Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет6/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5. ЕВРОФОНДОВЕ
ПРИОРИТЕТ 5.1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА ЕК И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Цел 1: Възстановяване на спрените плащания по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” и Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”

Мерки:

 • Извършване на преглед на всички засегнати договори за минимизиране на размера и лимитиране на ефекта от финансовите корекции (Приоритетна ос 1 – ЕФРР 105 652 927,99 лв.; Приоритетна ос 3 – ЕФРР 17 928 660,89 лв.)Цел 2: Изпълнение на финансовите цели на програмите, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд, за 2007-2013 г.

Мерки:

 • Ускоряване на процесите по верификация, включително сертификация на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд, съгласно условията, посочени в Постановление № 179 на МС от 10 август 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
ПРИОРИТЕТ 5.2. СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, Администрацията на Министерския съвет
Цел 3: Стартиране на изпълнението на оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Мерки:

 • Договаряне с ЕК за оперативните програми – одобрени 9 програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), 2014-2020 г.

 • Изпълнение на общо 46 предварителни условия за ЕСИФ съгласно Плана за действие към Споразумението за партньорство 2014-2020 и Решение № 668 на МС
  от 2012 г.

Цел 4: Осигуряване на възможност за партньорство с международните финансови институции в рамките на техническата помощ по ЕСИФ с цел осигуряване на подкрепа при изпълнението на програмите, включително осъществяване на техническа подкрепа на бенефициентите и на структурите за изпълнение на секторни реформи

Мерки:

 • Координация на изпълнението на Плана за действие JASPERS 2014-2020 г.

 • Подготовката и координация на изпълнението на меморандуми за сътрудничество по ЕСИФ с Европейската инвестиционна банка, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие


Цел 5: Подобряване на координацията при управление на фондовете от ЕС

Мерки:

 • Организиране и провеждане на заседания на Координационния съвет по чл. 9, ал. 1 от Постановление № 70 на МС от 2010 г. за координация при управлението на средствата от ЕС

 • Организиране и провеждане на заседания на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС за взимане на решения и ефективно управление на фондовете от ЕС


Цел 6: Осигуряване на информация и популяризиране на интервенциите, финансирани със средства от ЕСИФ в България

Мерки:

 • Изпълнение на Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г.

 • Осъществяване на дейности по информация и публичност от Областните информационни центрове и Централния информационен и координационен офис

 • Разработване и текущо поддържане и актуализация на Единния информационен портал за ЕСИФ – www.Eufunds.bg


Цел 7: Осигуряване на добро финансово управление и надеждни и функциониращи системи за контрол на средствата от ЕС, както и съпътстващото националното съфинансиране

Мерки:

 • Актуализиране на указанията на министъра на финансите по отношение на сертификацията, разплащането, осчетоводяването на средствата от европейските фондове с оглед изискванията на европейската и национална нормативна уредба за програмен период 2014-2020 г.

 • Участие в съгласувателни процедури на нормативни актове в областта на управлението и контрола на средствата по оперативните програми и двустранните програми за трансгранично сътрудничество (външни граници)

 • Организиране на регулярни срещи между Сертифициращия орган и Управляващите органи за дискутиране и решаване на възникнали казуси

 • Подготовка на управляващите органи за процеса по приключване на програмен период 2007-2013 г.

 • Регулярно подаване на заявления за плащане от Сертифициращия орган към ЕК с цел гарантиране на ритмичното възстановяване на средства в националния бюджет


Цел 8: Поддържане на висококвалифициран и устойчив административен капацитет в Сертифициращия орган

Мерки:

 • Изготвяне на ежегоден анализ на нуждите от обучение на служителите на Сертифициращия орган и разработване на индивидуални планове за обучения

 • Изпълнение на индивидуалните планове за обучения на служителите на Сертифициращия орган

 • Подобряване ефективността на работата на Сертифициращия орган чрез вътрешни обучения, дискусионни семинари и работни срещи


Цел 9: Осигуряване на възможност за ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на европейските средства в новия програмен период 2014-2020, както и последваща оценка на провежданите политики

Мерки:

 • Последваща оценка и анализ на макроикономическото въздействие от разпределението и усвояването на европейските средства за настоящия програмен период 2007-2013 г. с цел равносметка и мотивирани решения относно бъдещия програмен период

 • Предварителна и последваща оценка и анализ на макроикономическото въздействие от разпределението и усвояването на европейските средства в новия програмен период 2014-2020 г.


Цел 10: Изграждане на административен капацитет и разработване на системи за управление и контрол, необходими за ефективното и прозрачното управление на програмите за трансгранично сътрудничество в новия програмен период 2014-2020 г.

Мерки:

 • Разработване на системите за управление и контрол по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е Управляващ орган (Сърбия, Турция и Република Македония)

 • Разработване и подписване на меморандуми за разбирателство с държавите партньори по програмите за ТГС, а които МРРБ е Управляващ орган (Сърбия, Турция и Република Македония)


ПРИОРИТЕТ 5.3. УРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ ЗАКОН НА МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ОРГАНИТЕ, НАТОВАРЕНИ С УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ В ЦЯЛОСТНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В ДЪРЖАВАТА, С ЦЕЛ ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, Администрацията на Министерския съвет
Цел 11: Разработване и приемане от МС на проект на Закон за управление на средствата от ЕСИФ

Мерки:

 • Нормативно регламентиране на трайни и ясни правоотношения между участниците в процеса на управление, изпълнение и контрол на средствата от ЕСИФ

 • Създаване на механизми за ефективна координация и взаимодействие между органите, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕСИФ

 • Регламентиране на възможността за съдебно обжалване на актовете на административните органи
ПРИОРИТЕТ 5.4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, Администрацията на Министерския съвет, Управляващите органи на оперативните програми, Министерството на земеделието и храните
Цел 12: Осигуряване на допълняемост на схеми/мерки по оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ 2014-2020 г.

Мерки:

 • Включване в индикативните годишни работни програми на схеми/мерки, които имат интегриран характер, финансирани по повече от една оперативни програми


Цел 13: Регламентиране на правилата за прилагане на Подхода „Водено от общността местно развитие”, включително чрез интегрирани стратегии за местно развитие, финансирани по повече от един от ЕСИФ

Мерки:

 • Изготвяне на нормативен акт за условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общността местно развитие” през периода 2014-2020 г.Цел 14: Реализиране на интегрирани мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи; Мерки в подкрепа на процеса за деинституционализацията на грижите за деца и Мерки в подкрепа на предприемачеството

Мерки:

 • Програмиране и стартиране на интегрирана операция, съфинансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

 • Програмиране и стартиране на интегрирана операция, съфинансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 • Програмиране и стартиране на операции в подкрепа на предприемачеството, съфинансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони


Цел 15: Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие на основата на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Мерки:

 • Изпълнение на проекти от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на общини, предвидени в обхвата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020


Цел 16: Възможност за интегрирани проекти в рамките на застрашените от бедност периферни райони

Мерки:

 • Изпълнение на проекти от ИПГВР на общини в периферни географски райони (най-силно засегнати от бедност)
ПРИОРИТЕТ 5.5. ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ, ПРОЦЕДУРИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОДОБРЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Цел 17: Намаляване на административната тежест и разходите на бенефициентите, свързани с процеса по кандидатстване и отчитане на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ. Подобряване на комуникацията с управляващите органи

Мерки:

 • Електронизация на процесите, свързани с предоставянето, изпълнението, отчитането и мониторинга на финансовата помощ


Цел 18: Намаляване на административната тежест при отчитането чрез създаване на възможност за опростено отчитане на разходи

Мерки:

 • Разработване на стандартни таблици на разходите за единица продукт за дейности, изпълнявани със собствен човешки ресурс от бенефициентите, и за разходите за организация и управление по проекти, финансирани със средства от ЕСИФ 2014-2020

 • Въвеждане на интегрирания подход за инвестиции чрез кандидатстване с един проект за финансиране от няколко оперативни програми 2014-2020 – 10 подадени интегрирани проекта


Цел 19: Опростяване на процесите, процедурите и правилата за отчитане на разходите по проектите

Мерки:

 • Въвеждане на опростени методи за финансиране съгласно чл. 67 ал. 1 букви „б-г„ на Регламент 1303/2013

 • Разработване на детайлни указания за електронно отчитане на проектите


Цел 20: Въвеждане на електронно кандидатстване и електронно отчитане на проектите с цел намаляване на административната тежест за бенефициентите

Мерки:

 • Усъвършенстване на съществуващите информационни системи по програмите за трансгранично сътрудничество, на които МРРБ е Управляващ орган (Сърбия, Турция и Република Македония), в посока осигуряване на електронен обмен на документи с бенефициенти
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет