Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет3/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2. ПРАВОСЪДИЕ
ПРИОРИТЕТ 2.1. ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА НЕЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА В ОБЩЕСТВОТО

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Министерството на правосъдието
Цел 1 : Продължаване на реформата в правосъдната система

Мерки:

 • Провеждане на широка обществена дискусия по проекта за Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 • Приемане на Стратегията от МС и внасянето й в Народното събрание (НС) за одобрение

 • Довършване на широката обществена дискусия по изработените пътни карти по всяка една от шестте стратегически цели на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

 • Активна комуникация на изпълнителната власт със съдебната власт с цел координация на усилията за изпълнение на приетата от НС стратегия
ПРИОРИТЕТ 2.2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА НАМЕСА И ЛОБИСТКОТО ВМЕШАТЕЛСТВО В ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 2: Целево разработване на пакет от конкретни мерки на базата на досегашния български опит и международните добри практики и препоръки за ограничаване на конкретните форми на партийна намеса и лобистко вмешателство

Мерки:

 • Преструктуриране на Висшия съдебен съвет (ВСС) така, че решенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии, а за прокурори и следователи – от колегия на прокурорите и следователите

 • Разширяване участието на магистратите в работата на ВСС и неговите комисии

 • Пряк избор на членовете на професионалната квота във ВСС, провеждан на съответните общи събрания при гарантирана тайна на вота

 • Разработване на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), одобряване от МС и внасяне в НС

 • Разработване на Закон за лобизма, провеждане на обществени консултации и внасяне в НС за одобрение
ПРИОРИТЕТ 2.3. ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 3: Разработване на обхватен пакет от промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и други свързани закони в изпълнение на заложените мерки в актуализираната Стратегия за съдебна реформа

Мерки:

 • Създаване на работна група в рамките на Министерството на правосъдието, включваща и представители на професионалната и академичната общност

 • Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, предвиждащ упражняване на кадровите правомощия на Висшия съдебен съвет от съдебен съвет по отношение на съдиите и прокурорски съвет по отношение на прокурорите, въвеждане на ефективни оценки за работата на магистратите и кариерно израстване на базата на тези оценки, ефективно дисциплинарно производство и засилване ролята на съдийските събрания във вземането на управленски решения

 • Провеждане на широко обществено обсъждане и внасяне на законопроекта в НС
ПРИОРИТЕТ 2.4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК, ПОСОЧЕНИ В ДОКЛАДИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Администрацията на Министерския съвет
Цел 4: Осигуряване на институционални и организационни гаранции за адекватен отговор не само на конкретните препоръки, но и на всички негативни констатации, съдържащи се в докладите на ЕК и в позициите на страните членки, в рамките на тяхното обсъждане в Съвета

Мерки:

 • Подобряване на координацията между отделните ведомства при планиране и изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, в това число чрез провеждане на редовни координационни срещи

 • Изготвяне на Пътна карта за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) (График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност) – с период на изпълнение до публикуването на следващия редовен доклад на ЕК

 • Разработване на механизъм при изготвянето на Пътната карта, който да обхваща всички институции и да гарантира, че всяка от тях ще планира и изпълнява адекватни мерки в отговор на негативните констатации и препоръките

 • Изпълнение на мерките, заложени в Пътната карта за съответната година, в изпълнение на препоръките от докладите на ЕК в рамките на МСО
ПРИОРИТЕТ 2.5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ШИРОК КОНСЕНСУС ЗА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВРЕМЕВАТА РАМКА, В КОЯТО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ, ПРЕДВИЖДАЩИ СЪЗДАВАНЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ВИСШ ПРОКУРОРСКИ СЪВЕТ

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 5: Промяна на конституционния модел на съдебната власт

Мерки:

 • Провеждане на широко обществено обсъждане, включително на професионално обсъждане от магистрати, представители на академичната общност и други юристи
ПРИОРИТЕТ 2.6. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КВОТА ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С ЦЕЛ ПОДСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 6: Създаване на институционални и организационни гаранции за независимост на кадровия орган на съдебната власт

Мерки:

 • Създаване на ефективни нормативни и организационни гаранции за прозрачността на процеса по номиниране и избор на парламентарната квота във ВСС и нейния обществен характер

 • Обществена дискусия за необходимостта от други промени в модела на ВСС, включително в търсене на обществените механизми за контрол върху парламентарната квота и необходимостта нейният размер да бъде намален така, че да не крие риск за доминиране над професионалната

 • Провеждане на обществена дискусия за промени в статуса на председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор

 • Ежегодно изготвяне и обсъждане на доклади за независимостта на съдебната власт. Формулиране на мерки по констатираните проблеми от отговорните институции

ПРИОРИТЕТ 2.7. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 7: Повишаване ефективността на държавното обвинение, осигуряване на реална професионална независимост на прокурорите и премахване на факторите, пораждащи съмнение за нерегламентирани влияния в работата на Прокуратурата

Мерки:

 • Утвърждаване съответствието на структурата на Прокуратурата на Република България с чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България

 • Разработване и обсъждане на пакет от промени в статуса на главния прокурор

 • Разработване на нова Наказателна политика

 • Разработване, одобряване от МС и внасяне за одобрение от НС на свързаните с Новата наказателна политика законодателни изменения в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс
ПРИОРИТЕТ 2.8. ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ОТЧЕТНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ РАБОТЕЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, И ОТЗОВАВАНЕ ПРИ НЕСПРАВЯНЕ С РАБОТАТА

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 8: Повишаване на обществената отчетност на административните ръководители на съдебната система при стриктно спазване на гаранциите за независимост на съдебната власт

Мерки:

 • Обществена дискусия за необходимите и подходящи мерки за гарантиране на независимостта, подобряване на ефективността и отчетността на отделните звена на съдебната власт

 • Изработване на сравнителноправен анализ на международните и чуждестранни стандарти за търсене на отговорност на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС, включително на практиките по отзоваване

 • Изработване и приемане на необходимата нормативна уредба


ПРИОРИТЕТ 2.9. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНОВО ГАРАНТИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧНИ ИЗСЛУШВАНИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЗАВИСИМОСТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНСКИ ПОЗИЦИИ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, В КОЯТО УЧАСТВАТ ПРОКУРАТУРАТА, МВР, КПУКИ, НАП И ДРУГИ

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 9: Създаване на институционален механизъм в рамките на съдебната власт за проверка на всички корупционни фактори върху кандидатите за управленски позиции в съдебната власт, както и нормативни гаранции, че ведомствата ще предоставят цялата информация, която притежават

Мерки:

 • Интегрирана политика за предотвратяване на конфликта на интереси и корупцията в рамките на съдебната власт

 • Електронни регистри за деклариране на разширен кръг обстоятелства

 • Изграждане на помощно звено „Интегритет" към етичната комисия на ВСС, натоварено с периодични проверки по утвърдена методология на магистратите и съдебната администрация за наличие на прокорупционни фактори

 • Въвеждане на механизми за ефективно приложение на правилата на съдебната етика от съдиите, прокурорите и следователите и от страна на ВСС

 • Въвеждане на механизми за бързина, обективност и отчетност на провежданите разследвания срещу магистрати и създаване на действени гаранции, че разследванията не се използват за формиране на зависимост у разследваните
ПРИОРИТЕТ 2.10. ГАРАНТИРАНЕ НА ПРЯК ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСС И ВПС ОТ КВОТИТЕ НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 10: Създаване на нормативни и организационни условия за пряко и гарантирано свободно волеизявление на всеки магистрат при избора на членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет от професионалната квота

Мерки:

 • Провеждане на обществено обсъждане за необходимите нормативни и организационни условия за пряко и гарантирано свободно волеизявление на всеки магистрат при избора на членове на ВСС и ВКП от професионалната квота

 • Създаване на работна група за изработване на необходимите нормативни промени

 • Разработване и приемане на план за организационни мерки за гарантиране на свободно волеизявление на всеки магистрат при избора на членове на ВСС и на ВКП от професионалната квота
ПРИОРИТЕТ 2.11. ПОДКРЕПА ЗА СИЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО ДА РАЗСЛЕДВА ПРИОРИТЕТНО КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 11: Създаване на институционален механизъм, гарантиращ ефективно разследване на корупцията по високите етажи на властта, в контекста на цялостна програма от мерки за превенция на корупцията и злоупотребата с власт

Мерки:

 • Актуализация на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – след анализ за нейното състояние

 • Оценка на работата на всички съществуващи органи с антикорупционна насоченост, включително на специализирания съд и специализираната прокуратура, БОРКОР, КПУКИ, инспекторатите по Закона за администрацията и др.

 • Разработване на интегриран и добре координиран организационен модел на превенция и борба с корупцията

 • Разработване на съответните нормативни промени и организационни мерки
ПРИОРИТЕТ 2.12. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ОЦЕНКИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 12: Въвеждане на модерни механизми за планиране и оценка на резултатите от работата на институциите в съдебната власт и на отделните магистрати

Мерки:

 • Оценка на практиката по провеждане на атестация за придобиване статут на несменяемост

 • Въвеждане на централизирано атестиране от комисии. Обсъждане на модел, предвиждащ комисии, съставени от командировани за целта съдии и прокурори към съответната колегия на ВСС

 • Регламентиране на изисквания за необходимите качества на членовете на централните атестационни комисии (за съдии и прокурори) и избора им от общите събрания

 • Утвърждаване на обективното отчитане качеството на работа на основата на анализ на качеството на всички постановени актове и пълна информация за другите професионални дейности на магистратите чрез съответни промени в методиката за атестиране

 • Въвеждане на методи за оценяване мотивираността на атестираните магистрати и разработването на система от подпомагащи мерки за повишаването на мотивацията и справянето с различни предизвикателства в работата

 • Въвеждане на основата на анализ на постановените актове и на самооценката на атестирания на Система от мерки за идентифициране на необходимостта от индивидуалното му обучение и за включването му в подходящи форми за продължаващо обучение и за усъвършенстване на професионалната квалификация

 • Въвеждане на индивидуален план за лично развитие на всеки съдия, прокурор и следовател като част от атестирането му, в който да бъдат конкретизирани намеренията и задълженията му за допълнителна квалификация по определен проблем или правна материя, и за включване, при необходимост в системата от подпомагащи мерки

 • Въвеждане на постоянен механизъм за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки, както и на допълнителните служебни задължения

 • Въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност на магистратите и на съдебната администрация и равномерно разпределение на делата и преписките в рамките на отделните структури на съдебната власт, и интегрирането на механизма за определяне на натовареността с другите процеси на планиране

 • Изработване и въвеждане на Стандарт за условия на труд в съдилищата и прокуратурите

 • Въвеждане на програмно бюджетиране за всяка структура от институциите на съдебната власт и ориентиране на бюджета към постигане на резултати и обвързване на финансирането със заложените цели, дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове преписки и дела така, че да се постигне адекватно финансиране на правораздаването като основна държавна функция

 • Дефиниране и периодично обновяване на цели и индикатори за изпълнение в партньорство между Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и гражданското общество, както и периодично обновяване на оценката на разходите по видове дела

 • Въвеждане на ефективни мерки за децентрализация на планирането и изпълнението на бюджета, обвързани с изисквания за повишена прозрачност, публичност и отчетност на резултатите и изпълнението на целите и планиране на разходите и дейността на всяка структура на съдебната власт в съответствие с локално планирани приоритети

 • План за развитие на човешкия ресурс, обвързан с програмното бюджетиране, на основата на който да се съставя и актуализира план за ритмичното провеждане на конкурсите в съдебната власт

 • Тримесечна и годишна отчетност за изпълнението на целите и постигането на резултати; периодична външна оценка („Доклад за състоянието на съдебната власт“)

 • Изработване и въвеждане на Стандарт и система от мерки за оценката на достъпа до правосъдие на гражданите и юридическите лица

 • Създаване на специализирана географско-информационна система (ГИС), включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата

 • Оценка на ефективността на отделните структури на съдебната власт и реформа на съдебната карта

 • Оценка на ефективността на структурите за специализирано правосъдие (системата на административните съдилища; военните съдилища; специализираните наказателни институции)

 • Въвеждане на механизъм за оценка на ефекта от приложението на ГПК, НПК и АПК

 • Наблюдение на продължителността на делата и преписките и анализ на възможностите за повишаване на ефективността на разглеждането им

 • Механизъм за анализиране на въздействието на проектите за законови изменения върху натовареността на органите на съдебната власт и утвърждаването на прилагането му за всички законопроекти, които биха имали въздействие върху съдебната власт, чрез включването му като задължителна част от съгласувателната процедура по приемането на нормативните актове


Цел 13: Гарантиране на случайното разпределение на делата като инструмент за превенция на корупцията и гарантиране на безпристрастен и обективен съд

Мерки:

 • Изработване на стандарт за сигурност на информационните технологии, използвани в съдебната власт

 • Създаване на гаранции за сигурност и прозрачност на процеса по разпределение на делата на случаен принцип и по определяне на персоналния състав на отделните съдебни състави
ПРИОРИТЕТ 2.13. МАКСИМАЛЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ПРАВОСЪДИЕ И ПОЛИЦИЯТА. ДОСТЪП В РЕАЛНО ВРЕМЕ ДО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ОБРАЗУВАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА И ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ

Отговорни институции: Министерството на правосъдието
Цел 14: Решително повишаване на прозрачността и отчетността в работата на институциите на съдебната власт и МВР

Мерки:

 • Реформа на методологията, гаранциите за надеждност и съвместимостта на статистическата отчетност на институциите на съдебната власт и МВР

 • Завършване на Единната информационна система за противодействие на престъпността

 • Въвеждане на единен формат за публикуване на съдебните решения и други относими документи по делата и преписките

 • Въвеждане на годишен доклад за прозрачността на институциите на съдебната власт и полицията

 • Периодично проучване на обществената оценка и оценката на бизнеса за работата органите на съдебната власт и МВР
ПРИОРИТЕТ 2.14. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация, Министерството на правосъдието
Цел 15: Радикална модернизация на всички процеси в съдебната власт чрез въвеждане на електронно правосъдие

Мерки:

 • Приемане и прилагане на пътна карта за електронно правосъдие за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор „Правосъдие”

 • Изграждане на оперативен капацитет за осигуряване процесите на поетапно въвеждане и прилагане на е-правосъдие в сектор „Правосъдие“

 • Надеждна и сигурна е-комуникация между органите на съдебната и изпълнителната власт, гражданите и бизнеса. Централизиране на ресурсите чрез използване на държавния хибриден частен облак

 • Равнопоставен и максимално близък до гражданите и бизнеса достъп по електронен път до е-правосъдие и е-управление и превръщането му в предпочитан пред традиционния, ползващ документи на хартиен носител

 • Опериране с електронно съдържание от страна на служители и магистрати чрез преминаване от документи и дела на хартиен носител към електронни такива и нормативно обезпечаване на тяхното използване в съответствие с приетите стратегически документи в сектора

 • Достъп и комуникация между регистрите само по електронен път при предоставяне на комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет