Татарстан республикасы буа шәҺӘре м. М. Вахитов исемендәге гимназия гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесебет7/34
Дата18.07.2016
өлшемі3.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34

47

Контроль диктант №2 “Төлке”
ныгыту

орфограммаларны кулланып, диктант язу, фигыль темасы буенча биремнәрне үтәү


ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау


Тест биремнәре48

Хаталар өстендә эш. Тест биремнәрен башкару.
ныгыту

Дәреслектәге тест биремнәре эшләнелә.

Дәфтәр 71 нче күнегү 35 бит49

Сыйфат турында үткәннәрне кабатлау. (2 кисәк)

1

ныгыту

Парларда эш, иҗади эш, сыйфат төзелеше, анализлау

ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру


КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлек


Дәфтәр 72-73 нче күнегү50

Сыйфат дәрәҗәләре.

1

ныгыту

Сыйфат дәрәҗәләре төп (гади) , чагыштыру, артыклыккимлек, сыйфат дәрәҗәләренең ясалышы, аларның дөрес язылышы

Иҗади эш “Минем дустым”51

Сыйфат дәрәҗәләре.

1

белем һәм күнекмәләрне контрольдә тоту

74-76 нчы күнегү дәфтәр, карточка биреме.52

Сыйфатларның җөмләдә аергыч һәм хәбәр булып килүе.

1

Яңа белем

Сыйфатның хәбәр булып килүенә нык игътибар итү

Эш дәфтәре 77, 78 нче күнегү53

Синоним һәм антоним сыйфатлар.

1

катнаш
Иҗади эш. “Батыр кеше бер үлә, куркак кеше көн дә үләр”54

Сочинение язу “Керпе”.

1

ныгыту

Картина буенча сочинение язу

ТБУУГ:шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картинага таянып (алдан әзерлек белән), хикәя төзеп яза; өйрәнелгән тыныш билгеләрен куя

Дәфтәр 39 бит иҗади бирем55

Үткәннәрне ныгыту.Тест биреме.

1

ныгыту
Тест биремнәре

В өлеше
56

Зат алмашлыклары.

1

яңа белемнәр формалаштыру

берлек сандагы зат ал-машлыкларын килеш белән төрләндерү; дөрес әйтелеш һәм язылыш

ТБУУГ: Зат алмашлыкларының җөмләләрне бер-берсенә бәйләүдәге ролен, 1 нче, 2 нче, 3 нче зат алмашлыкларын сөйләшүдә катнашучыларга мөнәсәбәтле рәвештә төркемли,1 нче зат –сөйләүче үзе,2 нче зат –әңгәмәдәш, 3 зат – әңгәмәдә катнашмаучы икәнен. Алмашлыкларның берлек һәм күплек формаларын, аларның килеш һәм тартым белән төрләнәшен

84 нче күнегү дәфтәр57

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше.

1

яңа белемнәр формалаш

тыру


берлек сандагы зат ал-машлыкларын килеш белән төрләндерү; дөрес әйтелеш һәм язылыш

ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру
КУУГ: партадаш күршең белән хезмәттәшлекХикәя иҗат ит. “Үзем турында”, “Чаңгы ярышы”58

Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше.

1

Карточка биреме59

Сорау алмашлыклары.

1

Яңа тема

Сорау алмашлыклары турында аңлату

Иҗади эш дәреслек 26 бит60


Сорау алмашлыклары.Тест биремнәре.

1

яңа белем

35 нче күнегү 26 бит61

Аңлатмалы диктант “Аны һәркем ярата”

1

ныгытуРУУГ:үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп язаДәфтәр 42 бит иҗади эш62

Сан турында төшенчә.

1

Яңа белем

Сан түрында беренчел күзаллау тудыру

ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

РУУГ: кагыйдә, инструкцияләрне истә тотарга һәм шуларга ияреп гамәлләр кылырга;
ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү


Дәфтәрдәге 89 нчы күнегү
63

Микъдар саны.

1

Яңа белем

Парларда эш, кагыйдә белән дәлилләү

32 бит иҗади бирем64

Микъдар саны.

1

катнаш

Саннарның телебездә сүз белән дә, цифр белән дә белдерүе


Дәфтәр 91 нче күнегү65

Тәртип саннары.

Яңа тема

Дәфтәр 93 нче күнегү66

Тәртип саннары.Тест биремнәре.

1

ныгыту

50 нче күнегү 36 бит67

Искәртмәле диктант.” Чәүкә”

1

катнаш

орфограммаларны кулланып диктант язу, саннарны табу

Берәр кош яки җәнлек турында проект эше68

Рәвеш турында төшенчә.

1

Яңа темаТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру

ТБУУГ:рәвешнең-мөстәкыйль сүз төркеме икәнен, лексик-грамматик яктан эш-хәлнең билгесен, ничек үтәлүен белдерүен, морфологик яктан төрләнмәгәнен, синтаксик яктан җөмләдә фигыльне, сыйфатны һәм рәвешне дә ачыклап килгәнен белү
ШУУГ: дәреслек геройларына ярдәм итү
РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау


54 нче күнегү дәреслек
69


Те лдә еш кулланыла торган рәвешләр, аларның дөрес язылышы.

1


яңа белем

төрле сүзләр янында килүе; текстта рәвешне таба белү, куллану


Дәфтәр 96, 97 күнегү70

Те лдә еш кулланыла торган рәвешләр, аларның дөрес язылышы.

1

ныгыту

Дәфтәр 99 күнегү71

Изложение язу “Ябалак, тавык, аучы”

1

катнашТест биремнәре А өлеше72

Рәвеш темасын ныгыту.Тест биреме.

1

катнаш

хезмәтләрне коррекцияләү; рәвешнең сөйләмдәге әһәмиятен билгеләү, кулланылышын карау

Тест биреме

В өлеше
73

Кисәкчәләр.

1

катнаш

Кисәкчәләр аларның мәгънәләре

кисәкчәләрнең кулланы-лышы, язылышы, аерым сүз булуы; калын һәм нечкә әйтелешле кисәкчәләр


ТБУУГ: кисәкчәләрне кушымчадан аера, таный, калын һәм нечкә әйтелешне билгели, дөрес яза, сөйләмдә куллана

РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау


64 нче күнегү 46 бит74

Кисәкчәләрнең сөйләмдә роле.Тест биреме.

1

НыгытуДәфтәр 101 күнегү 48 бит75

Бәйлекләр.

1

Яңа тема

хезмәтләрне анализлау, ярдәмче сүз төркеме буларак бәйлек; җөмләдәге роле

ТБУУГ:бәйлекне таный, сөйләмдә куллана һәм дөрес язаДәфтәр 103 нче күнегү 49 бит76

Бәйлекләр.

1

ныгыту.

Бәйлекнең җөмләдәге роле

Дәфтәр 106 нчы күнегү77

Контроль диктант №3 “Сугыш һәм яз

1

белем һәм күнекмәләрне практикада куллану

орфограммаларны кулланып диктант язу; грамматик биремне башкару

ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

ШУУГ: үз уңышларың/ уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау


Тест биремнәре78

Хаталар өстендә эш.Бәйлек темасын ныгыту.

1

ныгыту

Бәйлекләрнең роле, аларны билгели алу

55 бит иҗади бирем

ТБУУГ: сүзтезмәләрне, аның ияртүче һәм иярүче сүзләрен аера, сорау куя

79

Сүзтезмә.

1

Яңа тема

сүзләр бәйләнешен табу

59бит иҗади бирем сөйлә80

Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше.Аңлатмалы диктант.

1

белем һәм күнекмәләрне практикада куллану.

сүзтезмә төшенчәсе, аларны аера белү, сораулар кую

ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау.

81 нче күнегү 60 бит81

Җөмлә.Җөмләнең баш кисәкләре.

1

ныгыту һәм гому-миләштерүҗөмлә төшенчәсе; укылыш, тавыш куелышын тыныш билгесенә карап билгеләү; тасвирлау, фикер йөртү элементлары кертү

ТБУУГ: төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру
ТБУУГ: җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба, аера, язуда билгели, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен ачыклый

-җөмләнең тиңдәш кисәкләрен һәм тиңдәш кисәкләрнең узара санау интонациясен, теркәгечләр ярдәмендә бәйләнешен

-тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләрне таба

-эндәш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләрен куя

-гади һәм кушма җөмләләрне аера
КУУГ: тормыш тәҗрибәсен куллану


84 нче күнегү 61 бит


82

Җөмләнең баш кисәкләре. Ия һәм хәбәр.

1

Яңа белемнәр

87 нче күнегү 63 бит83

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.
Яңа белем

90 нчы күнегү 64 бит84

Җөмләнең иярчен кисәкләре.Аергыч.

1

Яңа белемнәр

хезмәтләргә бергәләп бәя бирү, хаталарны төзәтү; гади һәм кушма җөмлә төшенчәсен аңлату; тиңдәш кисәкләрне табу, чагыштыру, аеру, куллану

Карточка биреме85

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре.

1

Яңа белем

98 нче күнегү 69 бит, дәфтәр 112 күнегү86

Эндәш сүзләр.Тест биреме.

1

Яңа белем

103 нче күнегү 72 бит87

Гади һәм кушма җөмлә.

1

Яңа белем

113 күнегү дәфтәр88

Гади һәм кушма җөмлә.

1

ныгыту

108 нче күнегү 77 бит89

Изложение язу. “Кечкенә умартачы”

1

белем һәм күнекмә-ләрне прак-тикада кул-

лану.


орфограммаларны кулланып изложение язу, сүз төркемнәрен билгеләү


РУУГ: үтелгән орфограммалар кергән текстны, тиешле тыныш билгеләрен куеп, изложение итеп итеп яза


90

Үткәннәрне ныгыту.Тест биремнәре.

1

ныгыту


ШУУГ: үз мөмкинлекләреңне, белү-белмәү чикләрен чамалау

Дәфтәр 115 күнегү


91

Текст.Тема.Текст өлешләре.

1
текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү, шулар нигезендә аңа килешле исем кую

ТБУУГ: текстның темасын һәм төп фикерен билгели, мәгънәле кисәкләргә, өлешләргә бүлә, кызыл юлны сайлый, текстка исем куя, төрләрен аера, планын төзи, сюжетлы картинага таянып хикәяләр төзи

КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау


81 бит иҗади бирем “Икмәк үстерү-авыр эш”92

Текст.Тема.Текст өлешләре.

1

Яңа белем

113 нче күнегү 83 бит, 84 бит проект эше93

Сөйләм этикасы.


1

катнаш

әдәпле мөгаләмә таләпләренә туры китереп аралаша белү;


94

Сөйләм этикасы.

1

катнаш

язма сөйләм нормаларын, язылыш кагыйдәләрен искә төшерү

ТБУУГ: фикерне төгәл, ахырынача, эзлекле итеп җиткерә, дәлилли, дөрес яза,тылсымлы сүзләр телдән, язмача чакыру, тәбрикли

117 нче күнегү дәфтәр


95


Хикәяләү, тасвирлау текстлары.

1

ныгыту һәм гому-миләштерүҺәр абзака исем кую, план төзү,эчтәлек сөйләү,орфограммаларны табу,эчтәлеген язу

КУУГ: күршең белән хезмәттәшлек итү

РУУГ: гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау118 нче күнегү дәфтәр96

Хикәяләү, фикерләү текстлары.

1

ныгыту

хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү тибындагы текстларны сөйләмдә куллану;

127 нче күнегү 95 бит97

Каталог: upload -> images -> files
files -> Выплата выходного пособия работающим пенсионерам при увольнении
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 6-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
files -> Рабочая программа по математике мбоу кудашевская оош
files -> Рабочая программа по математике для 6 класса моу- большеметескинской средней общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни
files -> Л. Ф. Хабирова Приказ №8/6 от 29. 08. 2015г. Положение
files -> Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чес- ноков, С. И. Шварцбурд. Казан. " Мәгариф " нәшрияты, 2007
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 5 А, 5 Б, 5 в классов муниципального общеобразовательного учреждения


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет