Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05Дата22.02.2016
өлшемі133 Kb.
#28
Әдістемелік нұсқау Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Журналистика кафедрасы

«Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өндеу» пәні бойынша


5В091000 -Кітапханатану және библиография мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерделеу бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауды Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

ГПФ факультетінің деканы

______Сарбалаев Ж.Т.

20____ж. «___»_________

Құрастырушы: ________ф.ғ.қ доцент Ибраева Ж.Б.

Журналистика кафедрасы

«Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өндеу» пәні бойынша


5В091000 -Кітапханатану және библиография мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерделеу бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра мәжілісінде ұсынылды

20____ж. «_____»______________, хаттама №__
Кафедра меңгеруші___________Алдабергенов Қ.М.

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті УӘК құпталған

20_____ж. «____»______________, хаттама №____

ӘК төрағасы_______________Ксембаева С.К.Пәннің теориялық мазмұны

1 тақырып Кіріспе

2-тақырып ҚАСӨ пәнінің мазмұны мен міндеті

Курстың жалпы ғылыми және арнайы пәндер жүйесінде алатын орны. ҚАСӨ саласындағы терминологиялық жағдайы. Құжаттарды өңдеу ережесін реттейтін негізгі халықаралық және отандық СИБИД жүйесінің стандарттары.

3 тақырып ҚАСӨ-нің теориялық негіздері

ҚАСӨ құжаттық коммуникациялар жүйесінде. ҚАСӨ анықтамасы, мақсаты және ақпараттық іс-әрекет саласындағы мәні. ҚАСӨ әдістері, олардың өзара байланысы және жалпы мінездеме. Өңдеудің түрлері, олардың анықтамасы және ізділігі. ҚАСӨ процестері технологиясы мен терминологиясын стандарттау. ҚАСӨ технологиялық процестердің кешені.

4 тақырып БЖ библиографиялық ақпараттың элементі

Библиографиялық жазба әртүрлі өңдеу түрлерінің нәтижесі ретінде. Ақпараттың іздеу жүйесін ұйымдастыруда библиографиялық жазба элементтерінің мәні. Библиографиялық жазба түрлері, анықтамасы. Библиографиялық жазба элементтеріне мінездеме. Ақпараттық іздеу тілі (АІТ), құжаттың іздеу бейнесі. Сұранымның іздеу бейнесі, анықтамасы және библиографиялық жазбаны құрастыру процестеріндегі терминдер мазмұны мен мәні. ҚАСӨ іс-әрекеттің технологиялық циклы ретінде.

5 тақырып БС теориялық негіздері

Библиографиялық сипаттама туралы жалпы түсінік. «БС» түсінігі анықтамасы. ӘР түрлі ақпарат көздерінде БС-ты қолданылуы. БС–тың функциясыБС-ты стандартизациялау.

6 тақырып БС теориясы мен тәжірибесінің дамуы

БС теориясы мен тәжірибесінің дамуының негізгі кезеңдері.БС-тың шетелдік және отандық жүйелерінің дамуының сипаттамасы. БС халықаралық ережесінің жетілдіріле жасауы. БС-тың халықаралық стандарты, оның библиографиялық хабарлар алмасудағы маңызы. ТМД арасында БС ережесін стандарттау және унификациялау. БС саласында мемлекетаралық стандарт жүйесін қалыптастыру.

7 тақырып БС құрастырудың жалпы әдістемесі

БС-ға арналған нормативті-нұсқаулық құжаттарға сипаттама. БС элементтерінің түрлері. Олардың мазмұны және орналасу тәртібі.8 тақырып Құжаттық ақпаратты индекстеу

Құжаттарды жіктеудің теориялық негіздері. Жіктеме жайлы түсінік, оның түрі мен маңызы. Ғылымдардың жіктемесі құжаттық жіктеменің методологиялық негіздері. Құрылым бойынша кітапханалық-библиографиялық жіктемелердің типтері. Құжаттық жіктемедегі иерархиялық ондық жүйелер. Құжаттық ақпараттық фасеттік жүйесі

9 тақырып Құжаттық жіктеменің иерархиялық ондық жүйесі

М.Дьюидің «Ондық жүйесі», «Универсалды ондық жүйе». Кеңестік дәуірдегі құжаттар жіктемесінің даму теориясы мен практикасы. Л.Н.Троповский мен З.Н.Амбарцумяның бұқаралық кітапханаларға арналған классификациялық кестесін жетілдірудегі қызметі.


10 тақырып Кітапханалық-библиографиялық жіктеу

Жіктеу кесте құру қағидалары. КБЖ құрылымы. Негізігі кесте. Типтік бөлшек кестелері.


11 тақырып Құжатты пәндестіру туралы түсінік

Пәндестіру әдісінің мәні. Пәндестіру анықтамасы, мағынасы.


12 тақырып Координаттық индекстеу

Координаттық индекстеу мәні. Координаттық индекстеу әдісін әртүрлі салаларда АІЖ де пайдалану. Координаттық индекстеудің пайда болу тарихы. Кооординаттық индекстеу әдісі. Координаттық индекстеу процестерінің негізгі кезеңдері.

13 тақырып Жүйелік каталог

Жүйелік каталогтық құрылу қағидалары мен қызметтері. Каталогтық бөлімдерді құру мен орналастыру. Каталогтарды безендіру. Алфавиттік–пәндік көрсеткіш (АПК), оның қызметі.


14 тақырып Құжатты аннотациялау

Аннотациялаудың негізгі кезеңдері. Аннотациялау процестерінің белгілері. Аннотациялау теориясының дамуы. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-26). Рефераттау және аннотация. Жалпы қажеттіліктер. Аннотациялау объекті. Аннотациялау функциялары.

15 тақырып Аннотациялау әдістемесі

Аннотациялаудың негізгі кезеңдері. Аннотация құрастырудағы негізгі ақпарат көздері. Әртүрлі басылымдарға арналған. Аннотацияның типтік құрылымы.


Пәннің тәжірибелік бөлімінің мазмұны


1 тақырып Бір немесе одан көп автолардың БС жасау

Жеке авторға арналған БС. Ұжымдық авторларға арналған БС.

2-тақырып Тақырыптар бойынша БС жасау

Тақырыпқа арналған БС.

3 тақырып Жинақтардың БС жасау

Жинақтар. Жинау түрлері. Мазмұны.

4 тақырып Көптомдық және томдық баслымдардың БС жасау

Көптомдық басылымдарға арналған жинақты және жеке томдарға арналған сипаттама..

5 тақырып Сериялық басылымдардың, журнал, газет, жалғасы бар сериялық басылымдардың БС

Сериалы басылымдардың БС. БС басылым бөлімдері

6 тақырып Құжаттың негізгі бөлігінің сипаттамасы

Пәндестіру кезеңдері: құжатқа анализ, пәндестіру белгілерін анықтау, олардың пәндік рубрикаға айналуы.


7 тақырып Бірнеше құжаттардың сипаттамасын біріктіру

БС-ға сипаттама беру объектісі мен элементтерінің толықтығы.


8 тақырып Библиографиялық сілтемелер


Библиографиялық жазбалардың түрлері, мінездемесі.

9 тақырып Ондық кесте құрылымдары


Халықаралық библиографиялық институттың жан-жақты ондық жіктеу. Жасаудағы орны.

10 тақырып Құжаттарды жіктеудің жалпы сипаттамасы, жіктеу кезеңдері

Жалпы типтік бөлшек кестелері. Арнайы типтік бөлшектер кестелері. КБЖ индексациясы.

11 тақырып Жаратылыстану-ғылыми әдебиеттерді жіктеу

. Құжаттық жіктемелердің даму деңгейі және оның ішінде ғылымының даму ағымдарының бейнелеуі. Ф.Бәкон жасаған ғылымдар жіктемесі, оның ХІІІ-ХІХ ғасырлардағы құжаттың жіктемелерге ықпалы.

12 тақырып Техникалық әдебиеттерді жіктеу

Каталогты редакциялау. Естелік және атап өтілетін даталарға арналған әдебиеттердің каталогта белсенді бейнеленуінің формалары мен тәсілдері.

13 тақырып Ауыл-шаруашылық әдебиеттерді жіктеу


Аннотацияны типологиялық жіктеу: функционалдық белгісі бойынша, құжаттарды амалдау белгісі бойынша және басқа белгілері.

14 тақырып Денсаулық сақтау, мединициналық, қоғамдық ғылымдар, экономика, саясат мемлекет, құқық мәселелеріне арналған әдебиеттерді жіктеу

15 тақырып Гуманитарлық-ғылыми әдебиеттер мен көркем әдебиеттерді жіктеу

Салалық спецификаның аннотациялау әдісіне әсері.Пәннің зерттханалық бөлімінің мазмұны


1 тақырып Пәндік айдарлардың сөздігін құрастыру

Пәндік рубрикаларды орналастыру.


2-тақырып Пәндік каталогты ұйымдастыру

Пәндестіру кезеңдері: құжатқа анализ, пәндестіру белгілерін анықтау, олардың пәндік рубрикаға айналуы.


3 тақырып БС мен БЖ негізгі түрлерінің кестесін жасау

БС эелементтерінің түрлері. Олардың мазмұны және орналасу тәртібі.

4 тақырып ЭК жасау мен пайдалану мәселелері

Ақпараттық іздеу жүйесі түрлеріне жалпы мінездеме.

5 тақырып Құжатты пәндестіру мәселелері

Пәндестірудің даму тарихы.


6 тақырып Әртүрлі типтер мен түрлеріндегі каталогтары мен картотекалар жүйесі

Каталогтық бөлімдерді құру мен орналастыру. Каталогтарды безендіру.

7 тақырып Қоғамдық ғылымдар, техника, ауыл шаруашылығ бойынша құжаттарды пәндестіру

8 тақырып Пайдаланушылар арасында каталогтар мен картотекаларды насихаттаудың түрлері

9 тақырып БС негізгі түрлері


БС процестерін механизациялау, автоматизациялау. БС теориясы мен тәжірибесінің даму болашағы.

10 тақырып Негізгі халықаралық және отандық СИБИД жүйесінің стандарттары бойынша жұмыс істеу

Әртүрлі іс-әрекет саласында құжаттарды өңдеу.

11 тақырып Әртүрлі іс-әрекет саласында құжаттарды өңдеу


Әртүрлі басылымдарды аннотациялау ерекшеліктері. бойынша құжаттарды

12 тақырып Ақпараттық іздеу тілі бойынша құжатты іздеу

Ақпараттық іздеу тілі, құжаттың іздеу бейнесі

13 тақырып БС саласында мемлекетаралық стандарт жүйесін қалыптастыру


БС-қа қойылатын талаптар.

14 тақырып Жеке авторға арналған БС жасау

Жеке авторларға арналған библиографиялық сипаттама жасау үлгілері

15 тақырып Тақырыпқа арналған БС жасау

Әртүрлі тақырып байланысты материалды қолдану.Тақырыпқа арналған библиографиялық сипаттама жасау


Ұсынылатын әебиеттер тізімі:

Негізгі:

1.Баранов В.М. Традиционная и автоматизированная каталогизация. Учебное пособие-М., 1990.-189с.

2.Индексирование документа. Общие требования к систематизации и предметизации. Инструктивно-методические указания. ГБЛ.-М., 1991.-65с.

3.Составление библиографического описания. Краткие правила.-2-е издание., доп.-М., Кн.Палата, 1991.

4.Сукпасян Э.Р. Библиотечные каталоги.-М., Профиздат: ИПО, 2002.192с.

Қосымша:

5.Бахтурнян Т.А. Принципиальное изменение.- ГОСТ/ Мир библиографии.- 2000.-№4.-с.33-37.

6. Библиотечные каталоги.Новое качество//Библиотека.-2000.-2000.№5.6-9 с.

7.Каменецкая В.С. Библиографическое описание. К основным положениям// Мир библиографии.-1999.№1.-с.70-72.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет