация по основните области на политиката, която подпомага управлението и осигурява високо ниво на обслужване

Мерки:

 • Извършване на годишен анализ и оценка на потребностите от специалисти на национално ниво

 • Разработване на планове за човешки ресурси

 • Установяване и утвърждаване на практиката по проектиране на длъжности

 • Развитие на гъвкави условия на труд в администрацията

 • Разработване и провеждане на обучения за повишаване на специфичната компетентност на служителите в администрацията

 • Засилване на диалога с висшите училища и регулиране на приема на студенти с оглед на нуждите от специфична компетентност в администрацията

 • Развитие на мобилността като инструмент за кариерно развитие и регламентиране на портала за мобилност

 • Въвеждане на програми за ориентация и адаптация за навлизане на младите служители

 • Подобряване на възможностите за идентифициране и развитие на служители с висок потенциал

 • Създаване на предпоставки за ефективно предаване на опита и гарантиране на приемствеността в администрацията

 • Провеждане на стажове от служители в институциите на ЕС и в отделните страни членки


Цел 20: Утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при постъпването в държавната администрация и усъвършенстване на годишната атестационна система

Мерки:

 • Въвеждане на централизиран първи етап от конкурса за назначаване на работа в държавната администрация

 • Развитие на стажантските програми

 • Повишаване на ефективността при приложението на моделите за оценяване и заплащане

 • Развитие и утвърждаване на съвременни методи за подбор на човешките ресурси
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет