Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет11/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
2390. Yшэтиламин                            1296   3
2391. Үшэтилборат, см.                      1176   3
2392. Үшэтилентетрамин                      2259   8
2393. Yшэтилортоформиат, см.                2524   3
2394. Үшэтилфосфит                          2323   3
2395. Yшпилиден, см.                        2603   3
2396. Детонациялық түтiкшелер               0106   1
                                            0107   1
                                            0257   1
                                            0367   1
2397. Қорғаныс элементтерi бар              0408   1
      детонациялық түтiктер                 0409   1
                                            0410   1
2398. Тұтатқыш түтiктер                     0316   1
                                            0317   1
                                            0368   1
2399. Ауыр сутегi см.                       1957   2
2400. Уайт-спирит, см.                      1300   3
2401. Сұйық көмiрсутегi, н.к.               3295   3
2402. Терпен көмiрсутегi, н.к.              2319   3
2403. Көмiртегi бисульфидi, см.             1131   3
2404. Көмiртегi диоксидi                    1013   3
2405. Сұйық суытылған көміртегі диоксиді    2187   2
2406. Қатты көмiртегі диоксидi              1845   9    Келiсiмнің
                                                        күші
                                                        жүрмейдi
2407. Көмiртегi диоксид мен азот            1015   2
      оксидiнiң қоспасы
2408. Көмiртегi диоксидi мен оттегiнiң      1016   2
      сығымдалған қоспасы
2409. Көмiртегi диоксид мен этилен          1041   2
      оксидiнiң қоспасы, см.                1952   2
                                            3300   2
2410. Көмiртегі монооксидi мен сутегiнің    2600   2
      сығымдалған қоспасы
2411. Сығымдалған көмiртегі монооксидi      1016   2
2412. Көмiртегi тетрабромидi                2516   6.1
2413. Көмiртегi тетрахлоридi                1846   6.1
2414. Жануар және өсiмдiк тектi көмiр       1361   4.2
2415. Активтендiрiлген көмiр                1362   4.2
2416. Активтендiрiлмеген ағаш көмiрi, см    1361   4.2
2417. Активтендiрiлмеген көмiр, см.         1361   4.2
2418. Көмiр ангидридi, см.                  1013   2
                                            1845   9
                                            2187   2
2419. Құрамында 0,2% жанғыш заттар бар,     0223   1
      аммоний нитраттан артық жарылғыш
      қаупi бар аммиак-нитрат тыңайтқышы
      (көмiртегi бойынша есептелген кез
      келген органикалық затты қоса
      алғанда), кез келген басқа
      заттардың қоспасын алып тастағанда
2420. Аммиак-нитратты тыңайтқыш н.к.        2072   5.1  Тасымал.
                                                        дауға
                                                        тыйым
                                                        салынады
2421. Аммоний нитраты бар тыңайтқыш,        2072   5.1
      н.к., см.
2422. Құрамында еркiн аммиак бар аммиак     1043   2
      тыңайтқышының ерiтiндiсi
2423. A4 үлгісiндегi аммиак-нитратты        2070   5.1
      тыңайтқыш
2424. Аммиак-нитратты тыңайтқыш             2071   9    Келiсiмнің
                                                        күші
                                                        жүрмейдi
2425. A1 үлгiсiндегi аммиакнитратты         2067   5.1
      тыңайтқыш
2426. A2 үлгiсiндегi аммиакнитратты         2068   5.1
      тыңайтқыш
2427. А3 үлгiсiндегi аммиакнитратты         2069   5.1
      тыңайтқыш
2428. Ундекан                               2330   3
2429. Жарылғыш, жұлғыш немесе лақтырғыш     0248   1
      заряды бар сумен активтендiрiлген     0249   1
      қондырғы
2430. Жарылғыш әрекеттi тетiктердi iске     0275   1
      қосуға арналған қондырғы, см.         0276   1
                                            0323   1
                                            0381   1
2431. Шығару құралдары бар, көмiрсутегі     3150   2
      газымен іске қосылатын кiшi қондырғы
2432. Пиротехникалық, қауiпсiздiк           3268   9
      белдіктерiн алдын ала қатайту
      қондырғысы
2433. Пиротехникалық, қауiпсiздiк           0503   1
      белдiктерiн алдын ала қатайту
      қондырғысы
2434. Сығымдалған газбен, қауiпсiздiк       3353   2
      белдiктерiн алдын-ала қатайту
      қондырғысы
2435. Жарылғыш ажыратқыш қондырғы           0173   1
2436. Қолмен белгi беру қондырғысы          0191   1
                                            0373   1
2437. Фенацилбромид                         2645   6.1
2438. Фенетидиндер                          2311   6.1
2439. Фениламин, см.                        1547   6.1
2440. Фенилацетилхлорид                     2577   8
2441. Сұйық фенилацетонитрил                2470   6.1
2442. 1-фенилбутан, см.                     2709   3
2443. 2-фенилбутан, см.                     2709   3
2444. Фенилгидразин                         2572   6.1
2445. Фенилендиаминдер (о-, м-, п-)         1673   6.1
2446. Фенилизоцианат                        2487   6.1
2447. Фенилизоциандихлорид, см.             1672   6.1
2448. Фенилкарбиламинохлорид                1672   6.1
2449. Фенилмеркаптан                        2337   6.1
2450. 2-фенилпропен, см.                    2303   3
2451. Фенилсынап гидрооксидi                1894   6.1
2452. Фенилсынап нитраты                    1895   6.1
2453. Фенилсынап қосындысы, н.к.            2026   6.1
2454. Фенилсынапацетат                      1674   6.1
2455. Фенилүшхлорсилан                      1804   8
2456. Фенилфосфордихлорид                   2798   8
2457. Фенилфосфортиодихлорид                2799   8
2458. Фенилхлорформиат                      2746   6.1
2459. Фенилцианид, см.                      2224   6.1
2460. Фенилэтилен, см.                      2055   3
2461. Балқытылған фенол                     2312   6.1
2462. Қатты фенол                           1671   6.1
2463. Фенол ерiтiндiсi                      2821   6.1
2464. Сұйық фенолсульфоқышқыл               1803   8
2465. Сұйық феноляттар                      2904   8
2466. Қатты феноляттар                      2905   8
2467. Кремнийдiң салмақтық үлесi кемiнде    1408   4.3
      30%, бiрақ 90%-дан кем ферросицилий
2468. Ферроцерий                            1323   4.1
2469. Азоттың салмақтық үлесi 12,6%-дан     3270   4.1
      артық емес мембранды нитроцеллюлозды
      фильтрлер
2470. Формалин, см.                         1198   3
2471. Құрамында формаль

дегид кемiнде 25%    2209   8


      формальдегид ерiтiндiсi
2472. Тез тұтанғыш формальдегид ерiтiндiсi  1198   3
2473. Формамидинсульфин қышқылы             3341   4.2
2474. 2-формил-3,4-дигидропиран-2н, см.     2607   3
2475. Фосген                                1076   2
2476. 9-фосфабициклононандар                2940   4.2
2477. Фосфин                                2199   2
2478. Аморфты фосфор                        1338   4.1
2479. Құрғақ ақ фосфор                      1381   4.2
2480. Ерiтiндiдегi ақ фосфор                1381   4.2
2481. Су астындағы ақ фосфор                1381   4.2
2482. Балқытылған ақ фосфор                 2447   4.2
2483. Құрғақ сары фосфор                    1381   4.2
2484. Ерiтiндiдегі сары фосфор              1381   4.2
2485. Су астындағы сары фосфор              1381   4.2
2486. Қызыл фосфор, см.                     1338   4.1
2487. Фосфор бромидi, см.                   1808   8
2488. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ   1339   4.1
      фосфор гептасульфидi
2489. Фосфор оксибромидi                    1939   8
2490. Балқытылған фосфор оксибромидi        2576   8
2491. Фосфор(v) оксидi                      1807   8
2492. Фосфор оксихлоридi                    1810   8
2493. Фосфор пентабромидi                   2691   8
2494. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ   1340   4.3
      фосфор пентасульфидi
2495. Сығымдалған фосфор пентафторидi       2198   2
2496. Фосфор пентахлоридi                   1806   8
2497. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ   1341   4.1
      фосфор сесквисульфидi
2498. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ   1340   4.3
      фосфор(v) сульфидi,см
2499. Фосфор сульфохлоридi, см.             1837   8
2500. Фосфор үшбромидi                      1808   8
2501. Фосфор үшоксидi                       2578   8
2502. Құрамында сары немесе ақ фосфор жоқ   1343   4.1
      фосфор үшсульфидi
2503. Фосфор үшхлоридi                      1809   6.1
2504. Фосфор хлоридi, см.                   1809   6.1
2505. Фосфорилхлорид, см.                   1810   8
2506. Уытты фосфорорганикалық қосынды,      3278   6.1
      н.қ., сұйық
2507. Уытты фосфорорганикалық қосынды,      3278   6.1
      н.қ., қатты
2508. Тез тұтанғыш уытты фосфорорганикалық  3279   6.1
      қосынды, н.қ.
2509. Фотоавиабомбалар                      0037   1
                                            0038   1
                                            0039   1
                                            0299   1
2510. Сығымдалған фтор                      1045   2
2511. 2-Фторанилин, см.                     2941   6.1
2512. 4-Фторанилин, см.                     2941   6.1
2513. о-Фторанилин, см.                     2941   6.1
2514. н-Фторанилин, см.                     2941   6.1
2515. Фторанилиндер                         2941   6.1
2516. Фторбензол                            2387   3
2517. Фторлысутегі қышқылы, см.             1790   8
2518. Фторметан, см.                        2454   2
2519. Фтороформ, см.                        1984   2
2520. Фторосиликаттар, н.қ.                 2856   6.1
2521. Фтортолуолдар                         2388   3
2522. Фторэтан, см.                         2453   2
2523. Фумарилхлорид                         1780   8
2524. Фумароилдихлорид, см.                 1780   8
2525. Фуральдегидтер                        1199   6.1
2526. Фуран                                 2389   3
2527. Фурилкарбинол, см.                    2894   6.1
2528. Фурфуриламин                          2526   3
2529. Хинол, см.                            2662   6.1
2530. Хинолин                               2656   6.1
2531. Хинон, см.                            2587   6.1
2532. Май сiңiрiлген мақта қалдықтары       1364   4.2
2533. Дымқыл мақта                          1365   4.2
2534. Хлор                                  1017   2
2535. 3-хлор-1, 2-дигидроксипропан, см.     2689   6.1
2536. Хлор пентафторидi                     2548   2
2537. Хлор үшфторидi                        1749   2
2538. Тұрақталған сусыз хлораль             2075   6.1
2539. Хлоранизидиндер                       2233   6.1
2540. Сұйық хлоранилиндер                   2019   6.1
2541. Қатты хлоранилиндер                   2018   6.1
2542. Хлорат пен борат қоспасы              1458   5.1
2543. Хлорат пен магний хлоридiнiң қоспасы  1459   5.1
2544. Бейорганикалық хлораттардың су        3210   5.1
      ерiтiндiсi, н.к.
2545. Бейорганикалық хлораттар,н.к.         1461   5.1
2546. Хлорацетальдегид, см.                 2232   6.1
2547. Хлорацетилхлорид                      1752   6.1
2548. Тұрақталған хлорацетон                1695   6.1
2549. Хлорацетонитрил                       2668   6.1
2550. Хлорацетофенон                        1697   6.1
2551. Хлорбензилхлоридтер                   2235   6.1
2552. Хлорбензол                            1134   3
2553. Хлорбензотрифторидтер                 2234   3
2554. 1-хлор-3-бромпропан, см.              2688   6.1
2555. 1-хлорбутан, см.                      1127   3
2556. 2-хлорбутан, см.                      1127   3
2557. Хлорбутандар                          1127   3
2558. Сұйық хлординитробензолдар            1577   6.1
2559. Қатты хлординитробензолдар            1577   6.1
2560. Хлордифторбромметан                   1974   2
2561. Хлордифторметан                       1018   2
2562. Құрамында шамамен 49% хлордифторметан 1973   2
      бар тұрақты қайнау температурасы
      бар хлордифторметан мен
      хлорпентафторэтан
2563. 1-хлор- 1, 1-дифторэтан               2517   2
2564. Хлорит ерiтiндiсi                     1908   8
2565. Бейорганикалық хлориттер, н.к.        1462   5.1
2566. Сұйық хлоркрезолдар                   2669   6.1
2567. Қатты хлоркрезолдар                   2669   6.1
2568. Хлорметан, см.                        1063   2
2569. 1-хлор-3-метилбутан, см.              1107   3
2570. 2-хлор-2-метилбутан, см.              1107   3
2571. 2-хлор-2-метилпропан, см.             1127   3
2572. 3-хлор-2-метилпропен-1, см.           2254   3
2573. 3-хлор-4-метилфенилизоционат          2236   6.1
2574. Хлорметилцианид, см.                  2668   6.1
2575. Хлорметилхлорформиат                  2745   6.1
2576. Хлор әгі, см.                         2208   5.1
2577. Хлорнитроанилиндер                    2237   6.1
2578. Хлорнитробензолдар                    1578   6.1
2579. Сұйық хлорнитротолуолдар              2433   6.1
2580. Қатты хлорнитротолуолдар              2433   6.1
2581. Тұрақталған хлоропрен                 1991   3
2582. Хлороформ                             1888   6.1
2583. Хлорпентафторэтан                     1020   2
2584. Хлорпикрин                            1580   6.1
2585. Хлорпикрин мен метилбромид қоспасы    1581   2
2586. Хлорпикрин мен метилхлорид қоспасы    1582   2
2587. Хлорпикрин қоспасы, н.қ.              1583   6.1
2588. 2-хлорпиридин                         2822   6.1
2589. 2-хлорпропан                          2356   3
2590. 3-хлор-пропандиол-1,2,см.             2689   6.1
2591. 3-хлорпропанол-1                      2849   6.1
2592. 2-хлорпропен                          2456   3
2593. 3-хлорпропен, см.                     1100   3
2594. 3-хлорпропен-1, см.                   1100   3
2595. Коррозиялық хлорсиландар, н.к.        2987   8
2596. Тезтұтанғыш коррозиялық хлорсиландар, 2986   8
      н.к.
2597. Коррозиялық тез тұтанғыш              2985   3
      хлорсиландар, н.к.
2598. Коррозиялық тез тұтанғыш сумен        2988   4.3
      әрекеттесетiн хлорсиландар, н.к.
2599. 1-хлор- 1,2,2,2-тетрафторэтан         1021   2
2600. 4-хлор-о-толуидингидрохлорид          1579   6.1
2601. Хлортолуидиндер                       2239   6.1
2602. Хлортолуолдар                         2238   3
2603. Хлортриторметан                       1022   2
2604. 1 -хлор-2,2,2-трифторэтан             1983   2
2605. Хлорүшфторэтилен,см.                  1082   2
2606. Хлорфенилүшхлорсилан                  1753   8
2607. Сұйық хлорфенолдар                    2021   6.1
2608. Қатты хлорфенолдар                    2020   6.1
2609. Сұйық хлорфеноляттар                  2904   8
2610. Қатты хлорфеноляттар                  2905   8
2611. Коррозиялық уытты хлорформиаттар,     3277   6.1
      н.к.
2612. Тез тұтанғыш коррозиялық уытты        2742   6.1
      хлорформиаттар, н.к.
2613. Тұрақталған хлорциан                  1589   2
2614. Хлорэтан, см.                         1037   2
2615. 2-хлорэтаналь                         2232   6.1
2616. Хлорэтаннитрил, см.                   2668   6.1
2617. 2-хлорэтанол, см.                     1135   6.1
2618. Хризотил, см.                         2590   9
2619. Хром азотқышқылы, см.                 2720   5.1
2620. Хром(VI) дихлордиоксидi, см.          1758   8
2621. Хром нитраты                          2720   5.1
2622. Хром (IІІ) нитраты, см.               2720   5.1
2623. Хром оксихлоридi                      1758   8
2624. Хром оксихлориді, см.                 1758   8
2625. Сусыз хром үшоксидi                   1463   5.1
2626. Қатты хром фторидi                    1756   8
2627. Қатты хром(ііі) фторидi, см.          1756   8
2628. Хром фторидi ерiтiндiсi               1757   8
2629. Цезий                                 1407   4.3
2630. Цезий гидроксидi                      2682   8
2631. Цезий гидроксид ерiтiндiсі            2681   8
2632. Цезий нитраты                         1451   5.1
2633. Целлулоид-блоктар, жаңқалар,          2000   4.1
      түйiршiктер, таспалар, түтiктер
      және т.б, қалдықтарды алып
      тастағанда
2634. Целлулоид қалдықтары                  2002   4.2
2635. Церий - пластинкалар, құймалар        1333   4.1
      немесе кесектер
2636. Церий - жаңқа немесе ұсақ ұнтақ       3078   4.3
2637. Циан                                  1026   2
2638. Бромды циан                           1889   6.1
2639. Цианид ерiтiндiсi, н.к.               1935   6.1
2640. Қатты бейорганикалық цианидтер, н.к.  1588   6.1
2641. Уытты тез тұтанғыш органикалық        3273   3
      цианидтер, н.к., см.
2642. Уытты органикалық цианидтер, н.к.,    3276   6.1
      см.
2643. Тез тұтанғыш уытты органикалық        3275   6.1
      цианидтер, н.к., см.
2644. Цианоацетонитрил, см.                 2647   6.1
2645. Цианурхлорид                          2670   8
2646. Циклобутан                            2601   2
2647. Циклобутилхлорформиат                 2744   6.1
2648. 1,4-циклогексадиендион, см.           2587   6.1
2649. Циклогексан                           1145   3
2650. Циклогексанон                         1915   3
2651. Циклогексантиол, см.                  3054   3
2652. Циклогексен                           2256   3
2653. Циклогексенилүшхлорсилан              1762   8
2654. Циклогексиламин                       2357   8
2655. Циклогексилацетат                     2243   3
2656. Циклогексилизоционат                  2488   6.1
2657. Циклогексилмеркаптан                  3054   3
2658. Циклогексилтрихлорсилан               1763   8
2659. Циклогептан                           2241   3
2660. 1,3,5-циклогептатриен, см.            2603   3
2661. Циклогептатриен                       2603   3
2662. Циклогептен                           2242   3
2663. 1,5,9-циклододекатриен                2518   6.1
2664. Десенсибилденген циклонит, см.        0483   1
2665. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%     0072   1
      ылғалданған циклонит, см.
2666. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%     0391   1
      немесе флегматизатордың салмақтық
      үлесi кемiнде 10% десенсибилденген
      ылғалданған циклонит пен
      циклотетраметилентетранитрамин
      қоспасы, см.
2667. RDX, см.                              0072   1
                                            0391   1
                                            0483   1
2668. Циклооктадиенфосфиндер, см.           2940   4.2
2669. Циклооктадиендер                      2520   3
2670. Циклооктатетраен                      2358   3
2671. Циклопентан                           1146   3
2672. Циклопентанол                         2244   3
2673. Циклопентанон                         2245   3
2674. Циклопентен                           2246   3
2675. Циклопропан                           1027   2
2676. Десенсибилденген                      0484   1
      циклотетраметилентетранитрамин
2677. HMX, см.                              0391   1
2678. Десенсибилденген НМХ, см.             0484   1
2679. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%     0226   1
      ылғалданған HMX
2680. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%     0226   1
      ылғалданған
      циклотетраметилентетранитрамин
2681. Флегматизатордың салмақтық үлесi      0391   1
      кемiнде 10% десенсибилденген
      циклотриметилентринитрамин мен
      циклотетраметилентетранитраминнiң
      қоспасы
2682. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%     0391   1
      ылғалданған
      циклотриметиленгринитрамин мен
      циклотетраметилентетранитраминнiң
      қоспасы
2683. Десенсибилденген                      0383   1
      циклотриметилентринитрамин
2684. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%     0072   1
      ылғалданған
      циклотриметилентринитрамин
2685. Цимол, см.                            2046   3
2686. Цимолдар                              2046   3
2687. Цинен, см.                            2052   3
2688. Цинк-ұнтақ                            1436   4.3
2689. Цинк-тозаң                            1436   4.3
2690. Цинк-аммоний нитритi                  1512   5.1
2691. Цинк арсенаты                         1712   6.1
2692. Цинк арсенатымен цинкарсенитiнiң      1712   6.1
      қоспасы
2693. Цинк аренитi                          1712   6.1
2694. Цинк бисульфитiнiң ерiтiндiсi, см.    2693   8
2695. Цинк броматы                          2469   5.1
2696. Цинкгексафторосиликат, см.            2855   6.1
2697. Цинк гидросульфитi, см.               1931   9
2698. Цинк дитиониті                        1931   9
2699. Цинк кремнефторидi, см.               2855   6.1
2700. Цинк нитраты                          1514   5.1
2701. Цинк перманганаты                     1515   5.1
2702. Цинк пероксидi                        1516   5.1
2703. Цинк резинаты                         2714   4.1
2704. Цинк селинаты, см.                    2630   6.1
2705. Цинк селениті, см.                    2630   6.1
2706. Цинк фосфидi                          1714   4.3
2707. Цинк фторосиликаты                    2855   6.1
2708. Цинк хлораты                          1513   5.1
2709. Сусыз цинк хлоридi                    2331   8
2710. Цинк хлоридi ерiтiндiсi               1840   8
2711. Цинк цианидi                          1713   6.1
2712. Циннамен, см.                         2055   3
2713. Циннамол, см.                         2055   3
2714. Цирконий - құрғақ ұнтақ               2008   4.2
2715. Судың үлесi кемiнде 25% ылғалданған   1358   4.1
      цирконий ұнтағы
2716. Тез тұтанғыш сұйыққа суспендирленген  1308   3
      цирконий
2717. Өңделген парақтар, сызықтар немесе    2009   4.2
      бухтадағы сымнан жасалған жыланшық
      түрiндегi құрғақ цирконий
2718. Сымнан, өңделген металл парақтардан,  2858   4.1
      сызықтардан жасалған спираль
      түрiндегi құрғақ цирконий (254
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет