Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь по методике обучения иностранным языкамбет1/11
Дата13.06.2016
өлшемі2.22 Mb.
#131889
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіШетел тілдерІН оқыту әдістемесі бойынша қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздіК

КАЗАХСКО-РУССКИЙ, РУССКО-КАЗАХСКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Павлодар, 2010

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Филология, журналистика және өнер факультеті

Шетел филологиясы кафедрасыШетел тілдерІН оқыту әдістемесі бойынша қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік

КАЗАХСКО-РУССКИЙ, РУССКО-КАЗАХСКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Павлодар


Кереку

2010


ӘОЖ 372.881.1 (038)

КБК 74.268.1я2

К14

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеттің филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен басуға ұсынылды

Пікірсарапшылар:

К. Н. Булатбаева – педагогика ғылымдарының докторы, С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың шет тілі практикалық курсының кафедра профессоры;

Ж. М. Байгожина – педагогика ғылымдарының кандидаты, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты тілдер практикалық курсының кафедра меңгерушісі.

Құрастырушылар: А. Қ. Қайырбаева, Р. Ғ. Дөненқұлова

К14 Шетел тілдер оқыту әдістемесі бойынша қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік педагогикалық мамандықтарының студенттеріне арналған / Р. Ғ. Дөненқұлова, А. Қ. Қайырбаева. – Павлодар : Кереку, 2010. – 62 б.

Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік шетел тілдерін қазіргі оқыту әдістемесі курсы бойынша маңызды терминдарды қамти отыра студенттерге осы бағытта тиімді ғылыми-ізденіс жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.

Оқу-әдістемелік құралы барлық педагогикалық мамандықтарының студенттеріне арналады.

ӘОЖ 372.881.1 (038)

КБК 74.268.1я2

© Дөненқұлова Р. Ғ., Қайырбаева А. Қ., 2010

© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2010

Материалдық дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты

Алғы сөз
Тәуелсіздік алып,егемен ел болуымыздың арқасында қазақ тілінің мәртебесі өсіп, Қазақстан Республикасының мемелекеттік тілі болып жарияланды. Әйтсе де, мәртебе алғанымен, мемлекетаралық қарым-қатынас, ғылым, техника, заң т.б. көптеген салаларда қолданылу аясы тарылып, қағажу көріп келген шын мәнінде мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеру жолында талай-талай ауқымды міндеттер атқарылуға тиіс екендігі баршаға белгілі.

050119 «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы даярлау жүйесінде «Шетел тілдерін оқытудың қазіргі ідістемесі», «Екінші шетел тілін оқытудың әдістемесі», «Шетел тілін оқытудың психологиясы», және «Шетел тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі» курстары профильдік пәндер болып табылады. Аталмыш курстар «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының мемлекеттік білім стандарты бойынша қажетті құралдармен, оқулықтармен және сөздіктермен қамтамасыз етілу қажет. Мемлекеттік тілде құралдардың, оқулықтардың және сөздіктердің тапшылығына байланысты осы сөздік студенттер қаумына арнап ұсынылады.Осыған орай әдістеме, психология және педагогика салаларын қамтитын қазақша-орысша және орысша-қазақша терминологиялық сөздікті құрастыруды жөн көрдік. Әр терминге өз тілімізден терезесі тең балама табу, қиюы келмейтін реттерде халықаралық қолданыстағы сөздерді тіліміздің ішкі заңдылықтарына сәйкестендіріп алу басты бағдар, негізгі арқау болды.
Қазақша-Орысша сөздік
А


Абстракты ойлау

Мышление абстрактное

Абстракты ұғым

Понятие абстрактное

Автоматизм

Автоматизм

Автономды ойлау

Мышление автономное

Ағымдағы бақылау

Контроль текущий

Адамгершілік тәрбиесі

Воспитание нравственное

Адамгершілікті

Гуманный

Айбарлылық

Внушительность

Айнала білім

Фоновые знания

Айналаны қабылдау

Мировосприятие

Айту

Говорение

Айту

Говорить

Айту

Произношение

Айту дағдысы

Произносительный навык

Айтылатын сөз

Слово произносимое

Актив сөздік қор

Запас словарный активный

Актуалдану

Актуализация

Ақпарат тапшылығы

Голод информационный

Ақпарат түрлері

Виды информации

Ақпарат, хабар

Информация

Ақпараттық талдау

Анализ информационный

Ақпараттық тұрғыдан қарау

Подход информационный

Ақпараттық ізденіс

Поиск информационный

Ақпараттың көптігі

Избыточность информации

Ақы төленетін оқу

Обучение частное

Ақыл

Ум

Ақыл кеңдігі

Широта ума

Ақыл тереңдігі

Глубина ума

Ақылдың айқындығы

Ясность ума

Ақылдың оңтайлылығы

Гибкость ума

Ақыл-ой дағдылары

Навыки умственные

Ақыл-ой дамуы

Развитие умственное

Ақыл-ой енжарлығы

Пассивность умственная

Ақыл-ой тәрбиесі

Воспитание умственное

Алғашқы ақпарат

Информация первичная

Алғашқы ептілік

Умение первоначальное

Алғашқы ес

Память первичная

Алғашқы, бастапқы

Исходный

Алдын ала бақылау

Контроль предварительный

Амал, тәсіл

Способ

Амал-тәсілін таңдау

Выбор способа действия

Ана тілі

Родной язык

Аналитикалық оқу

Аналитическое чтение

Анатомиялық нышандар

Задатки анатомические

Анықтама

Определение

Анықтама әдебиетпен жұмыс жасау әдістері

Приемы работы со справочной литературой

Аңғарылған түрткілер

Мотивы осознанные

Аппроксимация

Аппроксимация

Аралас қайталау

Повторение комбинированное

Аралас сабақ

Урок комбинированный

Аралас сауалдама

Опрос комбинированный

Арнайы лексика

Лексика специальная

Арнайы мектептер

Школы специальные

Арнайы пәндер

Дисциплины специальные

Арнайы пәндер

Предметы специальные

Арнайы педагогика

Педагогика специальная

Арнаулы мүдделер

Интерес специальные

Арнаулы орта білім беру

Образование среднее специальное

Артикуляциялық аппарат

Аппарат артикуляционный

Артикуляциялық бейне

Образ артикулярный

Ассимиляция

Ассимиляция

Аударма

Перевод

Аудиовизуалдық әдіс

Аудиовизуальный метод

Аудиолингвалдық әдіс

Аудиолингвальный метод

Аудирование

Аудирование

Аудитивтік амал

Аудитивный подход

Аудиториядағы сабақ

Занятие аудиторное

Аутентикалық материалдар

Аутентичные материалы

Ауызекі сөйлеу

Речь устная

Ауызекі сөйлеу

Устная речь

Ауызша бақылау

Контроль устный

Ауызша жаттығу

Упражнение устное

Ауызша оқу тәсілі

Устный метод обучения

Ауызша сөйлеу қарым-қатынас

Устно-речевое общение

Ауызша сөйлеуді ұғу

Восприятие устной речи

Ашық сабақ

Урок открытый

Ашық типті жаттығулар

Упражнения открытого типа


Ә


Әдеп тәрбиесі

Воспитание этическое

Әдеттену

Приобретать навык, привыкать

Әдіс

Метод

Әдіскер

Методист

Әдіскерлік жұмыс

Работа методическая

Әдіснама

Методология

Әдістеме

Методика

Әдістемелік тәсіл

Методический прием

Әлеуметтік білік

Социальная компетенция

Әлеуметтік орта

Сфера социальная

Әлеуметтік тапсырыс

Заказ социальный

Әңгіме хабарлама

Беседа-сообщение

Әңгімелесу әдісі

Метод беседы

Әңгімелесу, әңгіме

Беседа

Әр деңгейлі орта білім беру

Образование разноуровневое среднее

Әрайлық

Ежемесячный

Әрапталық

Еженедельный

Әрекет ету

Действовать

Әрекет түрткілері

Мотивы действия

Әрекет, амал

Действие

Әрекеттің автоматтандырылуы

Автоматизация действий

Әсер ету, ықпал жасау

Воздействие

Әсер, ықпал

Влияние

Әсерлі ойлау

Мышление действенное


Б


Бағалау әдісі

Метод оценки

Бағалау өлшемі

Критерий оценочный

Бағдарлама

Программа

Бағдарламалық оқыту

Обучение программированное

Бағдарламаны өңдеу

Обработать программу

Бағдарлау

Ориентация

Бағдарлау іс-әрекеті

Деятельность ориентировочная

Бағыттылық

Направленность

Базалық білім беру

Образование базовое

Байқағыштық

Наблюдательность

Байқап көру және қателесу әдісі

Метод проб и ошибок

Байқау сабағы

Урок пробный

Байқау, бақылау

Наблюдение

Байыту

Обогащение

Бақылау

Контроль

Бақылау формалары

Формы контроля

Бақылау функциялары

Функции контроля

Бақылау әдісі

Метод наблюдения

Бақылау жұмысы

Работа контрольная

Бақылау кезеңі

Этап контроля

Бақылау объектілері

Объекты контроля

Бақылау тәсілдері

Приемы контроля

Бақылау тәсілдері

Способы контроля

Бақылаудың мәні, бақылаудың маңызы

Сущность контроля

Балалардың жас ерекшеліктері

Особенности детей возрастные

Бап,ыңғай, ықпал, тәсіл, амал

Подход

Барабар

Адекватный

Басқа тілде ойлау

Мышление иноязычное

Басқа тілді білу қабілеттілігі

Способность иноязычная

Басқару жүйесі

Система управления

Басқару, басқарма

Управление

Басқарудың ғылыми әдістері

Методы управления, научные

Бастама

Начинание

Бастамашылдық

Инициативность

Бастамашылық топ

Группа инициативная

Бастапқы деңгей

Уровень начальный

Бастаушы

Начинающий

Бастауыш мектеп жасы

Возраст младший школьный

Бастауыш мектеп жасы

Младший школьный возраст

Бастауыш саты

Ступень начальная

Бедел, абырой

Авторитет

Безендіру

Иллюстрация

Бейне

Изображение

Бейне

Образ

Бейнежазу

Видеозапись

Бейнелі ақпарат

Видеоинформация

Бейнелі ес

Память образная

Бейнелі ойлау

Мышление образное

Бейнетаспа

Видеокассета

Бейнефильм

Видеофильм

Бейресми топ

Группа неофициальная

Бейімделу

Адаптация

Бейімділік

Склонность

Белгі

Знак

Белсенді зейін

Внимание активное

Белсенді қиял

Воображение активное

Белсенді лексика минимумы

Активный лексический минимум

Белсенді ізденіс

Поиск активный

Белсенді іс-әрекет

Деятельность активная

Белсенділену

Активизация

Белсенділік

Активность

Беталыс, бетбағыт

Тенденция

Бихевиоризм

Бихевиоризм

Болжам

Гипотеза

Бұқаралық ақпарат

Информация массовая

Білуге құмарлық

Любознательность

Білік стратегиясы

Стратегическая компетенция

Білікті мұғалім

Учитель квалифицированный

Біліктілік, мамандық

Квалификация

Білім

Знание

Білім берудің ізгі сипаты

Гуманистический характер образования

Білім беру деңгейі

Уровень образования

Білім жүйесі

Система знаний

Білім көлемі

Объем знаний

Білім мазмұны

Содержание образования

Білім саласы

Отрасль знаний

Білім, білім беру

Образование

Білімді меңгеру

Усвоение знаний

Білімді меңгерудің тиянақтылығы

Прочность усвоения знаний

Білімді ізгілендіру

Гуманизация образования

Білімнің көзі

Источник знания

Бірге оқыту

Обучение совместное

Бірлескен іс-әрекет

Деятельность совместная

Бірлесу, бірігу

Единение

Бірлік

Единство

Біртұтас педагогикалық үрдіс

Процесс целостный педагогический

Біртұтастық

Целостность

Бірыңғай педагогикалық талаптар

Требования единые педагогические

Бірізділік

Последовательность

Біріккен, біртұтас сабақ

Урок интегрированныйДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет