Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет8/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

8. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ПРИОРИТЕТ 8.1. ПОСТЕПЕННО НАРАСТВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НОМИНАЛНО, СЪС СТРЕМЕЖ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАМЕТРИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА „ЕВРОПА 2020“

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката
Цел 1: Привеждане на средствата за образование в съответствие с параметрите, заложени в Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“

Мерки:

 • Увеличаване на средствата за образование в номинално изражение

 • Достигане на национална цел за разходи за научноизследователска и развойна дейност съгласно националната цел по Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“

 • Конкурсни схеми на Фонд „Научни изследвания”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Хоризонт 2020, COST и др.


Цел 2: Подобряване на условията за модерни образователни услуги

Мерки:

 • Строителство, реконструкция и ремонт на образователни институции и др. дейности
ПРИОРИТЕТ 8.2. НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 3: Усъвършенстване на нормативната уредба в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование

Мерки:

 • Организиране на дискусии за обсъждане на внесения законопроект за предучилищно и училищно образование

 • Разработване на Закон за предучилищното и училищното образование

 • Консолидация на училищната мрежа от държавни, общински училища и обслужващи звена чрез актуализация на нормативните актове в системата на средното образование – държавен образователен стандарт за институциите в системата на средното образование

 • Изготвяне на промени в Закона за професионалното образование и обучение


Цел 4: Разработване на нормативни документи, регламентиращи системата за квалификация на педагогическите кадри

Мерки:

 • Разработване на професионални стандарти, основани на професионални профили, по степени на образование, вид подготовка, видове образователни институции и др.

 • Разработване на единни държавни изисквания за обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“

 • Утвърждаване на статут – „стажант-учител“ и „учител-наставник“


Цел 5: Въвеждане на държавни образователни стандарти (ДОС) за учебно съдържание, ориентирани към постигане на ключови компетентности за учене през целия живот

Мерки:

 • Актуализиране на ДОС за учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка


Цел 6: Осигуряване на нормативни условия за въвеждане на дигитални методи за оценяване на постиженията на учениците

Мерки:

 • Въвеждане и провеждане на национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас

 • Провеждане на национално онлайн външно оценяване по обществени науки за учениците в VII клас

 • Провеждане на национално онлайн външно оценяване по природни науки за учениците в VII клас


Цел 7: Подобряване на нормативната рамка за развитие на висшето образование

Мерки:

 • Приемане от НС на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2015-2020 г.

 • Изготвяне и приемане на актуализиран Закон за висшето образование

 • Изготвяне и приемане на нов Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления


ПРИОРИТЕТ 8.3. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 8: Усъвършенстване на системата за финансиране, контрол и отчетност на предучилищното и училищното образование

Мерки:

 • Усъвършенстване на системата на делегираните бюджети и включване на компонент за качество при финансирането на предучилищното и училищното образование

 • Приемане ДОС за инспектирането в детските градини и училищата

 • Разработване на система за контрол на качеството, обвързан с диференцирано заплащане и с професионалното развитие – оценяване, атестиране и стимулиране

 • Разработване на механизъм за професионално и кариерно развитие, обвързан с атестирането и заплащането на педагогическия труд

 • Регламентиране на обществени съвети към образователните институции като орган за развитие и граждански контрол на управлението им
ПРИОРИТЕТ 8.4. РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАННО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 9: Осигуряване на достъп до качествено и модерно образование за децата

Мерки:

 • Актуализиране на нормативните актове в системата на средното образование – условия и ред за функциониране и финансиране на защитени детски градини и средищни детски градини в страната

 • Повишаване обхвата на 5 и 6-годишните в подготвителните групи

 • Въвеждане на иновативни форми в предучилищното образование чрез актуализация на нормативната уредба за организация на предучилищното образование

 • Приемане на ДОС за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

 • Подобряване на условията за модерни образователни услуги чрез строителство, реконструкция и ремонт на детски ясли и детски градини


ПРИОРИТЕТ 8.5. РАВНОПОСТАВЕНОСТ И КОНКУРЕНЦИЯ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ВАЛИДИРАНЕТО НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 10: Развитие на системата за обучение на възрастни чрез отваряне на училищата за неформалното обучение и реализиране на Стратегията за учене през целия живот

Мерки:

 • Организиране на курсове за ограмотяване на лица над 16-годишна възраст и за изучаване на учебно съдържание за класове от прогимназиалния етап на основната образователна степен

 • Създаване на функционална мрежа за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене
ПРИОРИТЕТ 8.6. АНГАЖИРАНЕ И СЪПРИЧАСТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, И РОДИТЕЛИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 11: Постигане на диалог и ангажираност на заинтересованите страни в образователно-възпитателния процес и изграждане на училищна общност

Мерки:

 • Регламентиране на обществени съвети към образователните институции като орган за развитие и граждански контрол на управлението им

 • Създаване на обществени съвети към детските градини и училищата

 • Създаване на условия за реализиране ролята на училищните настоятелства за подпомагане на дейностите в училищата

 • Ангажиране на учениците и изграждане у тях на отговорност при взимане на решения, свързани с управление на училището, и тяхното личностно развитие чрез форми на ученическо самоуправление (ученически съвети/парламенти и др.)
ПРИОРИТЕТ 8.7. ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, СЪОТВЕТСТВАЩО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РЕГИОНА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 12: Осъвременяване и модернизиране на условията за материална осигуреност на професионалното образование и обучение за провеждането му в съответствие с потребностите на региона и изискванията на пазара на труда

Мерки:

 • Изпълнение на програми за обновяване и модернизиране на материално-техническата база на професионалните училища

 • Разработване на държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии, основани на единици резултати от учене и въведени изисквания за материалната база за практическото обучение в институциите за професионално образование и обучение (ПОО)

 • Ежегодно предоставяне на прогнозите за предлагането и търсенето на работна сила, разработени на базата на модела за прогнозиране


Цел 13: Хармонизиране на връзките между професионално образование и бизнес

Мерки:

 • Координиране на образователните програми с браншовите организации, увеличаване на практическата форма на обучение в реалния бизнес

 • Реновиране и изграждане на модерни кабинети; интерактивно обучение; учебно-производствени бази според изискванията на района

 • Анализ на професионалната училищна мрежа и нейното оптимизиране и модернизиране според потребностите на региона, засилване на връзката между професионалното образование и бизнеса в аграрния отрасъл
ПРИОРИТЕТ 8.8. АКЦЕНТ ВЪРХУ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО, КОИТО ФОРМИРАТ НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ И ПАТРИОТИЧЕН ДУХ СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 14: Формиране на национално самочувствие и патриотичен дух сред децата и младежите

Мерки:

 • Организиране на конкурси, викторини и разработване на проекти на училищно, областно и национално ниво

 • Организиране и провеждане на форми за изяви на национално и международно ниво: олимпиади, състезания и конкурси в областта на историята, литературата и гражданското образование


ПРИОРИТЕТ 8.9. ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ИНОВАЦИИ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ ЗА РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите
Цел 15: Ясни, обективни и дългосрочни критерии за периодично отчитане и оценка на научната дейност в научните организации в България

Мерки:

 • Разработване на нормативна уредба, регламентираща изпълнението и контрола на дейността

 • Усъвършенстване на модела на финансиране, стимулиращ конкуренцията, развитието и резултатите за приложение в обществото и икономиката, и увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации

 • Увеличаване на дела на програмното финансиране по отношение на институционалното при формирането на издръжката на научните организации

 • Конкурси за развитието на центровете за върхови научни постижения и центрове за компетентност за концентрация на критична маса от научния потенциал и насочени към обслужване на секторните политики на държавата


Цел 16: Стимулиране на частния сектор за участие в научната дейност

Мерки:

 • Разширяване на схемите, предоставящи начално финансиране за научни изследвания, и гарантиране на устойчивост на иновативните фирми на пазара

 • Въвеждане на насърчителни схеми за заетост на млади изследователи в предприятията

 • Въвеждане на насърчителни критерии при финансиране на конкурсен принцип на МСП, отделящи средства за НИРД (минимум 10%)


Цел 17: Засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието“

Мерки:

 • Въвеждане на насочени програми за подпомагане на научна дейност в МСП и създаване на навици у ръководствата им да търсят сътрудничество с научни звена

 • Конкурси за обучение на млади учени по заявка и с финансовото участие на бизнеса и популяризиране на постиженията на млади изследователи.

 • Схеми за изграждане и развитие на партньорства по модела Triple Helix (университети/БАН – публична администрация – бизнес)

 • Стимулиране на университетите за реализация на съвременни модели на университети с въвеждане на модел за предприемачески университет, консорциум/мрежа на университети и институти; съвместни или дуални програми за обучение (използване на инструментите на HEInnovate)

 • Насърчаване създаването на стартиращи фирми на основата на резултатите от научните изследвания и интелектуалната собственост

 • Развитие на публично-частното партньорство в научните изследвания и стимулиране на научните изследвания в предприятия чрез мерките в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 • Синхронизиране на Стратегията за научни изследвания с Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация (НИСИС) – 2014-2020

 • Подпомагане и стимулиране участието на български учени в конкурсите на Европейски програми за научни изследвания и иновации, като Рамковата програма за наука и иновации на ЕС Хоризонт 2020, КОСТ, съвместни програмни инициативи, научни инфраструктури


Цел 18: Модернизацията на аграрния бизнес чрез засилване ролята на селскостопанската наука Мерки:

 • Обединяване на усилията на Селскостопанска академия (ССА) и висшите учебни заведения за научни и приложни разработки, насочени към създаването на конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделско производство

 • Промяна на Закона за ССА с цел модернизация на аграрния бизнес
ПРИОРИТЕТ 8.10. ВРЪЗКА МЕЖДУ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА – ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ АКТИВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА – ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката
Цел 19: Подобряване на заетостта и качеството на работната сила чрез въвеждане на обучението чрез работа (дуално обучение) в системата на ПОО

Мерки:

 • Разработване на Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

 • Разработване и утвърждаване на учебни планове за професионално образование чрез обучение чрез работа (дуално обучение) по професиите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО – за учениците от професионалните гимназии

Цел 20: Подобряване качеството на професионалното образование и намаляване на младежката безработица

Мерки:

 • Усъвършенстване на нормативна уредба за професионално образование чрез разработване на нов Закон за професионалното образование и обучение

 • Въвеждане на защитени професии

 • Разработване и приемане на наредбите за качеството на професионалното образование и обучение и за кредитите в професионалното образование и професионалното обучение

 • Разширяване на формите на допълнително професионално образование и преквалификация в професионално образование и обучение

 • Подобряване качеството на професионалното образование чрез инвестиране в усъвършенстването на ключови компетенции като предприемачество и познания в областта на интелектуалната собственост за ученици

 • Реализиране дейностите по Проект „stARTs2” за създаване на тренировъчни предприятия в училищата

 • Реализиране дейностите по Проект „Брандико” за обучение на учениците в областта на интелектуалната собственост и за насърчаване на предприемаческата инициатива
ПРИОРИТЕТ 8.11. СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДА ПОСТИГАТ ПОЛОЖИТЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКА РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗРАБОТЕНИ ОТ ТЯХ НАУЧНИ ПРОДУКТИ И ИНОВАЦИИ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката
Цел 21: Подобряване на сътрудничеството между висшите училища и бизнеса

Мерки:

 • Разработване на учебни планове и програми, отразяващи актуалните изисквания на пазара на труда, и осигуряващи възможности за учебни практики и стажове в реална работна среда

 • Участие в дейности, свързани с предприемачеството, на институционално, национално и международно ниво

 • Въвеждане на модел за координация между университетската подготовка и продължаващата квалификация. Разработване на правила за сътрудничество и координация на действията на заинтересованите страни за съгласуване на нуждите на средното образование с програмите на висшите училища, между университетската подготовка и продължаващата квалификация

 • Усъвършенстване на системата за прием във висшите училища чрез използване на прогнозите за търсенето и предлагането на работна сила в България, разработвани от МТСП и други заинтересовани страни, при определянето на потребностите от специалисти с висше образование

Цел 22: Развитие на научния потенциал чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване, квалификация и специализация на учените

Мерки:

 • Разработване на Национална програма за развитие и съхранение на човешкия капитал и за привличане на таланти

 • Реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания на предприятия от изследователски организации, т. нар. „доставчици на знания”, чрез схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията (ваучерна схема)
ПРИОРИТЕТ 8.12. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РАМКИТЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 23: Прилагане на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот

Мерки:

 • Разработване и въвеждане на национален регистър на квалификациите в България


Цел 24: Стимулиране на транснационалната мобилност и на междуинституционалното сътрудничество между висши училища и научни организации от България и от страните от Европейското икономическо пространство

Мерки:

 • Финансиране по Програма „Фонд за стипендии на ЕИП“ по Финансовия механизъм на ЕИП, мярка „Подготвителни визити“, на подготвителни визити на представители на висши училища и научни организации от България в страните от ЕИП и обратно с цел осъществяване на контакти и полагане основите на съвместно сътрудничество

 • Предоставяне по Програма „Фонд за стипендии на ЕИП“ по Финансовия механизъм на ЕИП, мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“, на стипендии за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, специализанти, академичен, изследователски и административен персонал във висшето образование и науката от България и от страните от ЕИП

 • Финансиране по Програма „Фонд за стипендии на ЕИП“ по Финансовия механизъм на ЕИП, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“, на проекти за междуинституционално сътрудничество между висши училища и научни организации от България и от страните от ЕИП


Цел 25: Въвеждане на контролни механизми от страна на държавата, които да гарантират предлагане на качествено висше образование от всички висши училища, прилагане на критериите за получаване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор”

Мерки:

 • Усъвършенстване на акредитационния модел и рейтинговата система на висшите училища за осигуряване на обективна оценка на качеството на обучението по отношение на нивото на подготовка и реализацията на завършилите

 • Диференциране на финансирането според качеството и реализацията на завършилите във всяко професионално направление

 • Привеждане на учебните планове и програми във висши училища за придобиване на професионална квалификация „учител” в област на висше образование: „Педагогически науки” в съответствие с държавните стандарти и професионалните профили и с акцент разширяване на практическото обучение


Цел 26: Стимулиране интернационализацията на висшето образование – превръщане на България в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света

Мерки:

 • Осигуряване на подкрепа за активно участие на българските институции за висше образование в международни прояви с цел рекламиране на предлаганото от тях обучение

 • Осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на преподавателите и постдокторантите

 • Насърчаване на входящата и изходящата мобилност на студенти и преподаватели


Цел 27: Създаване на условия за модерни образователни услуги

Мерки:

 • Строителство, реконструкция и ремонт на висши училища
ПРИОРИТЕТ 8.13. ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ АКРЕДИТАЦИОННИ ИНСТИТУЦИИ – ЧЛЕНКА НА ENQA И EQAR

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Администрацията на Министерския съвет
Цел 28: Усъвършенстване на модела за оценяване и акредитация на висшите училища

Мерки:

 • Регламентиране на възможност за оценяване на качеството на висшето образование от авторитетни европейски акредитационни институции, например агенции – членове на ENQA, и вписани в EQAR

 • Доразвиване на практиката за външно оценяване на качеството на висшето образование, в т.ч. с участие на чуждестранни експерти

 • Обединяване на институционалната и програмната акредитация
ПРИОРИТЕТ 8.14. ПОЕТАПНО ОБВЪРЗВАНЕ НА МИНИМУМ 50% ОТ СУБСИДИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ С КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 29: Въвеждане на устойчив финансов модел за издръжка на обучението във висшите училища, основан на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с пазара на труда. Усъвършенстване на механизмите за оценка на качеството на обучение и съответствието му с пазара на труда

Мерки:

 • Определяне на приоритетни професионални направления

 • Промени в Закона за висшето образование в частта за определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти, както и на таксите за обучение в държавните висши училища
ПРИОРИТЕТ 8.15. ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НАУЧНИЯ ПРОДУКТ ЧРЕЗ ОРИЕНТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТЕН ПРИНЦИП И СТИМУЛИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ БИЗНЕСА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 30: Ускорено използване на резултатите от изследванията и иновациите, модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики

Мерки:

 • Включване на частния сектор в научно-иновационните процеси

 • Подобряване на модела на финансиране при внедряване на иновациите в реалния сектор
ПРИОРИТЕТ 8.16. РЕФОРМА ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРОЗРАЧНОСТ НА КОНКУРСИТЕ, И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МОНИТОРИНГ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката
Цел 31: Усъвършенстване на нормативната база и на модела на функциониране на Фонд „Научни изследвания“
Мерки:

 • Актуализация на Закона за насърчаване на научната дейност и на правилника на Фонд „Научни изследвания“

 • Разработване на електронна платформа за кандидатстване, управление и отчитане на проекти на ФНИ. Публикуване на проектите и резултатите от научните изследвания, гарантиращо прозрачност и публичност на изразходваните средства
ПРИОРИТЕТ 8.17. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРКОВЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката
Цел 32: Развитие на публично-частното партньорство в научните изследвания и стимулиране на научните изследвания в индустрията

Мерки:

 • Развитие и интензифициране на трансфера на знания чрез офиси и центрове за трансфер на технологии, схеми за създаване на инкубатори за научни идеи

 • Поддържане на национална интерактивна платформа за връзката образование-наука-бизнес


Цел 33: Развитие на национална пътна карта за научна инфраструктура, обвързана с приоритетите на Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация

Мерки:

 • Провеждане конкурси по оперативните програми на Структурните фондове за изграждане на национална научна инфраструктура за ефективно участие в Европейската пътна карта за научна инфраструктура

 • Провеждане на конкурси за развитие на иновационната инфраструктура – научни/ технологични паркове, научни градове, живи лаборатории, офиси за трансфер на технологии, бизнес инкубатори и акселератори, интелигентни градове и пространства за мащабни научни експерименти в реална средаПРИОРИТЕТ 8.18. НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МЕЖДУ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЯТИЯ. РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УЧИЛИЩАТА НА ВСИЧКИ НИВА

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката
Цел 34: Отворен достъп до научна информация

Мерки:

 • Организиране и изграждане на модел на отворен достъп до научна информация и научни данни чрез схеми на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и институционални средства

 • Нормативно регламентиране за въвеждането на политика на отворен достъп в научните организации и университетите


Цел 35: Подобряване на сътрудничеството между научни организации, висши училища и предприятия

Мерки:

 • Схеми за развитие на Модела „изнесени научни изследвания“ (аутсорсинг) при коопериране с водещи научни институти и висшите училища като инструмент за модернизиране и развитие на изследователската е-инфраструктура за осигуряване на потенциал за структурирането на научната общност и изграждането на иновационна среда за върхови научни постижения и оползотворяването им в икономиката и социалните сектори
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет