Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет5/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

4. ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
ПРИОРИТЕТ 4.1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА НА ГАРАНТИРАНЕ НА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ. ПОСТЕПЕННА ФИНАНСОВА КОНСОЛИДАЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерски съвет
Цел 1: Последователна, прозрачна и предвидима фискална политика

Мерки:

 • Разработване, приемане от МС и внасяне в НС на проект на Закон за фискален съвет и корективни механизми

 • Залагане на реалистични фискални цели и изготвяне на по-консервативни макроикономически и бюджетни прогнози. Придържане към фискални правила и ограничения


Цел 2: Повишаване ефективността на публичните разходи

Мерки:

 • Преструктуриране на разходите и използване на възможностите на фондовете на ЕС

 • Ограничаване на неефективните разходи и структури и обезпечаване финансирането на приоритетни национални политики

 • Разработване на програми за структурни и функционални реформи по съответните публични сектори
ПРИОРИТЕТ 4.2. НИСКИ НИВА НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ И НОМИНАЛНИЯ РАЗМЕР НА ПУБЛИЧНИЯ ДЪЛГ, В Т.Ч. НА ОБЩИНСКИТЕ ДЪЛГОВЕ (СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРИТЕРИИ)

Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерски съвет
Цел 3: Устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция, възстановяване на бюджетния баланс и поддържане на контролирани темпове на изменение на параметрите на държавния дълг

Мерки:

 • Намаляване на бюджетния дефицит в средносрочен план:

 • Провеждане на внимателна политика по ново заемане, съгласно законоустановените ред и процедури

 • Поддържане нивото на държавния и държавногарантирания дълг в стойности, непревишаващи законово планираните лимити и Маастрихтския критерий за съотношeнието дълг/БВП
ПРИОРИТЕТ 4.3. КОНСЕРВАТИВНО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО СЪКРОВИЩЕ И ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОВЕ


Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерски съвет
Цел 4: Осигуряване на прозрачност при изпълнението и отчитането на бюджета

Мерки:

 • Публикуване на електронната страница на Министерството на финансите на информации, статистически данни за изпълнението на държавния бюджет и на консолидираната фискална програма и методологически указания относно отчитане на бюджета

 • Изготвяне на периодични и годишни отчети на консолидираната фискална програма

 • Изготвяне на информация и доклади за изпълнението на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма в нормативно определените срокове


Цел 5: Разширяване обхвата и усъвършенстване на бюджетните плащания в СЕБРА

Мерки:

 • Завършване на процеса на внедряване на системата за електронно банкиране на БНБ във всички бюджетни организации, обслужвани от БНБ

 • Поетапно включване в СЕБРА на сметките и плащанията на държавните висши училища на територията на страната и на общини


Цел 6: Обезпечаване на възможности за пазарно-ориентирано финансиране чрез разширяване на потенциалните пазари и дългови инструменти, гарантиращи устойчивостта на бюджета

 • Провеждане на предсказуема и балансирана заемна политика чрез прилагане на аналитичен подход при подбора на възможните дългови инструменти при ново заемане, гарантиращо финансирането на държавния бюджет при оптимално възможна цена и степен на риск

 • Стартиране на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари (MTN програма) с цел запазването на максимална гъвкавост при избора на структурата на финансирането по отношение на пазари, инструменти и валути, вкл. при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране


Цел 7: Развитие и модернизация на пазара на държавни ценни книжа в България

Мерки:

 • Изготвяне на необходимите нормативни и инфраструктурни изменения за насърчаване развитието на вторичния пазар на държавни ценни книжа посредством използването на място за търговия, включително при съобразяване с действащата следпазарна инфраструктура на пазара на ДЦК

 • Възприемането на най-добрите пазарни практики от развитите финансови системи и насърчаването на по-нататъшната им интеграция към единния европейски вътрешен пазар, включително в посока засилване интеграцията на чуждестранни инвеститори към местния пазар на суверенен дълг
ПРИОРИТЕТ 4.4. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАЛУТНИЯ БОРД ДО ВЛИЗАНЕ В ЕВРОЗОНАТА

Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерски съвет
Цел 8: Подготовка за членството на България до влизането в Еврозоната

Мерки:

 • Създаване на институционален механизъм (Междуинституционален координационен съвет) за осъществяване на дейностите, необходими за успешното въвеждане на единната валута в България

 • Изготвяне на План за действие, съдържащ мерки за успешното въвеждане на единната валута в България

 • Осъществяване на мониторинг на изпълнението на предвидените мерки
ПРИОРИТЕТ 4.5. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И НИСКИЯ ДЯЛ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА БВП

Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерски съвет
Цел 9: Данъчна система, съобразена с основните принципи на ефективност

Мерки:

 • Изготвяне на анализ на данъчната система по видове данъци и структурни елементи на данъците

 • Осигуряване на необходимата финансова стабилност на страната, увеличаване на икономическия растеж, инвестиции и заетост, неутралност, равнопоставеност и справедливост при облагането, прозрачност и разбираемост за данъкоплатците, икономичност при декларирането и внасянето на данъци, ефективно събиране на данъци.


Цел 10: Поддържане на благоприятна данъчна среда

Мерки:

 • Намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите

 • Ефективни данъчни преференции за стимулиране на инвестициите, иновациите и заетосттаПРИОРИТЕТ 4.6. ДЕТАЙЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ЗА ЦЯЛОСТНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Отговорни институции: Министерството на финансите
Цел 11: Ефективна данъчната политика за осигуряване на фискална и макроикономическа стабилност и в подкрепа на икономическия растеж, инвестициите и заетостта

Мерки:

 • Изготвяне на цялостен анализ на данъчната политика на Република България

 • Разработване на Концепция за нов ефективен модел на данъчна политика и реформи в данъчната система по отношение на данъчните преференции съобразно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи за периода 2014-2020

 • Изготвяне на оценка на въздействието на новия модел на данъчна политика върху бюджетните приходи, икономическото развитие, инвестициите и заетостта

 • Провеждане на обществен дебат по цялостната данъчна политика на страната

 • Изготвяне на пътна карта за реализиране на новия модел на данъчна политика и реформи в данъчната система
ПРИОРИТЕТ 4.7. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ОПЕРАЦИИТЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

Отговорни институции: Министерството на финансите
Цел 12: Повишаване приноса на финансовия сектор за публичните финанси и фискалната консолидация на страната

Мерки:

 • Изготвяне на анализ на практиката на данъчно облагане на капиталовите пазари в други държави-членки на ЕС

 • Разработване на модел на данъчно облагане в България на операциите на капиталовите пазари

 • Изготвяне на законопроект за въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари
ПРИОРИТЕТ 4.8. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ОФШОРНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Отговорни институции: Министерството на финансите
Цел 13: Защита на обществения интерес и предотвратяване използването на схеми за агресивно данъчно планиране и отклонение от данъчно облагане

Мерки:

 • Усъвършенстване на съществуващата правна рамка за ограничаване на участието на офшорните компании в българската икономика и за предотвратяване на агресивното международно данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане
ПРИОРИТЕТ 4.9. ПОВИШАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И СЪБИРАЕМОСТТА НА ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА НАП И МИТНИЦИТЕ, РЕАЛИЗИРАНО СЛЕД ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА СЪБИРАЕМОСТ

Отговорни институции: Министерството на финансите
Цел 14: Устойчив процес на повишаване на приходите от акцизи

Мерки:

 • Осигуряване до 2018 г. на растеж на приходите от акцизи спрямо 2014 г. – ръст 9,4% (4 440 млн. лв.), чрез повишаване цените на цигарите (достигане на минималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с договорения преходен период, като за периода 2015-2017 г. е разчетено повишаване на акцизната ставка на цигарите),

 • Подобряване на контролните мерки за борба с контрабандата, включително осъществяването на мониторинг на цялата търговска верига


Цел 15: Повишаване на приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и борба с митническите, данъчните и осигурителните измами и отклонението от данъчно облагане

Мерки:

 • Разработване на Национална стратегия за превенция и борба с митническите, данъчните и осигурителните измами и отклонението от данъчно облагане

 • Ежегодно изготвяне и изпълнение на Програма за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск, включваща мерки за намаляване на рисковото поведение по конкретни рискове


Цел 16: Модернизация на приходната администрация чрез създаване на ефективна Единна приходна агенция

Мерки:

 • Разработване на Концепция за създаване на Единна приходна агенция

 • Изготвяне на анализ и оценка на въздействието от създаването на Единна приходна агенция върху събираемостта на бюджетните приходи от мита, данъци и задължителни осигурителни вноски

 • Изготвяне на пътна карта за реализиране на проекта за създаване на Единна приходна агенция

 • Създаване на Единна приходна агенция
ПРИОРИТЕТ 4.10. ФИНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ; ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ОТ ОБЩИНИТЕ

Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Цел 17: Усъвършенстване на предвидените механизми за разпределение на средствата за общините в съответствие със заложените в Закона за публичните финанси фискални цели

Мерки:

 • Промяна на действащи механизми за разпределение на средствата за изравнителна субсидия, за целева субсидия за разпределение на капиталовите разходи и за средства за зимно поддържане

 • Текущо наблюдение на финансовото състояние на общините и на общинския дълг чрез въвеждане на система от показатели за наблюдение на финансите на общините

 • Създаване на условия и ред за управление на общини с финансови затруднения
ПРИОРИТЕТ 4.11. НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ББР ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Отговорни институции: Министерството на финансите, Министерството на икономиката
Цел 18: Насърчаване на българските малки и средни предприятия (МСП) чрез създаване на нови възможности чрез Българската банка за развитие или инвестиционен фонд

Мерки:

 • Осигуряване на дългосрочен (включително до и над 15 години) финансов ресурс за инвестиционни проекти на МСП при изгодни ценови условия

 • Подпомагане на българския бизнес в усвояването на средства по инвестиционни проекти с одобрена помощ по програми на ЕС чрез специализирани програми за мостово финансиране на бенефициенти по ОП „Инвестиции и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Регионално развитие „Транспорт“, Програмата за развитие на селските райони и други програми с финансиране от ЕС

 • Насърчаване на експорта чрез осигуряване на достъп до преференциално финансиране чрез развитие на функцията на „екзимбанка“ в рамките на ББР с цел подкрепа на: българските износители; местни компании, осъществяващи инвестиционни проекти в страни извън ЕС и др. членки на ОИСР; експорт на продукция на производители от ВПК (чрез специализирана програма)

 • Подпомагане на проекти, генериращи работни места за стартиращ бизнес. Особен фокус – райони с непривилегирован достъп до финансиране от търговски банки; общини с показатели на социално-икономическо развитие значително под средните за страната

 • Създаване на предвиденото в Закона за ББР дъщерно дружество – Фонд за капиталови инвестиции, за осигуряване на преференциално дялово финансиране за български МСП, намиращи се в етап на ускорен растеж
ПРИОРИТЕТ 4.12. ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В БАНКОВИЯ СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Отговорни институции: Министерството на финансите
Цел 19: Установяване на сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм

Мерки:

 • Изготвяне на доклад за стартиране на процедура за подготовка за кандидатстване за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка

 • Подготовка на документите във връзка с отправяне на искане до Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм в съответствие с Решение на ЕЦБ 2014/434/ЕС, в т.ч. законопроект и други документи
ПРИОРИТЕТ 4.13. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В БНБ ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И КАДРОВИ ПРОМЕНИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Отговорни институции: Министерството на финансите
Цел 20: Въвеждане на изискванията на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Мерки:

 • Изготвяне на законопроект, транспониращ Директива 2014/59/ЕС, и ревизиране на правомощията на БНБ, създаване на орган за преструктуриране
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет