Програма курсу сучасної української мови для студентів дошкільного відділу розрахована на 152 години, з яких на самостійне опрацювання відводиться 126 годин, які розподілені за семестрами та тематичнобет1/11
Дата28.06.2016
өлшемі0.92 Mb.
түріПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ВСТУП

Перед вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванню нею у всіх сферах діяльності.

Велика увага приділяється самостійній роботі студентів, майбутніх фахівців.

Програма курсу сучасної української мови для студентів дошкільного відділу розрахована на 152 години, з яких на самостійне опрацювання відводиться 126 годин, які розподілені за семестрами та тематично, відповідно до робочої програми та тематичного планування (тем. планування додається).

Виходячи з того, що тематичний план включає 19 мовознавчих тем, відповідно до них складено 19 інструкцій до виконання самостійної роботи, які допоможуть студентам самостійно опанувати теоретичний матеріал, набути конкретних вмінь та навичок з конкретних тем, перевірити набуті знання та навички.

З цією метою до інструкції включено: • Перелік питань до самостійної роботи;

 • перераховано обсяг знань, умінь та навичок, необхідних для опанування кожної теми;

 • пропонується рекомендована література, якою можна користуватись під час самостійного опрацювання теми;

 • складено практичні завдання різних видів (тези параграфа, опрацювання таблиць, складання повідомлень, міні-творів, робота над вдосконаленням мовних норм різних видів, інтерактивні завдання (складання словничка мовознавчих термінів з конкретної лінгвістичної тематики, замітки-інформації до газети і под.));

 • перелік контрольних питань, за допомогою яких студент перевіряє ступінь засвоєності теоретичного матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

Перевірка виконання тем, винесених на самостійне опрацювання, здійснюється викладачем-предметником під час проведення позанавчальних консультацій (за індивідуальним графіком, який складається щосеместрово) або на практичних заняттях. Студенти зобов’язані виконувати самостійну роботу у відведених спеціально для цього зошитах, де вони фіксують основні теоретичні питання, мовознавчі терміни, виконуються практичні вправи і завдання , творчі роботи.

Викладач оцінює роботу студента у зошиті за чотирибальною системою або «зараховано». Оцінка за самостійну роботу враховується при тематичному оцінюванні, під час проміжної атестації та при виставленні оцінок за семестр. При оцінюванні враховується повнота засвоєння теоретичного матеріалу, дотримання орфографічних норм під час виконання практичних завдань, творчий потенціал студента у підході до виконання самостійної роботи.

Крім інструкції до посібника включено матеріали до вивчення теми(лінгвістичний словничок теми, опорні таблиці у яких сконцентровано основний теоретичний матеріал, схеми різних видів лінгвістичних розборів)

У посібнику подаються орієнтовні варіанти до написання аудиторної контрольної роботи по темі «Фонетика», матеріали, якими можна користуватися при підготовці до написання аудиторної контрольної роботи. Зразок виконання аудиторної контрольної роботи.

Посібник має на меті допомогти студентам заочного відділу підготуватися до семестрових та державного екзаменів. Наводяться тексти диктантів з необхідною для кожного курсу кількістю слів, відповідністю орфограм.

Міністерство Освіти і Науки України

Кременчуцьке педагогічне училище

ім. А. С.Макаренка


Затверджую”


Заступник директора з навчальної роботи

_________________________ Шакотько В.В.

“______” _________________________ 2004 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА


з предмету_______Сучасна українська мова__________________

Відділення_____________дошкільне (заочне)_________________

Термін вивчення предмету: з ____V_____ по ____X____ семестр

Складена на основі “Програми для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації” (упор. М.І.Чабайовська), рекомендованої Міністерством освіти і науки країни, 2002 рік.
викладачів _________ української філології__________________

(назва комісії)


протокол №________від ”_______” ________________2004 року

Викладач ____Ладягіна В.П.____

Голова предметної


(циклової) комісії ____________________ (Скоропльот Н.А.)
Пояснювальна записка
Перед вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею у всіх сферах діяльності.

Мета курсу сучасної української літературної мови на дошкільному відділенні – систематизація знань сучасної української літературної мови, виробити уміння і навички користування мовними засобами у процесі педагогічної діяльності в дитячих дошкільних установах, показ виражальних можливостей мови, формування у майбутніх педагогів елементів високої мовної культури.Кожен розділ програми складається із теоретичної і практичної частини. Зміст практичної частини програми визначається змістом основних розділів теоретичної. Тому практична частина – це найрізноманітніші вправи і завдання, виконання яких забезпечить формування в студентів навичок та умінь і фонетики і орфоепії, графіки і орфографії, лексики і фразеології, будови слова і словотвору, морфології і синтаксису та пунктуації, необхідних для практичної роботи вихователя в дошкільному закладі.


  • Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу;

 • засвоїти звукову систему української літературної мови;

 • мати узагальнене наукове уявлення про орфоепію та орфографію;

 • стилістичні можливості лексики української мови;

 • будову та способи творення слів;

 • граматичні категорії слів;

 • синтаксичні особливості української мови;

 • пунктуацію української мови.
 • Студент повинен уміти:

 • володіти культурою мовлення;

 • виконувати фонетичний аналіз слова;

 • записувати тексти фонетичною транскрипцією;

 • виконувати синтаксичний розбір речень та словосполучень.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема


Лекц.

Практ.

Сам.

Аудит.

Всього

Настановча сесія


2

-

8

4

12

Тема №1 Вступ. Відомості про українську мову. Стилістика і культура мовлення.

-

-

8

2

10

Тема №2 Фонетика і графіка.

2

-

-

2

2

V семестр


2

2

14

4

18+2к

Тема №3 Орфоепія. Орфографія.

––

2

8

2

12

Тема №4 Будова слова. Словотвір.

2

-

6

2

8

VІ семестр


2

2

30

4

34+2к

Тема №5 Лексика української мови. Фразеологія української мови.

-

-

10

-

10

Тема№6 Українська лексикографія.

-

-

8

-

8

Тема№7 Граматика української мови.

-

-

6

-

6

Тема№ 8,9 Іменник. Прикметник.

2

2

6

4

10

VІІ семестр


2

2

10

4

14+2к


Тема №10 Числівник. Займенник.

2

2

10

4

14

VІІІ семестр


2

2

22

4

26+2к


Тема №11 Дієслово. Дієприкметник, дієприслів-ник, безособові форми на -но, -то

2

2

6

4

10

Тема №12 Прислівник.

-

-

8

-

8

Тема №13 Службові частини мови.

-

-

8

-

8

ІХ семестр


2

2

20

4

24+2к


Тема №14 Предмет і завдання курсу. Поняття про словосполучення. Поняття про просте речення, головні та другорядні члени речення.

2

-

2

2

4

Тема №15 Односкладні речення, їх типи, слова-речення. Порядок слів у простому реченні.

-

-

10

-

10

Тема №16 Поняття про просте ускладнене речення. Відокремлені члени речення. Уточнюючі члени речення.

-

2

8

2

10

Х семестр


2

2

22

4

26+8к


Тема  №17  Поняття про складне речення. Складносурядне речення.

-

-

8

2

10

Тема №18 Складнопідрядні речення. Складні речення з кількома підрядними.

2

-

8

-

8

Тема №19 Безсполучникові. Сполучникові складні речення. Пряма мова. Пунктуація.

-

2

6

2

8
Всього

14

12

126

26

152+18к

Каталог: ld
ld -> 2 Б. Майлиннің өмірі
ld -> Мазмұны Кіріспе 4
ld -> Синаның (Авиценна) "Медицина канондары" атты еңбегі XІV ғасырға дейін дерлік барлық дәрігерлер үшін канондар ретінде пайдаланылды
ld -> 2015 жылғы «21» маусымдағы №186 Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің
ld -> 5 Қоғамның қалыптасу кезеңдері
ld -> Первичными числами являются: 618, 786, 27, 618
ld -> Окисление и галогенирование действием галогенов и галогенидов: экспериментальное и теоретическое исследование реакций, новые методы синтеза вицинальных ди-, поликарбонильных соединений и арилгалогенидов 02. 00. 03 органическая химия


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет