Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет4/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

3. ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ
ПРИОРИТЕТ 3.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСКОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НАРАСТВАНЕТО НА ДОХОДИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика
Цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в технологични и продуктови ниши, идентифицирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация за повишаване на конкурентоспособността, и справяне с предизвикателствата на глобализиращия се свят

Мерки:

 • Насърчаване на частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), които ще допринесат за собственото им развитие, със средствата от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) и от националния бюджет

 • Повишаване дела на бързоразвиващите иновативните фирми чрез:

 • Насърчаване на създаването, развитието и прилагането на нови продукти, технологии, маркетингови методи и дизайн в предприятията, използвайки възможностите на програми за интернационализация на предприятията и маркетинг, предвидени за финансиране в ОПИК и в националния бюджет

 • Насърчаване на високо и средно високотехнологични производства, откриващи нови работни места в тематичните области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

 • Насърчаване на частните инвестиции в иновативни предприятия чрез обявяване и провеждане на прозрачни конкурсни процедури по Националния иновационен фонд. Мониторинг и подкрепа на проекти – 50 проекта годишно

 • Подкрепа за създаване и развитие на предприятия в производството за генериране на заетост с приоритет в районите с висока безработица


Цел 2: Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез провеждане на политика в подкрепа на малките и средните предприятия

Мерки:

 • Изпълнение на стратегическите приоритети, предвидени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020: „Предприемачество”, „Мисли първо за малките”, „Отзивчива администрация”, „Достъп до финансиране”, „Интернационализация” и др.

 • Актуализиране на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 и повторното й адаптиране към новия Small Business Act след приемането му от ЕК


Цел 3: Ефективно управление на търговските дружества с държавно участие в капитала

Мерки:

 • Преструктуриране на търговски дружества с държавно участие – 7 дружества

 • Привличане на инвестиции чрез ускоряване и приключване на приватизационния процес – 8 дружества

 • Привличане на инвестиции чрез „Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ), „София Тех Парк” АД, „Летище Стара Загора” ЕАД

 • Привличане на инвестиции чрез обединяване на усилията на Българската агенция за инвестиции, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, „НКИЗ„ ЕАД, „София Тех Парк” АД, „Летище Стара Загора” ЕАД, областните управители за предоставяне на най-подходящите терени и имоти на инвеститорите

 • Осъществяване на периодичен контрол върху дейността на дружествата


Цел 4: Оздравяване и ускорено развитие на българската индустрия по пътя на рязко повишаване на нейната конкурентоспособност чрез оптимизация на веригите за създаване на стойност

Мерки:

 • Разработване на Концепция за укрепване на индустриалната база в България според Стратегията за възраждане на индустрията за целите на стабилен икономически растеж „Renaissance of Industry for a Sustainable Europe” (RISE), насърчаваща технологичните, стопанските, финансовите, екологичните и социалните иновации с цел трета индустриална революция, включително стратегия за ефективност
ПРИОРИТЕТ 3.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА. БЮДЖЕТНО И ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, КОЕТО СЪВПАДА СЪС 7-ГОДИШНИТЕ ПЕРИОДИ НА ФИНАНСОВАТА РАМКА

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Администрацията на Министерския съвет
Цел 5: Постигане на обществен консенсус за определянето и изпълнението на стратегическите приоритети, допринасящи за развитието на българската икономика

Мерки:

 • Ежегодно разработване, представяне, защита и отчитане изпълнението на Националната програма за реформи за докладване на ангажиментите на България за провеждане на икономически и структурни реформи

 • Постигане на националните цели по Стратегия „Европа 2020”

 • Изпълнение на приоритетите в Годишния обзор на растежа

 • Отговор на препоръките на Съвета на ЕС в рамките на макроикономическото наблюдение и тематичната координация

 • Осигуряване на обвързаност и допълняемост между отделните приоритети и интервенции по отношение на заложените стратегически цели в Националната програма за развитие България 2020

 • Разработване на планове за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020

 • Наблюдение и оценка на изпълнението на Националната програма за развитие България 2020

 • Осигуряване на съгласуваност на новоразработвани стратегически документи с целите на Националната програма за развитие България 2020
ПРИОРИТЕТ 3.3. ПОДКРЕПА ЗА ИЗНОСИТЕЛИТЕ И ФИРМИТЕ, СЪЗДАВАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В МОДЕРНИ И ИНОВАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО СЪЗДАВАТ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на образованието и науката
Цел 6: Подобряване на експортния потенциал чрез подобряване на условията за достъп на стоки и услуги до чужди пазари в рамките на водените от ЕС търговски преговори

Мерки:

 • Активно участие в процеса на взимане на решения от Съвета на ЕС относно разработване, приемане и прилагане на общата търговска политика на ЕС при отчитане на българските интереси

 • Проактивно участие на България в многостранната търговска система и международните икономически организации

 • Преглед на съответствието на проектите на нормативни актове с поетите в СТО и в други международни икономически организации и на двустранните или регионалните договорености на ЕС и България ангажименти


Цел 7: Стимулиране на високотехнологични фирми и организации, създаване и запазване на квалифицирани работни места

Мерки:

 • Осигуряване достъпа на български фирми и организации до търговете на Европейската космическа агенция (ЕКА) за производство на стоки и създаване на услуги в космическия технологичен сектор

 • Сключване и реализиране на Споразумение за европейска кооперираща държава между България и ЕКА – 18 сключени договора за финансиране на български фирми от ЕКА

 • Участие в съвместни предприятия: Електронни компоненти и системи за Европейско лидерство (EKСЕЛ), „Горивни клетки и водород 2”, „Биотехнологични производства” и насърчаване участието на български фирми/институти, участващи в конкурсните процедури

 • Подписване на Административна договореност със Съвместно предприятие ЕКСЕЛ и осигуряване на национално съфинансиране на спечелилите конкурсни процедури бенефициенти – 15 фирми и изследователски организации, участващи в съвместни проекти


Цел 8: Подпомагане на българските предприятия, които интензивно използват знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите/иновациите

Мерки:

 • Популяризиране дейността на Еврика и Евростарс като инструмент за подкрепа на иновациите и участие в международни проекти

 • Подкрепа на български проекти по съвместна програма Евростарс


Цел 9: Стимулиране на иновативни производства и продукти в сферата на мобилността, създаващи основа за устойчив икономически растеж и развитие на нисковъглеродна икономика, както и интегриране на приоритетите по Пакета „Климат-енергетика”

Мерки:

 • Изпълнение на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода до 2014 г. – изготвяне на Годишен доклад за изпълнението на плана през 2014 г.

 • Създаване на междуведомствена работна група за разработване на нов дългосрочен стратегически документ за насърчаване производството на незамърсяващи превозни средства и стимулиране развитието на устойчивата мобилност до 2020 г.


Цел 10: Осигуряване на по-добра база за развитие на иновативни производства и бизнес чрез засилване на двустранните икономически отношения на България с търговските й партньори

Мерки:

 • Осигуряване на нови възможности чрез разрешаване на важни за двустранната активност и българския бизнес въпроси в рамките на сесии на смесени междуправителствени комисии и заседания на работни групи за икономическо сътрудничество

 • Организиране на участия на изложения в чужбина и в международни панаири в страната. Организиране на бизнес форуми, търговски мисии, В2В срещи в страната и чужбинаЦел 11: Осигуряване на административна подкрепа за излизане на външни пазари за фирми и сектори, ангажирани с производството на иновативни продукти и услуги

Мерки:

 • Активизиране на диалога с бизнеса по отношение на потенциал на пазари за реализация на традиционни и иновативни продукти/услуги и приоритетни сектори с цел постигане на по-висока ефективност и резултати при експорта на иновативни продукти и услуги

 • Подпомагане на създаването и институционално съдействие на експортни клъстери на секторен или регионален принцип

 • Популяризиране сред бизнеса на възможностите за съдействие и на услуги от Европейските центрове за подпомагане на компаниите от ЕС, създадени в приоритетни страни, като Китай, Индия и др.

 • Подобряване на информационното осигуряване на бизнеса. Поддържане на систематизиран информационен ресурс в полза на износителите: бизнес компаси, секторни анализи, обяви за изложения, търгове и др.


Цел 12: Насърчаване на развитието на социалните иновации в съществуващи и нови социални предприятия

Мерки:

 • Учредяване на годишна награда за социални иновации

 • Предложения за насърчителни клаузи в общата и/или специализирана нормативна уредба на базата на анализ на съществуващата уредба, практики и др.
ПРИОРИТЕТ 3.4. ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО И ПОСТЕПЕННО ИЗТЕГЛЯНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА СЛЕД УСПЕШНОТО ИМ РАЗВИТИЕ

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Администрацията на Министерския съвет
Цел 13: Повишаване дела на предприятията от високотехнологичните промишлени производства и интензивните на знание услуги

Мерки:

 • Изграждане на фонд за създаване на високотехнологични промишлени предприятия и предприятия от интензивните на знание услуги за насърчаване на икономическите дейности съгласно идентифицираните като приоритетни в Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020


ПРИОРИТЕТ 3.5. ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ И ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма
Цел 14: Създаване на благоприятна среда за инвестиционна дейност на зелено в индустриални зони

Мерки:

 • Изграждане на нови и финализиране на проектите за индустриални зони от „Национална компания индустриални зони” ЕАД

 • Изграждане на технологични паркове („София Тех Парк” АД)


Цел 15: Подобряване на комуникацията с бизнеса

Мерки:

 • Регулярно публикуване на актуална полезна информация във връзка с водените от ЕС търговски преговори с трети страни

 • Провеждане на информационни срещи и представяне на новите двустранни, регионални и многостранни договорености за либерализация и улесняване на търговията

 • Проучване на нуждите на бизнеса, в частност – малките и средните предприятия, и срещаните от тях пречки при търговията с трети страни

 • Участие в семинари и конференции и представяне на подобрени възможности за търговия с трети страни


Цел 16: Улеснение за обучението по предприемачество в средните училища

Мерки:

 • Въвеждане на нов търговски субект – „тренировъчно предприятие“ – този тип предприятие да може да извършва стопанска дейност


Цел 17: Гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и развитие на националните курорти

Мерки:

 • Възлагане, разглеждане, приемане и одобряване на проекти за общ устройствен план (ОУП) на Черноморските общини по Закона за устройството на черноморското крайбрежие

 • Изработване и одобряване на ОУП за територията на поне половината от Черноморските общини

 • Извършване на подготвителни действия, провеждане на процедури за определяне на концесионери и на наематели и сключване на концесионни договори и договори за наем за морските плажове с изтичащи през 2015, 2016 и 2017 г. срокове, както и за непредоставените на концесия или под наем морски плажове


Цел 18: Създаване на устройствена основа и актуализиране на съществуващата за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и за обекти на транспортната техническа инфраструктура

Мерки:

 • Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на устройството на територията и инвестиционното проектиране чрез изготвяне на проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове към Закона за устройство на територията


Цел 19: Подобряване на бизнес средата в България за насърчаване на инвестиционната активност чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи

Мерки:

 • Организиране разработването на техническите нормативни актове и постоянната им хармонизация с европейското техническо законодателство (европейски регламенти, директиви и стандарти) и извършване на анализи на резултатите от тяхното прилагане
ПРИОРИТЕТ 3.6. СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА И ИЗВЕЖДАНЕТО МУ КАТО ПРИОРИТЕТЕН ОТРАСЪЛ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ

Отговорни институции: Министерството на туризма
Цел 20: Стимулиране на устойчивото развитие на туризма и намаляване на регионалните различия чрез създаване на силни регионални брандове и развитие на специализираните видове туризъм

Мерки:

 • Институционално изграждане и укрепване на Организациите за управление на туристическите райони

 • Създаване на нормативна основа за формиране и функциониране на Национална мрежа на туристическите информационни центрове към Министерството на туризма

 • Създаване на условия за публично-частно партньорство за развитие и популяризиране на туристическата дестинация България

 • Създаване на правна регулация за статута и управлението на националните курорти


Цел 21: Подобряване качеството на националния туристически продукт и на туристическото обслужване и повишаване защитата на потребителите

Мерки:

 • Въвеждане и поддръжка на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт

 • Създаване на Регистър на туристическите атракции и обекти, свързани в единна информационна система с общините и бизнеса

 • Въвеждане на система за ефикасен и ефективен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги, включително чрез създаване на специализирано звено за последващ контрол към Министерството на туризма върху дейността на субектите и обектите, вписани в Националния туристически регистър по Закона за туризма

 • Създаване на ефективен институционален модел (гаранционен фонд или други банкови или финансови механизми), гарантиращ спазването на потребителските права в сферата на туризма и туристическото обслужване


Цел 22: Подобряване на бизнес средата в сектор „Туризъм”

Мерки:

 • Подпомагане на инвеститорите в туризма чрез оторизиране на лица от администрацията на Министерството на туризма за съдействие относно наличните административни процедури

 • Разработване и въвеждане на модели (финансови, фискални и други) за стимулиране на инвестициите в развитие на човешки ресурси и в модернизиране на материалната база съобразно принципите за устойчиво развитие
ПРИОРИТЕТ 3.7. СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ТУРИЗМА С НАСЪРЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Отговорни институции: Министерството на туризма, Министерството на икономиката, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Цел 23: Устойчиво развитие на Сектор „Туризъм”

Мерки:

 • Разработване на дългосрочна Стратегия за развитие на туризма за насърчаване на всички туристически продукти, за които България има потенциал за развитие. Съобразяване на стратегията с оценката за изпълнение на съществуващите и приключилите стратегически документи

 • Провеждане на обществено обсъждане на проекта на Стратегия за развитие на туризма и нейното приемане от МС

Цел 24: Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на националния туристически продукт и утвърждаването на страната като целогодишна дестинация (комбинирани пътувания и специализиран туризъм)

Мерки:

 • Разработване на стратегически документи за развитие на специализирани форми на туризъм

 • По-ефективно използване потенциала на европейските Структурни фондове за въвеждане на конкретни мерки за активна промоция на специализирани туристически продукти

 • Увеличаване дела на специализираните видове туризъм чрез реклама на целевите пазари


Цел 25: Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар във връзка с качеството на предлагания туристически продукт и добавена стойност

Мерки:

 • Разработване, изпълнение и мониторинг по проекти към оперативните програми, изпълнявани от Министерството на туризма като конкретен бенефициент или в партньорство към други донори

 • Маркетингови инициативи и презентации – самостоятелни и съвместни с браншови и други организации

 • Разработка на съвместни продукти и промоцията им на нови перспективни пазари


Цел 26: Увеличаване дела на вътрешния пазар чрез предлагане на специализирани форми на туризъм и комбиниран туризъм, популяризиране на слабопознати обекти и маршрути

Мерки:

 • Промоция на туристическите региони в страната чрез съвместно разработване на комуникационна политика за представяне на международния и вътрешния пазар

 • Разработване на Методика и организация на структурата на работа на регионални туристически организации в странатаПРИОРИТЕТ 3.8. УСКОРЕНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Цел 27: Увеличаване на потребителите, ползващи данни от регистрите на национално ниво във връзка с осигуряване на информационно и административно обслужване

Мерки:

 • Поддържане в актуално състояние на националните регистри и създаване на условия за онлайн достъп 24/7

 • Намаляване на разходите на потребителите на кадастрална информация чрез централизирано предоставяне на електронни административни услуги (заявяване и получаване на административни услуги от всяка една точка на страната, независимо от местоположението на имота)
ПРИОРИТЕТ 3.9. НАСЪРЧАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ ЧРЕЗ:

  • Намаляване на законовите препятствия пред електронната търговия;

  • Гарантиране на сигурността на личните данни;

  • Защита на интелектуалната собственост.

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Цел 28: Защита на интелектуалната собственост

Мерки:

 • Координация на подготовката на българската позиция във връзка с ежегодния доклад на Офиса на търговския представител на САЩ по Раздел „Специален 301” на Търговския закон на САЩ относно защитата на правата върху интелектуалната собственост в трети страни

 • Улесняване на бизнеса чрез въвеждане на нови електронни услуги, свързани с обектите на индустриална собственост

 • Разработване и приемане на Национална стратегия за развитие на интелектуалната собственостПРИОРИТЕТ 3.10. ОПРОСТЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И УСКОРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПОЧВАНЕ НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите
Цел 29: Ускоряване на стартирането на бизнес, намаляване на регулаторната тежест и опростяване на административните процедури

Мерки:

 • Съкращаване на времето за регистриране на бизнес до 3 дни и минимизиране на разходите за и издаване на всички лицензи и разрешителни в рамките на 1 месец


Цел 30:

Подобряване на бизнес средата в България чрез пълно съобразяване на законодателството, което се приема или изменя, с нуждите на малките и средните предприятия

Мерки:

 • Въвеждане и задължително прилагане на Тест за въздействие върху малките и средните предприятия (МСП-тест) с цел предварителен преглед на ново или изменящо се законодателство за избягване на допълнителната административна тежест върху МСП
ПРИОРИТЕТ 3.11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ПРИ ФАЛИТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ВТОРИ ШАНС ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Отговорни институции: Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите
Цел 31: Осигуряване на „Втори шанс” за стартиране на бизнес

Мерки:

 • Превенция за подложените на риск от фалит предприятия, включително чрез въвеждането на кредитен или финансов омбудсман

 • Осигуряване на възможност за предприемачите, фалирали по независещи от тях обстоятелства (почтени предприемачи), да уредят задълженията си в рамките на максимум 3 годиниПРИОРИТЕТ 3.12. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПОЗНАТА И ПРЕДПОЧИТАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ В СЕКТОРИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Отговорни институции: Министерството на икономиката
Цел 32: Привличане на нови стратегически инвеститори на зелено в секторите с висока добавена стойност

Мерки:

 • Изготвяне на Стратегия за насърчаване на инвестициите в сътрудничество с неправителствените организации и представители на бизнеса

 • Предложения за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с прозрачното насърчаване на инвестициите и намаляване на административната тежест за инвеститорите

 • Фокусиране на дейността на Българската агенция за инвестиции върху провеждането на проактивен инвестиционен маркетинг

 • Подобряване имиджа на България като атрактивна инвестиционна дестинация чрез изготвяне и реализиране на Програма на промоционални инициативи и мероприятия
ПРИОРИТЕТ 3.13. НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ, СЪГЛАСУВАТЕЛНИТЕ И ЛИЦЕНЗИОННИТЕ РЕЖИМИ В СЛУЧАИТЕ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО ПРЕМИНАВАНЕТО САМО КЪМ УВЕДОМИТЕЛЕН РЕЖИМ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на културата
Цел 33: Намаляване на административната тежест чрез прецизиране и облекчаване на съгласувателни режими, действащи по силата на специални закони

Мерки:

 • Разработване на анализ на нормативната уредба, регламентираща инвестиционния процес в частта, отнасяща се до съгласуване и одобряване на проектните документации, разрешаване и въвеждане в експлоатация на строежите с цел прецизиране и облекчаване на съгласувателни режими, действащи по силата на специални закони

 • Обосновани предложения за промени в законодателството

 • Изменение на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, свързани с облекчаване на процедурата по издаване на разрешение за строеж; обосноваване, регулиране и унифициране на таксите за издаване на разрешение за строеж; редуциране на изискващите се проектни части за издаване на разрешение за строеж съобразно вида на обекта
ПРИОРИТЕТ 3.14. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Отговорни институции: Министерството на икономиката
Цел 34: Подобряване достъпа на потребителите до извънсъдебни способи за решаване на потребителски спорове

Мерки:

 • Създаване на помирителни комисии за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на: финансовите услуги; енергетиката (с участието на представители на електроразпределителните и топлофикационните дружества); електронните съобщения (с участието на доставчиците на електронни съобщителни услуги); превоза на пътници (железопътен, автобусен и въздушен транспорт)


Цел 35: Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите

Мерки:

 • Подобряване работата на Комисията за защита на потребителите като основен орган, отговарящ за прилагане на законодателството за защита на потребителите

 • Подобряване взаимодействието на Комисията за защита на потребителите с регулатори, Българската народна банка (КРС, ДКЕВР, КФН, БНБ) за прилагане на законодателството за защита на потребителите
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет